I Läkaresällskapets, SLS, nya riktlinjer för palliativ sedering slås fast att patientens subjektiva uppfattning av om symtomen är outhärdliga ska väga tungt vid beslut om palliativ sedering. Det förutsätts dock att den förväntade överlevnaden är kort och att det finns en medicinsk indikation. På den sista punkten är riktlinjerna tydligare jämfört med det utkast som presenterades i slutet av 2009.
– Vi vill inte ha en utveckling där patienter beställer sedering bara för att man inte vill vara med den sista sträckan, säger Ingemar Engström, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik.
Patienten ska inte väckas regelbundet om symtomen är bestående och patientens förväntade överlevnad kort, utan sövningen vara kontinuerlig.