Färre nya läkemedel släpps och generika försenas, enligt EU-kommissionen, som misstänker att det förekommer otillåten konkurrensbegränsning på läkemedelsmarknaden.
Kommissionen har därför satt igång en generell inspektion av läkemedelsbranschen från konkurrenssynpunkt. En halvtidsrapport väntas i höst och en slutrapport våren 2009.
Granskningen ska undersöka om det finns överenskommelser mellan företagen som kan strida mot EUs regler om otillåten konkurrensbegränsning. Den ska också titta på om bolag har skapat artificiella barriärer mot konkurrenter, till exempel genom missbruk av patenträttigheter, och om det i så fall kan strida mot artikel 82 i EG-fördraget om missbruk av dominerande ställning.
Läs mer: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/49&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en