Under 2011 startades 135 kliniska läkemedelsprövningar i Sverige, visar LIF:s FOU-enkät 2011. Det är något färre än året före och pekar mot att den nedåtgående trenden fortsätter. 2004 startades nästan dubbelt så många prövningar, 262 stycken.
Också antalet inkluderade patienter i läkemedelsprövningar har minskat kraftigt, från 8 207 under 2004 till 3 222 under 2011.
LIF konstaterar i sin rapport att fas I-studierna minskar mest, vilket förklaras med att fas I-prövningarna centraliserats och inte sker i Sverige, utan i andra länder.
2011 års prövningar var uppdelade på 14 fas I-studier, 31 fas II-studier, 67 fas III-studier och 23 fas IV- studier.