Gravida kvinnor löper ökad risk för komplikationer vid influensa, och Läkemedelsverket rekommenderar därför att alla gravida vaccineras mot den nya influensan.
Riskerna för fostret är inte fullständigt kända, men data och teoretiska resonemang pekar inte på någon förhöjd risk. Samtidigt kan nyfödda få ett visst skydd genom att antikroppar överförs via moderkakan.
Man rekommenderar även att alla barn över tre år vaccineras. För yngre barn skulle nyttan kunna vara ännu större, men här saknas ännu data gällande effekt och säkerhet. I åldern sex månader till tre år bör därför bara barn i riskgrupper vaccineras. För ännu yngre barn rekommenderas för närvarande inte vaccination.