Läkarförbundet har avgett remissvar på Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter »Social­styrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården«, som tagits fram med anledning av den nya Patientdatalagen som träder i kraft 1 juli i år. Läkarförbundets remissvar berör i huvudsak hur patientintegriteten och patientsäkerheten kan säkras och förstärkas, men manar också till en viss varsamhet: Socialstyrelsen bör noga överväga vilka uppgifter som kan omfattas av rätten till direktåtkomst. »Viss information bör i första hand lämnas vid direkt kontakt mellan patient och läkare, varför elektronisk direktåtkomst bör möjliggöras först efter viss fördröjning.«
Läkarförbundet påtalar vidare vikten av »effektiv loggkontroll«. Men där risk för hot och våld föreligger bör information utges om vårdgivande enhet, inte enskild yrkesutövare. Inom den allmänna hälso- och sjukvården bör dock patienten efter begäran om utfående av allmän handling normalt ha rätt att få ta del av de så kallade logglistorna och därmed information om åtkomst på individnivå.