– Folkhälsa är ingen »quick fix«. Svenska folket har en god folkhälsa, men vi ser klara förbättringsområden, sa folkhälsominister Maria Larsson (kd) när hon den 13 mars presenterade regeringens folkhälsopolitik för de närmaste åren.
Utöver beslutade satsningar för folkhälsan, bland annat när det gäller pandemiberedskap, HIV, äldrevård och psykiatri, kommer nu 115 miljoner kronor årligen under åren 2008–2010.

Regeringen vill främja den enskilda människans möjligheter att ta hand om sig.
– Det ska vara enkelt att göra det goda valet, sa Maria Larsson.
Samverkan mellan staten och »det civila samhället« ska öka och medel avsättas under mandatperioden till olika frivilligorganisationer.
Dessutom måste sjukvården ändra sitt tänkande, menade Maria Larsson.
– Sjukvården måste arbeta mer förebyggande och »tänka hälsa« när någon söker för ohälsa.

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus, som startats av Världshälsoorganisationen, WHO, ska få ekonomiskt stöd. I det svenska nätverket finns ett 30-tal sjukhus, varav tio i Skåne. De personer som engagerat sig i nätverket är »eldsjälar som jobbat i motvind«, enligt Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig hos Maria Larsson.
– Intresset har inte varit på topp på sjukhusen. Verksamhetsansvariga har inte rusat till för att vara med i arbetet, säger han.
– Vi skulle vilja se mer motiverande samtal för att tala rakt med patienten om livsstilsrelaterade sjukdomar. Vi tror att vitrocken har auktoritet och en positiv effekt, säger Ulrik Lindgren.

Sjukvården ska också bli bättre på att använda hjälpmedlet Fyss (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling).
– Långt ifrån alla läkare använder sig av det här, sa Maria Larsson.
Folkhälsoinstitutet, FHI, ska därför utvärdera Fysisk aktivitet på recept, FaR, och ta fram en utbildning i motiverande samtal om fysisk aktivitet.
Inom kost och fysisk aktivitet ska regeringen själv bilda ett dialogforum av nyckelaktörer på området. FHI ska forma en expertgrupp för att särskilt följa upp överviktsproblematiken, och Socialstyrelsen ska utvidga sitt medicinska födelseregister till att omfatta uppgifter om barns längd och vikt.

Självmordsprevention får en särskild satsning. Nollvision ska gälla. Ett projekt för utbildning i första hjälpen mot självmord ska initieras. Projektet ska även öka kunskapen bland befolkningen om hur man känner igen tidiga varningssignaler och om var man kan få hjälp. Kompetensen i suicidproblematik ska också höjas inom primär- och äldrevård. Dessutom ska en särskild utredare undersöka om det går att inrätta en haverikommission, som kan göra en händelseanalys när ett självmord inträffat.

Folkhälsoarbetet måste ut på lokal nivå, enligt Maria Larsson.
Under 2008 ska 50 miljoner kronor satsas på ett »aktionsforskningsprogram« i utvalda kommuner för att utveckla det lokala »sektorsövergripande« hälsofrämjande arbetet och få fram kunskap om effektiva samarbetsformer med särskilt fokus på barn och unga.

Ett nationellt föräldrastöd ska byggas upp för att erbjuda föräldrar hjälp, stöd och utbildning i sin föräldraroll. Under 2009 och 2010 anslås 70 miljoner kronor per år. Under 2008 ska en särskild utredare ta fram förslag till strategi för detta.

Smittskyddsansvaret, som i dag är fördelat på Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut, ska ses över av en särskild utredare. Apropå nya infektionshot och nya vacciner ska utredaren också se över hur de nationella vaccinationsprogrammen ska utformas i framtiden.

Hälsotillståndet för Sveriges fem nationella minoriteter (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar) ska kartläggas.
– Det är ett område där vi har fått internationell kritik. Vi har för dålig kunskap, vi har inte statistik där vi anger människors etnicitet, sa Maria Larsson.
Enligt Ulrik Lindgren har undersökningar visat att sverigefinnar och samer har ett högre självmordstal och att samer är mer psykiskt utsatta än andra.
Paul Hunt, FNs särskilde rapportör för hälsa, uttryckte i sin rapport 2007 »förvåning« över att Sverige helt saknade särskilda planer och åtgärder för den samiska befolkningens hälsa. Han föreslog en rad åtgärder, bland annat etablering av ett samiskt hälsoforskningscenter med det i Tromsø som förebild. Men något sådant ingår inte i planerna.
– Det blir en senare fråga, säger Ulrik Lindgren.

En särskild satsning görs också på tobaksområdet. Det förebyggande arbetet ska öka. Bland annat kan inte alla vårdcentraler erbjuda rökavvänjning i dag.