I intervjun med Svenska Läkaresällskapets nye ordförande Peter Aspelin i nr 6/2007 skrev vi att de andra nordiska länderna inte har samma uppdelning på vetenskaplig sammanslutning och yrkesförbund som i Sverige – Läkaresällskapet respektive Läkarförbundet.
I Finland finns dock en uppdelning. Finlands läkarförbund, Suomen lääkäriliitto, www.laakariliitto.fi/r, har hand om det fackliga. Vid sidan av det finns inte bara ett, utan av språkliga skäl två, vetenskapliga sällskap: Finska Läkaresällskapet http://www.fls.fi , grundat 1835 och Duodecim http://www.duodecim.fi , grundat 1881.