Till hösten börjar Socialstyrelsen inventera förekomsten av vårdskador inom den slutna somatiska korttidsvården i hela Sverige. Undersökningen ska omfatta andelen vårdskador i relation till antalet vårdtillfällen, köns- och åldersfördelning hos de drabbade patienterna, hur många av de identifierade vårdskadorna som är att beteckna som allvarliga, samt hur antalet vårddagar ökar till följd av dessa skador.
I dagsläget finns ingen heltäckande bild av vårdskador i Sverige. Däremot finns statistik från till exempel Danmark, Storbritannien och Nederländerna som pekar på att mellan 5 och 10 procent av alla vårdtillfällen inneburit avvikelser som medfört skada eller risk för skada hos patienten. Enligt Socialstyrelsen är det rimligt att tro att nivån är liknande även i Sverige.
Studien görs via de regionala tillsynsenheterna och ska vara klar under 2008. Förhoppningen är att kunskapen och medvetenheten ska öka bland såväl beslutsfattare som sjukvårdspersonal och därmed stimulera arbetet med att förebygga vårdskador.