I elva landsting har väntetiderna för besök inom specialistvården ökat det senaste året, enligt Socialstyrelsens senaste rapport.
Väntetiderna till behandling har minskat endast marginellt.
Rapporten visar tecken på att vårdgarantin styr fel. Det är främst unga och friska patienter som utnyttjar vårdgarantins möjligheter.
Många medicinska experter inom såväl primärvård som specialistvård har framfört att vårdgarantin leder till att vissa grupper såsom kroniker, äldre och multisjuka på olika sätt får stå tillbaka. En utredning i Jönköpings läns landsting visar att patienter inte prioriteras i enlighet med prioriteringsriktlinjerna inom strokerehabiliteringen och rehabiliteringsvården vid demens, alzheimer och MS.
Tillgängligheten varierar stort mellan landstingen. Stora skillnader finns också i hur landstingen informerar patienterna.
Implementering av enhetliga medicinska indikationer har heller inte fungerat som avsett. Implementering har skett på endast ett område: starroperationer.
Läs hela rapporten »Uppföljning av den nationella vårdgarantin« på www.socialstyrelsen.se