»Myndigheten för vårdanalys« blir namnet på den nya myndighet som ska ansvara för att följa upp, utvärdera och effektivitetsgranska hälso- och sjukvården (se LT nr 9/2010). I budgetpropositionen föreslår regeringen ett anslag på 18 miljoner kronor för myndigheten 2011, då den byggs upp, och på 27 miljoner 2012.
Myndigheten ska, enligt regeringen, kunna granska all offentligt finansierad hälso- och sjukvård, även tandvård, delar av socialtjänsten och myndigheternas arbete, oavsett huvudmannaskap eller driftsform.