43 organisationer, däribland Läkarförbundet, Läkaresällskapet och Läkare utan gränser, kritiserar i ett gemensamt remissvar regeringens förslag till nya regler för vård till papperslösa.
Regeringen vill bara ge barn upp till 18 år vård på samma villkor som resten av befolkningen. Vuxna papperslösa ska precis som vuxna asylsökande bara få »vård som inte kan anstå«. Detta oklara begrepp öppnar för olika tolkningar och går emot det medicinsk-etiska kravet att vård ska ges efter medicinskt behov, anser remissinstanserna inom det så kallade Rätt till vårdinitiativet. Att senarelägga vård till det datum då den »inte längre kan anstå« kan dessutom leda till att vården fördyras och att smittsamma tillstånd inte upptäcks i tid.