Nr 47 2013

Signerat

Att famla i blindo om behov av specialistläkare

»Vi behöver kunna se hur prognosen faller ut inom olika framtidsscenarier…«(0 kommentar)

Nyheter

»Vi behöver utreda de ekonomiska konsekvenserna närmare«

Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet, bekräftar för Läkartidningen att det är oklarheter kring ekonomin som ligger bakom att utredningen om läkarutbildningen inte skickats ut på remiss.(0 kommentar)

En försvagad 70-åring med oviss framtid

Det började med några skånska läkares kunskapshunger på 1940-talet, växte till en braksuccé på 1990-talet med nära 30 000 besök för att sedan mattas av betydligt. I år fyller den Medicinska riksstämman 70 år.(0 kommentar)

»Vi läkare behöver träffas för att diskutera gemensamma mål och lära av varandra«

Sjunger Medicinska riksstämman på sista versen? Inte alls, enligt nya generalsekreteraren Catarina Almqvist Malmros. I år fyller den allt skröpligare stämman 70 år – och hoppas på en helt ny start.(4 kommentar)

Anhöriga till filmad patient stämmer landstinget

Centrum för rättvisa har tillsammans med tre anhöriga stämt Landstinget i Uppsala län för brott mot sekretesslagen. Landstinget har nu kommenterat stämningen på sin webbplats.(1 kommentar)

Försening kan ge tomma SK-platser

Socialstyrelsen är ännu inte klar med nästa års kurskatalog för SK-kurser, och nu riskerar ST-läkare att tvingas tacka nej till kursplatser.(1 kommentar)

Haverikommissionen pekar på brister i hjärtintensivvården

För första gången har Statens haverikommission utrett ett dödsfall inom sjukvården. Slutsatsen är att händelsen berodde på brister inom ledning och styrning av verksamheten. (0 kommentar)

Debatt

Utnyttja privatvården i ST-utbildningen

Klinisk utbildning bör ske där patienterna finns, skriver Åke Reimer och Staffan Henriksson, som menar att privata mottagningar skulle kunna bidra i utbildningen av ST-läkare.(0 kommentar)

Slopa handelsnamnen!

Bort med handelsnamnen på mediciner, skriver Anders Källgård. De har inget existensberättigande, anser han.(3 kommentar)

Utred läkarutbildningen hela vägen till specialistbevis

Det behövs en ny läkarutbildningsutredning som ser över hela vägen från grundutbildning till färdig specialist, anser nätverket ÖSTUS.(0 kommentar)

Etiskt ersätta njurdonation?

Ska njurdonatorerna få en ersättning på 11 000 kr, liksom äggdonatorerna, för rehabilitering och i väntan på byråkratin för utbetalning av inkomstbortfallet? Är det etiskt försvarbart? Är det dags för sjukvårdsministern att ta tag i denna fråga? undrar Ingela Fehrman-Ekholm. (1 kommentar)

Lättare för studenter att återge fakta än att dra egna slutsatser

Studenterna på de medicinska utbildningarna behöver bättre förutsättningar för att tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i ämnen som anatomi, fysiologi och farmakologi, skriver Margareta Reis och medförfattare.(2 kommentar)

Lögn, förbannad lögn och registerdata

Göran Falcks slutsats om TWAR är ett underbart tydligt exempel på svårigheten att tolka registerdata, skriver P-G Larsson.(0 kommentar)

Intressant information

Tack för intressant och avslöjande information om Mycoplasma genitalium, skriver Göran Falk i ett svar till P-G Larsson, som kritiserat hans slutsatser om TWAR.(3 kommentar)

Kultur

Generna berättar om neandertalarnas roll i människans utveckling

Neandertalmänniskan hade för 350 000 år sedan nått till södra England och delar av östra Asien. Homo sapiens, den moderna människan, hade för 90 000 år sedan nått till östra Medelhavskusten (Galiléen) och för 40 000 år sedan möttes de båda arterna. I något skede skedde en låggradig blandning av gener.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Gör som vi läkare säger, inte som vi gör

»Självfallet ska vi göra vad vi kan för att öka följsamheten men var går gränsen för vad som kan förväntas av oss som personer?«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nygamla mediciner mot krupp och krampanfall hos barn

Dexametason i oral lösning bör ersätta betametason vid krupp. Midazolam för buckal administration bör ersätta diazepam rektalt vid grand mal-anfall hos patienter under 18 år. Båda dessa nya läkemedel bör finnas tillgängliga på vårdcentraler, akutmottagningar och barnkliniker samt i ambulanser. (0 kommentar)

Stärkt roll för statiner vid primär prevention av hjärt–kärlsjukdom

Statiners roll för sekundärprevention vid kardiovaskulär sjukdom är etablerad sedan länge. Statinernas värde för primärprevention har dock varit en kontroversiell fråga. Nya studier har kastat nytt ljus över den frågan.(27 kommentar)

Nya Rön

Inget samband mellan Pandemrix och neurologiska eller immunrelaterade sjukdomar – förutom narkolepsi

  Cirka 3,3 miljoner vaccinerade och ca 2,5 miljoner ovaccinerade individer ingick i den svenska studien som undersökt influensavaccinet Pandemrix samband med neurologiska och immunrelaterade sjukdomar. Något samband sågs inte – förutom för narkolepsi.  (3 kommentar)

Sömnbrist hos kirurger påverkade inte operationer

Nära 3 000 galloperationer utförda av kirurger som arbetat natten innan – och som således inte fått sova – har jämförts med över 8 000 galloperationer utförda av kirurger som inte opererat natten innan och som – får man förmoda – sovit normalt.(0 kommentar)

Placebo gav lindrad smärta, men också ökad njutning

I en experimentell studie upplevde friska försökspersoner minskad smärta och ökad njutning vid beröring efter att de använt en placebo-nässprej som de trodde skulle ge dessa effekter.(0 kommentar)

HIV ökar risken för stroke

En studie från Tanzania visar att HIV-infektion, oavsett behandling, är en oberoende riskfaktor för stroke. Studien är publicerad i Lancet Global Helth.(0 kommentar)

Recension

Aldrig för sent för stroke-rehab

Kardiologen Magnus Edner har skrivit en bok om sitt möte med sjukvården som strokepatient. Han kritiserar rutinerna för rehabilitering i Sverige, men fastslår att det aldrig är för sent att börja rehabilitera. Daniela Bjarne, sakkunnig i STROKE-Riksförbundet recenserar.(0 kommentar)

Stupsittande underkäksskakning och andra läkemedel

Sjukgymnastikens historia berättar hur den "manuella medicinen" inom hälso- och sjukvård har använts som komplement till skolmedicinska terapier. Recensent: Motzi Eklöf, docent och lektor, Linnéuniversitetet,Kalmar.(0 kommentar)

Originalstudie

Ämneslista som kognitivt stöd gav utförligare uppgifter om droganvändning

Den snabba ökningen av nya droger, skademekanismer och missbruksmönster ökar kraven på mer precis droganamnes. I studien jämförs traditionell anamnesupptagning med kartläggning med hjälp av en ämneslista som omfattar kända missbrukspreparat.(0 kommentar)

Det går att minska D-interaktioner

För att se om antalet D-interaktioner kunde minskas ombads allmänläkare i Landstinget Kronoberg i ett brev att ompröva behandlingen och besvara en enkät. Acceptansen för att vidta en åtgärd var hög.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Tidigare kejsarsnitt ökar risken för svåra graviditetskomplikationer

Ökande kejsarsnittsfrekvens gör att allvarliga komplikationer som inträffar efter upprepade kejsarsnitt blir allt vanligare. Det är viktigt att i förebyggande syfte hjälpa kvinnor att välja vaginal förlossning om ingen medicinsk indikation för kejsarsnitt föreligger. (1 kommentar)

Hemolytisk anemi orsakad av glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist

Glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist är den vanligaste medfödda enzymdefekten och kan ge episoder av hemolytisk anemi. Ett fall beskrivs där upprepade enzymbestämningar krävdes för att ställa diagnosen och där utlösande faktor troligen var intag av favabönor.(2 kommentar)

Rapport

Akut appendicit ger få anmälningar om skada

Anmälda patientskador till Patientförsäkringen LÖF för handläggning av appendicit är få – ca 50 per år per 10 000 appendektomier. Antalet anmälningar borde dock kunna bli ännu färre, visar en analys av LÖF-material. (2 kommentar)

Nytt om namn

Stamcellsforskare får Söderbergs professur i medicin

Kungl Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin till stamcellsforskaren Jonas Frisén, Karolinska institutet. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF