Vid förbundsfullmäktigemötet 2010 beslutades att inrätta en ersättningskommitté som skulle ta fram en rättvis och förenklad modell för löner och arvoden till förtroendevalda på central nivå, eftersom det nuvarande systemet anses tungrott. Ersättningskommitténs förslag var att man skulle införa en tudelad ersättning, med en schabloniserad lönekompensation samt fasta arvoden som ska täcka sammanträden och extern representation. Förslaget avvisades dock av fullmäktige.