För att lättare kunna utvärdera hur vården lever upp till målen för god vård har Socialstyrelsen identifierat 24 områden för att följa upp vårdens kvalitet och effektivitet. Områdena rör allt från vänte­tider och bemötande till läkemedelsanvändning och förekomst av vårdskador.
Uppföljningen ska ske via en uppsättning nationella hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer. På vissa av uppföljningsområdena finns redan i dag en eller flera indikatorer, på andra behöver nya utvecklas. Totalt finns i dag 28 hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer definierade. Tillsammans med indikatorerna från de nationella riktlinjerna ska de användas för öppna jäm­förelser och som underlag för uppföljningar av hälso- och sjukvården.