Utredningen »Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten« (SOU 2007:82) kom i höstas med förslaget att den statliga tillsynen över såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården ska slås samman. I ett första steg skulle länsstyrelsens tillstånds- och tillsynsverksamhet inom socialtjänsten föras över till Socialstyrelsen. I ett andra steg skulle tillsynen brytas ut ur Socialstyrelsen och en ny renodlad tillsynsmyndighet skapas.
Förra veckan svarade Socialstyrelsen och avstyrker förslaget.
Socialstyrelsen är visserligen positiv till att slå samman tillsynen, som i dag är »spretig«, men är kritisk till att skapa en ny myndighet, främst med tanke på den nära koppling som finns mellan verksamheterna tillsyn, normering och kunskapsstyrning, enligt remissvaret.
– Om man skiljer på verksamheterna försvåras erfarenhetsutbytet vilket kan leda till sämre säkerhet för patienter och klienter, säger Johan Carlson, chef för tillsynsavdelningen, i en skriftlig kommentar.