I budgeten för 2012 som fullmäktige antog ökar den del av den fackliga och professionella verksamheten som finansieras av medlemsavgifter från 89 till 92 procent, medan den del som finansieras med rörelsevinst från Läkartidningen Förlag AB minskar i samma mån.
Läkarförbundets vd Håkan Wittgren förutspådde att Läkartidningens bidrag kommer att fortsätta minska och menade att ett rimligt mål på sikt är att självfinansieringsgraden ska vara 100 procent. Bakgrunden är att Läkarförbundets medlemsantal ökar, samtidigt som marknaden för i synnerhet läkemedelsannonser försämras.