Denna webbplats vänder sig till läkare

Kostnadsansvar »stort arbetsmiljöproblem«

Läkarförbundet ska verka för att det görs en översyn av hur kostnadsansvaret för medicinsk service i praktiken påverkar läkares arbetsmiljö. Det var framför allt allmänläkare, offentliga och privata, som tog initiativ till motionen, berättade föredragande Christer Jensen, Göteborgs läkarförening. – Ibland går det så långt att man försöker få någon annan att skriva remissen. Det […]

Följ upp fortbildning

Sjukhusläkarna fick bifall för att Läkarförbundet ska verka för att system tillskapas som följer upp och utvärderar fortbildningens struktur och process ute i verksamheten. Det kan göras med klinikinspektioner, med SPUR som förebild. Dessutom ska Läkarförbundet överväga att föreslå kvalitetsregister som instrument för att styra fortbildning och bidra till en jämn och hög kompetens i […]

Hyrläkare ska kartläggas

Läkarförbundet ska verka för att det genomförs en kartläggning av hur många läkare med svensk legitimation som regelbundet tjänstgör via bemanningsföretag. Det beslöt fullmäktige efter en motion från Östra Skånes Läkarförening, som innehöll fem olika yrkanden om hur det skulle göras. CS ville inte precisera detaljer och kompromissen blev att motionens första yrkande antogs. Läs […]

Resurser till vetenskaplig utbildning i ST

Läkarförbundet ska, i kontakter med ansvariga organisationer, agera för att den vetenskapliga utbildningen under ST får ett tydligt regelverk, tillgång till adekvata handledarresurser och tid samt pengar avsatta för genomförandet. Förslaget kom från Göteborgs läkarförening.

Ge utbildning i svenska i jobbet

Läkarförbundet ska verka för att icke svenskspråkiga kollegor får adekvat utbildning i svenska inom ramen för anställningen. Stockholms läkarförening påpekade i en motion att det är viktigt för patientsäkerheten att läkare från andra länder har dessa språkkunskaper och att det är arbetsgivarens ansvar att se till att de har det. CS höll med, liksom fullmäktige.

Fler universitetsöverläkare

Läkarförbundet ska verka för universitetsöverläkartjänster, där den särskilda kompetens och de tyngre uppdrag som följer med sådana tjänster tydliggörs. Förslaget kom från Malmö läkarförening, som hänvisade till att landstinget i Östergötland utannonserat överläkartjänster med 30 procent av arbetstiden reserverad för klinisk forskning. Läs mer Beslut i korthet från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – en sammanställning

Inkomstförsäkring klubbad

Fullmäktige biföll en proposition från CS om att teckna en kollektiv inkomstförsäkring, som innebär att man i stället för A-kassans maxersättning (för närvarande 14 960 kr/månad) får 80 procent av lönen de första sex månaderna man är arbetslös, se även LT nr 43/2011. Kostnaden för försäkringen utgör 2 kronor av den höjda medlemsavgiften på 12 kronor/månad. […]

Ett mer engagerat Läkarförbund

Läkarförbundet upplevs av många som otydligt och tystlåtet. Detta enligt en motion från Stockholms läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle engagera sig mer i debatten. Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska bli mer engagerat i debatten angående medicinska frågor i samhället, för att tydliggöra läkarens roll. Läs mer Beslut i korthet från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – […]

Hotell med TV-porr »bör« undvikas

Kvinnliga läkares förening motionerade än en gång, förra gången var 2006, om att förbundet skulle anta en policy om att inte utnyttja hotellrum som har pornografi i sitt interna TV-utbud. Fullmäktige beslutade dock anse motionen besvarad. I förbundets resepolicy står att man »bör« undvika hotell med porr i tv-utbudet. Inriktningen har funnits i policyn sedan […]

Hjälp med ekonomiadministration

Läkarförbundet ska utreda hur lokalföreningarna kan få bättre stöd med ekonomiadministrativa arbetsuppgifter, alternativt anordna utbildning för föreningarnas ekonomiansvariga. Ett förslag, enligt den motion från Västerbottens läns läkarförening som bifölls av fullmäktige, kan vara att Läkarförbundet centralt erbjuder sådan service. Läs mer Beslut i korthet från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – en sammanställning

Alla ska ingå i potten

Alla medlemmar, också vikarier, ska ingå i underlaget inför lönerevision, inte bara tillsvidareanställda med månadslön, anser Stockholms läkarförening och yrkade på att förbundet verkar för detta. Enligt CS kommer frågan sannolikt att tas upp i yrkandet till Sveriges Kommuner och landsting i den nära förestående avtalsrörelsen. Därmed ville CS se motionen besvarad. Så beslutades också. […]

Mer pengar till FoU

Läkarförbundet ska verka för att anslagen till medicinsk utbildning och forskning ökar vid våra högskolor. Detta efter att en motion från Sjukhusläkarna omformulerats. Läs mer Beslut i korthet från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – en sammanställning

Avslag igen

För fjärde gången avslog fullmäktige en motion med syftet att upphäva Läkarförbundets uteslutning av de två läkare som var åtalade för mordet på Catrine da Costa 1984. Läs mer Beslut i korthet från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – en sammanställning

Koll på 65+

En motion med önskemål om kartläggningar av yrkesverksamma medlemmar över 65 år ansågs besvarad. Förbundet har redan mycket kunskap, menade CS. Vid motionsbehandlingen påpekades dock att statistiken inte fångar upp den som lämnat förbundet eller registrerat sig som pensionärsmedlem. Här betonade CS värdet av fortsatt fullt medlemskap för att kunna få råd och förhandlingshjälp. Läs […]

Ny ersättningsmodell till förtroendevalda nobbades

Vid förbundsfullmäktigemötet 2010 beslutades att inrätta en ersättningskommitté som skulle ta fram en rättvis och förenklad modell för löner och arvoden till förtroendevalda på central nivå, eftersom det nuvarande systemet anses tungrott. Ersättningskommitténs förslag var att man skulle införa en tudelad ersättning, med en schabloniserad lönekompensation samt fasta arvoden som ska täcka sammanträden och extern […]

Facklig verksamhet på egna ben finansiellt

I budgeten för 2012 som fullmäktige antog ökar den del av den fackliga och professionella verksamheten som finansieras av medlemsavgifter från 89 till 92 procent, medan den del som finansieras med rörelsevinst från Läkartidningen Förlag AB minskar i samma mån. Läkarförbundets vd Håkan Wittgren förutspådde att Läkartidningens bidrag kommer att fortsätta minska och menade att […]

Chef ska kunna ha en fot kvar i kliniken

Läkare som är verksamhetschefer ska ha ett bottenförordnande som läkare och det ska vara möjligt att kombinera chefskap med kliniskt arbete. Det ska förbundet verka för, i linje med två motioner från lokalföreningarna i Malmö respektive Mellersta Skåne. I Region Skåne har policyn i år ändrats till att chefer ska vara tillsvidareanställda. Under motionsbehandlingen framkom […]

Design av arbetsplatser

Läkarförbundet ska utarbeta riktlinjer för utformning av UBEX-rum (undersökning, behandling, expedition) i primärvården så att god fysisk arbetsmiljö skapas. Det fick Malmö läkareförening stöd för. Läs mer Beslut i korthet från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – en sammanställning

Angereds Närsjukhus får ny byggnad

Regionstyrelsen i Västra Götaland har gett klartecken till byggandet av en ny sjukhusbyggnad för Angereds Närsjukhus. Närsjukhuset kom 2005 till som en satsning för att stärka vårdkedjan och vända den negativa hälsotrenden i Göteborgs nordöstra förorter, där dödligheten i många livsstilsrelaterade sjukdomar är kraftigt förhöjd. Sjukhuset beräknas kosta cirka 500 miljoner kronor och kommer förutom […]

Landsting JO-anmält för fotoförbud

Anmälan är gjord av en privatperson som i sin anmälan ber JO att utreda om förbudet är förenligt med svensk lag. Själv anser anmälaren att det är lagstridigt. – Som lekman tycker jag att det strider mot grundlagarna, säger hon till Läkartidningen. Förbudet tillkom, enligt anmälan, »i samband med lokala pressens kritiska granskning av läkare […]