Jämtlands läns landsting är klart med sitt förslag till prioriteringsbeslut. Sammanlagt föreslås verksamhet för ca 55 miljoner omprioriteras 2009–2010.
Största mängden bortprioriteringar föreslås inom primärvård, landstingsservice och stab. Ungefär en femtedel av verksamheten prioriteras bort inom dessa områden.
Inom primärvård försvinner bland annat hälsoundersökningar av friska personer samt vissa kontroller och provtagningar. Inprioriteringarna rör bland annat psykiatri, hjärtsjukvård och utveckling av IT-system.
Arbetet har utgått från den tvåstegsmodell som utarbetats i Västerbottens läns landsting. Varje verksamhet har genomfört en vertikal prioritering motsvarande tio procent av verksamheten. I nästa steg har dessa tio procent reducerats till fyra i en horisontell prioritering där tjänstemän och politiker medverkat.
Samtidigt med omprioriteringarna ska 120 miljoner sparas genom effektiviseringar.