I studien, som presenterades vid en presskonferens på tisdagen, har man gått igenom samtliga fall av diagnostiserad narkolepsi i Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland under perioden oktober 2009–december 2010. Fallen har jämförts med data från vaccinationsregister. Bland barn och ungdomar under 20 år som vaccinerats med influensavaccinet Pandemrix var incidensen 4,06 fall per 100 000 medan den var 0,97 per 100 000 bland ovaccinerade. Det betyder att ungefär tre fall av narkolepsi per 100 000 vaccinerade barn och ungdomar skulle kunna sättas i samband med vaccinationen.
Bland vuxna fanns ingen skillnad i risk mellan de båda grupperna, och här var incidensen helt i nivå med den förväntade.
Bland ovaccinerade barn var emellertid incidensnivån av narkolepsi fördubblad jämfört med normalt, vilket kan vara ett tecken på ökad uppmärksamhet kring sjukdomen efter de medierapporter som följde på vaccinationskampanjen.
– Risktalet är osäkert, det kan finnas bias i båda riktningarna. Men nivån är ändå så hög att det kraftigt stärker de misstankar vi har om ett samband mellan Pandemrix och narkolepsi, säger Tomas Salmonson, vetenskaplig direktör vid Läkemedelsverket.
Studien bekräftar resultaten från en liknande studie från Finland. Här var riskökningen ännu större – niofaldig – bland barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix.
Den finska studien skiljer sig från den svenska genom att experter bedömt de enskilda fallen för att säkerställa att det rör sig om äkta narkolepsi och genom att tidpunkten för insjuknande analyserats mer noggrant. Motsvarande analys avser man nu att göra i Sverige inom ramen för en pågående fallinventering, där samtliga nya fall av narkolepsi 2009–2010 ska kartläggas. Utöver att stärka resultaten i registerstudien hoppas man att fallstudien ska ge information om eventuella bidragande orsaker.
Därutöver planeras en fall–kontrollstudie vid Karolinska institutet som del i en större studie där nio EU-länder medverkar. Den studien kan förhoppningsvis kasta ljus över det faktum att man inte sett ökad förekomst av narkolepsi i andra länder där man massvaccinerat med Pandemrix.
Totalt sett har Läkemedelsverket fått in ett 80-tal rapporter om misstänkt samband mellan Pandemrix och narkolepsi. Att biverkningsrapporteringen fortsätter, i kombination med resultaten från den finska studien, gjorde att Socialstyrelsen för ett par veckor sedan gick ut med en rekommendation om att inte vaccinera barn med Pandemrix, se Uppdaterade rekommendationer om Pandemrix.