Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över myndigheters arbete inom smittskyddsområdet, främst Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Särskild utredare blir Carl-Anders Ifvarsson, landstingsledamot (fp) i Stockholm och före detta statssekreterare, som har tillsatts av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.
I uppdraget ingår bland annat att kartlägga omvärldsförändringar inom smittskyddsområdet, och hur dessa påverkar myndigheterna inom området. Utredningen ska pröva vilken forskning och kunskapsuppbyggnad som behövs på nationell nivå för smittskyddet. I uppdraget ingår att lämna förslag till hur uppgifter ska fördelas mellan berörda myndigheter.