Läkarförbundet är mycket negativt till förslaget att ge landstingen tillgång till enskilda läkares förskrivningar via det receptregister som förs hos Apoteket AB.
Förslaget och en rad andra lämnades av Patientdatautredningen i somras i slutbetänkandet Patientdata och läkemedel m.m. (SOU 2007:48) och har nu varit på remiss.
I dag får enskildas förskrivarkoder registreras när det gäller narkotiska preparat. Förslaget innebär att förskrivarkod ska registreras för alla läkemedel och att detta även ska omfatta privata vårdgivare. Landstingen kan ibland behöva hitta enskilda förskrivare av patientsäkerhetsskäl, enligt utredningen. Läkarförbundet anser att dagens registrering av arbetsplatskod ger tillräcklig uppföljning och helst att patientjournalen borde vara primärkällan för uppföljning.

Förbundet är också kritiskt till förslaget att Apoteket AB uttryckligen i Receptregisterlagen anges som personuppgiftsansvarigt för receptregistret, något som enligt utredningen redan framgår indirekt av lagstiftningen. Förbundet däremot anser att eftersom ansvaret är av tillsynskaraktär så bör det inte hanteras av ett företag, om än statsägt, dessutom när dess framtid är osäker. Ansvaret borde hellre ligga hos en myndighet.
De flesta andra förslag från utredningen ställer sig förbundet positivt till. Det handlar bland annat om utökad behandling av personuppgifter, att inrätta ett donationsregister och samkörning av dödsorsaksregistret med de regionala cancerregistren.
Läs även ledaren i detta nummer