Åke Reimer, ordförande i Skånes privatläkarförening, fick nej hos Kammarrätten i Göteborg.
Kammarrätten kommer inte att pröva om Region Skånes ersättningsmodell för Hälsoval Skåne strider mot fri etablering (se »Privatläkare överklagar Hälsoval Skåne« 2009 nr 11 sid 740).
Privatläkarna har också vänt sig till Konkurrensverket.
Enligt Skånes privatläkarförening bryter den skånska vårdvalsmodellen mot fri etablering, har tveksamma avtalsvillkor.
Privatläkarna har också vänt sig till Konkurrensverket, som nu ser över huruvida Region Skånes vårdvalsmodell är förenlig med befintliga lagar och regler avseendeprivatläkarnas ställning.