Beslut ska följas
• Fullmäktige beslutade att följa CS förslag att fullmäktige bifaller förslaget att CS följer fullmäktiges beslut i sitt verkställande av fullmäktiges beslut. (Stockholms läkarförening tyckte att beslutet på förra fullmäktigemötet att vårdvalet ska knytas till den enskilde läkaren inte fått genomslag i förbundets vårdvalspolicy, där det står att ersättningen bör kopplas till vårdgivaren.)

Utlandsexaminerade stöds
• Läkarförbundet ska arbeta aktivt, centralt och lokalt, med integration, information, medlemsrekrytering, stöd och aktiviteter för läkare med utländsk examen.

Snyggare medlemskort?
• Den grafiska formgivningen av medlemskortet ska utvecklas. Däremot kommer möjligheten att använda medlemskortet som ID-kort inte att utredas.

Offentliga protokoll
• Fullmäktige beslutade att presidiets protokoll och CS dagordning ska offentliggöras för förtroendevalda, något som – vilket påpekades av CS – redan görs i dag.

Fortbildningskrav bindande
• Läkarförbundet ska verka gentemot sjukvårdshuvudmännen och arbetsgivarna så att fungerande, oberoende, kvalitativt och kvantitativt tillräcklig fortbildning införs som bindande krav förenat med vårduppdraget.

1?500 listade ska bära sig
• Läkarförbundet ska verka för – och aktivt driva och kommunicera – att en heltidsanställd läkare är ekonomiskt bärkraftig för sin mottagning med 1?500 listade individer och ett ur arbetsmiljö- och patient­säkerhetssynpunkt rimligt antal patientbesök per år.

Resurser till primärvården
• Läkarförbundet ska det kommande året verka aktivt politiskt för ökade ekonomiska resurser till den svenska primärvården.

Lärande miljö ska bevakas
• Läkarförbundet ska verka för att certifiering av vårdgivare inte ersätter en lärande miljö, och att en lärande miljö garanteras genom inrättandet av fortbildningsinspektioner.

Uteslutning står fast
• För andra året motionerade de två förbundsmedlemmarna Johan Lagerfelt och Lars Berggren förgäves i syfte att få fullmäktige att upphäva ett beslut från 1991 att utesluta de två läkare som var åtalade för mordet 1984 på Catrine da Costa. CS förslag till beslut, som fullmäktige följde, var att avslå motionen på grund av att de två motionärerna saknar formell möjlighet för att begära omprövning. Det kan bara de berörda göra.

Nej till överläkarpermission
• CS och fullmäktige sa nej till att utreda möjligheten att införa norsk »överläkarpermission«, det vill säga en månads betald tid för efterutbildning per anställningsår.

Nej till minimilön
• MSF lyckades inte få bifall för förslaget att en minimilön ersätter dagens lägstalön för medicine studerande och utexaminerade utan legitimation, som vikarierar som läkare. Inte heller för att SLF skulle arbeta för att inget läkararbete ska avlönas under lägstalön för AT-läkare.

Karriärcoachning utreds
• Läkarförbundet ska utreda möjligheten att inrätta ett karriärprogram för sina medlemmar med möjlighet att få hjälp av »karriärcoacher«.

Frågeförbud kring register
• Läkarförbundet ska verka för att arbetsgivare och försäkringsbolag förbjuds att efterfråga utdrag ur hälsodataregistren, dvs patientregistret, läkemedelsregistret, cancerregistret och medicinska födelseregistret. Däremot fick motionären inget gehör för tanken att SLF borde verka för patientens rätt att neka till registrering.

Tydligare kring läkar­studier och brottslighet
• Läkarförbundet ska verka för tydliga bestämmelser i frågan om allvarlig brottslighet och avskiljande och antagning för läkarlinjen. Däremot inte för att samma krav som gäller för läkarlegitimation, gällande allvarlig brottslighet i Patientsäkerhetsutredningen, bör gälla även studenter under verksamhetsförlagd utbildning, vilket MSF yrkade på.

Hur få fler vilja bli chef?
• Läkarförbundet ska utreda hur förbundet kan främja läkares intresse för en framtida chefskarriär.

MSF-utredning om studielån stöds
• Läkarförbundet ska stödja MSF i utredandet av möjligheten till medlemslån till studenter som saknar CSN-medel och är i slutet av utbildningen. CSN:s striktare tillämpning av regeln om max 6 års studielån har gjort att allt fler läkarstudenter fått svårt att finansiera sina sista studieår.

Bakjourskompetens ska definieras
• Bakjourskompetens ska tydligt definieras, och utbildningsprogram för detta ska upprättas inom de aktuella specialiteterna. Det ska Läkarförbundet nu verka för, fastslog fullmäktige.

Slopad karensdag drivs inte
• Fullmäktige avslog en motion från Sylf och MSF om att Läkarförbundet tillsammans med andra aktörer ska verka för att karensdagen tas bort. CS hänvisade till att Saco planerar att utreda hela socialförsäkringssystemet.

Ansvar för IT-system slår fel
• Läkarförbundet ska diskutera med Socialstyrelsen om hur man ska kunna utkräva ansvar av den som verkligen beslutar om att införa undermåliga IT-system, så att inte verksamhetschefen, som i realiteten har ringa eller ingen möjlighet att påverka, blir den som ställs till svars för negativa händelser som beror på systemen.