Alla landsting använder numera ett antal redskap som syftar till att förbättra patientsäkerheten, visar en rapport från Socialstyrelsen. Det handlar om
• mätning av patientsäkerhetskulturen
• användning av strukturerad journalgranskning
• mätning av personalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
• mätning av förekomsten av trycksår och användningen av åtgärder mot trycksår.
Framstegen är enligt Socialstyrelsen i stor utsträckning en effekt av de årliga patientsäkerhets­överenskommelserna mellan
SKL och regeringen.