Regeringen ger i uppdrag till en utredare att studera möjligheter att förbättra det preventiva arbetet kring självmord med hjälp av »händelseanalyser«. Tanken är att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna utveckla och förbättra händelseanalyser av inträffade självmord.
Utredaren ska vidare ge förslag på hur de nya kunskaperna kring händelseanalyser kan föras över till regional eller lokal nivå, i praktisk användning i det självmordspreventiva arbetet. Utredaren ska särskilt beakta lagstiftning som behandlar integritetsaspekter.
Utredningen ska vara klar senast den 30 juni 2010.