Två nationella kvalitetsregister måste upphöra med att regi­stre­ra nya uppgifter, enligt föreläggande från Datainspektionen, DI, förra veckan. Detta så länge som brister i organisation och säkerhet kvarstår.
Det gäller Svenska MS-registret och Auricula – kvalitetsregister för förmaksflimmer och antikoagulation, som tillsammans med Korsbandsregistret och Nationellt lungcancerregister specialgranskats av DI.
Alla fyra register föreläggs att vidta åtgärder för att rätta till att patienterna får ofullständig information om registren.
Förutom de fyra som inspekterats på plats har DI gjort en enklare tillsyn av ytterligare 25 register.