Anna Hedborg, generaldirektör för Riksförsäkringsverket, har fått i uppdrag att utreda begreppet »arbetsoförmåga« och ta fram en enhetlig bedömning.
Utredningen ingår i det ohälsopaket som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2008 och består av två delar. Dels ska utredaren föreslå metoder för att bedöma arbetsförmåga på ett systematiskt sätt. Det ska vara klart den 31 maj 2008. Utredaren ska också beskriva och analysera begreppet »sjukdom« ur sjukförsäkringens perspektiv. Denna del av utredningen ska redovisas senast den 30 april 2009.