Denna webbplats vänder sig till läkare

KU vill ha meddelarskydd för privatanställda

Ett enigt konstitutionsutskott har ställt sig bakom en motion från S, MP och V om utvidgat meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Regeringen har tidigare aviserat att frågan ska utredas.

Tre nya kliniska forskarskolor

Vetenskapsrådet har beslutat att finansiera tre nya nationella forskarskolor inom klinisk forskning, vid sidan av de fem som man redan stöder. En klinisk forskarskola i benskörhet inrättas vid Göteborgs universitet, medan Karolinska institutet får två nya kliniska forskarskolor, en i odontologi och en i kroniska inflammatoriska sjukdomar. Vetenskapsrådet fick i 2008 års forskningsproposition i uppdrag […]

Fler anmälda vårdskador

2011 anmäldes 11 800 vårdskador till Patientförsäkringen LÖF. Det är 13 procent fler än 2010. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) menar i ett pressmeddelande att det beror på större medvetenhet, bland annat på grund av den nya patientsäkerhetslagen, snarare än en faktisk ökning. Varje landstings resultat finns på

Pris till Läkartidningen i år igen

De tre jurymedlemmarna Björn af Kleen, Expressen, Torbjörn Nilsson, Fokus och Amanda Rydman, P3 Dokumentär, ger följande motivering: »I en artikel som är stilistiskt klar och dramatiskt komprimerad utan att förlora i nyanser, avslöjas brister i det svenska rättsväsendet. En skenbart enkel intervju med den så kallade barnläkaren skildrar de kränkningar som den åtalade men […]

2 april sista dag för fullmäktigeförslag

Den 2 april ska motioner senast ha inkommit till kansliet för att behandlas av Läkarförbundets fullmäktige vid årets möte som hålls den 1 juni. Samma datum gäller för de delföreningar som vill ge valberedningen förslag på CS-ledamöter. I år ska ordförande, andre vice ordförande och fem övriga ledamöter väljas på två år. En av dessa […]

Kjell Asplund blir ny SMER-ordförande

Kjell Asplund har av Socialdepartementet utnämnts till ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, SMER. SMER är rådgivande organ till regering och riksdag i medicinsk-etiska frågor i ett samhällsperspektiv. Kjell Asplund efterträder Daniel Tarschys.

Asplund utreder hur universitetssjukvård ska utvärderas …

Kjell Asplund, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen, har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att utreda hur man ska utvärdera kvaliteteten på universitetssjukvården. Detta inför kommande förhandlingar om ALF-avtalet. Syftet är att universitetssjukvård ska skilja sig från annan sjukvård, genom till exempel forskning och användning av innovativa lösningar, skriver departementet i ett pressmeddelande. Asplund ska lämna en […]

Avbryter humanitär hjälp

Läkare utan gränser avbryter verksamhet i fängelser i Misrata i Libyen. Uppdraget var initialt att ge krigsoffer vård. Men allt oftare skickas tortyroffer till vård i pauser mellan förhör. Organisationen har tidigare blivit ombedd att behandla patienter inne på förhörscentralerna, vilket man vägrat. – Vår uppgift är att ge vård till krigsoffer och sjuka tillfångatagna. […]

»Höj maxbeloppet för upphandling«

Läkarförbundet vill att maxbeloppet för offentlig upphandling utan anbudsförfarande, direktupphandling, höjs. I ett remissvar till regeringen framhåller man att dagens beloppsgränser missgynnar små och medelstora företag. En högre eller mer flexibel gräns skulle kunna leda till större möjligheter för små och medelstora vårdgivare att delta i offentliga upphandlingar, anser Läkarförbundet.

Stort behov av nya läkare

Under perioden 2010–2019 behöver 11 000 nya läkare anställas i Sverige, enligt en bedömning från Sveriges Kommuner och landsting. 8 000 läkare kommer att gå i pension under perioden, samtidigt som behovet ökar med 3 000 läkare. Tack vare de senaste årens utbyggnad av läkarutbildningen anses förutsättningarna vara goda att klara rekryteringen. Till vissa specialiteter, som psykiatri […]

Sjukdomsföre­byggande rikt­linjer ska spridas

Socialstyrelsen har tidigare tecknat ett avtal med Svenska Läkaresällskapet om att förankra Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (se LT nr 49/2011 sidan 2552). Hittills har knappt ett tiotal sektioner spontant anmält intresse för att delta i projektet, som har nio miljoner kronor i potten för 2011–2012. – Endera dagen kommer vi skicka ut detaljerad information […]

Kraftig ökning av svenskar med utländsk läkar­legitimation

Trenden att allt fler svenskar söker sig utomlands för att läsa in en läkarutbildning avspeglar sig i Socialstyrelsens statistik över nylegitimerade läkare. Vid millennieskiftet hade knappt ett 20-tal svenskar som ansökte läkarlegitimation hos Socialstyrelsen en utländsk läkarutbildning. Tio år senare har antalet stigit kraftigt. Det visar statistik som nyhetsbyrån Siren låtit ta fram. 2010 var […]

Stefan Carlsson fortsätter utreda

Stefan Carlsson, regeringens utredare i »Statens vård- och omsorgsutredning« har utsetts till landshövding i Kalmar län från den 20 februari. Han kommer dock att slutföra utredningen, som ska vara klar i april, enligt Petra Kjellarsson pressekreterare, Socialdepartementet.

Kostnadsansvar »stort arbetsmiljöproblem«

Läkarförbundet ska verka för att det görs en översyn av hur kostnadsansvaret för medicinsk service i praktiken påverkar läkares arbetsmiljö. Det var framför allt allmänläkare, offentliga och privata, som tog initiativ till motionen, berättade föredragande Christer Jensen, Göteborgs läkarförening. – Ibland går det så långt att man försöker få någon annan att skriva remissen. Det […]

Fler universitetsöverläkare

Läkarförbundet ska verka för universitetsöverläkartjänster, där den särskilda kompetens och de tyngre uppdrag som följer med sådana tjänster tydliggörs. Förslaget kom från Malmö läkarförening, som hänvisade till att landstinget i Östergötland utannonserat överläkartjänster med 30 procent av arbetstiden reserverad för klinisk forskning. Läs mer Beslut i korthet från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – en sammanställning

Följ upp fortbildning

Sjukhusläkarna fick bifall för att Läkarförbundet ska verka för att system tillskapas som följer upp och utvärderar fortbildningens struktur och process ute i verksamheten. Det kan göras med klinikinspektioner, med SPUR som förebild. Dessutom ska Läkarförbundet överväga att föreslå kvalitetsregister som instrument för att styra fortbildning och bidra till en jämn och hög kompetens i […]

Hyrläkare ska kartläggas

Läkarförbundet ska verka för att det genomförs en kartläggning av hur många läkare med svensk legitimation som regelbundet tjänstgör via bemanningsföretag. Det beslöt fullmäktige efter en motion från Östra Skånes Läkarförening, som innehöll fem olika yrkanden om hur det skulle göras. CS ville inte precisera detaljer och kompromissen blev att motionens första yrkande antogs. Läs […]

Resurser till vetenskaplig utbildning i ST

Läkarförbundet ska, i kontakter med ansvariga organisationer, agera för att den vetenskapliga utbildningen under ST får ett tydligt regelverk, tillgång till adekvata handledarresurser och tid samt pengar avsatta för genomförandet. Förslaget kom från Göteborgs läkarförening.

Ge utbildning i svenska i jobbet

Läkarförbundet ska verka för att icke svenskspråkiga kollegor får adekvat utbildning i svenska inom ramen för anställningen. Stockholms läkarförening påpekade i en motion att det är viktigt för patientsäkerheten att läkare från andra länder har dessa språkkunskaper och att det är arbetsgivarens ansvar att se till att de har det. CS höll med, liksom fullmäktige.

Bättre stöd åt distriktsläkare i privat sektor

Stödet till distriktsläkare som verkar inom vårdvalet i den privata sektorn ska bli tydligare. I en motion från Distriktsläkarföreningen, som fullmäktige biföll, framhölls att mandatet i dag att företräda dessa läkare är begränsat. CS meddelade i sitt svar på motionen att man redan uppdragit åt förbundskansliet att utveckla service och rådgivning till medlemmar som verkar […]