Läkarförbundet har lämnat ett remissvar på betänkandet Apoteksdatalagen (SOU 2008:28). Läkarförbundet instämmer i att personuppgifter ska regleras i en särskild lag, Apoteksdatalagen. Förbundet har dock synpunkter på huvudman för receptregistret. Detta måste läggas under en befintlig myndighet i syfte att betona uppföljning och kvalitet, hävdar förbundet, och inte under Apoteket AB eller en ny föreslagen aktör Apotekens Servicebolag AB.