Nr 8 2015

Signerat

ST-tjänstgöring i en föränderlig sjukvård

»Läkarförbundets rapport visar att organisationsförändringar inte åtföljs av nödvändiga anpassningar av specialiseringstjänstgöringen.«   (0 kommentar)

Nyheter

Journalföring på nytt sätt på kirurgen i Örebro

På kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro är man stolt. Här har överläkaren och kirurgen Göran Wallin och hans medarbetare skapat ett helt nytt sätt att journalföra på. Det finns de som kallar förändringen för banbrytande. (3 kommentar)

I Uppsala är läkarna med och arbetar för bättre IT-system

Nöj dig inte med att klaga på dåliga IT-system – gör dem bättre! Den uppmaningen kommer från en läkargrupp i Uppsala som arbetar med att förbättra landstingets IT-system. (1 kommentar)

DLF: Allmänläkaren kan inte vara curlingläkare för allt och alla

»Det är dags för primärvården att sätta gränser och ta plats på scen«. Nu manar Distriktsläkarföreningen (DLF) till diskussion om allmänläkarnas uppdrag med en skrift som i veckan skickas ut till kollegor, politiker och arbetsgivare. (8 kommentar)

I Kallinge testas DLF:s idéer i praktiken

Hur används läkarnas tid bäst? På Kallinge vårdcentral är frågan central. Personalen håller just nu på att ta fram detaljerade lathundar för hur patienter med olika kroniska besvär bör tas om hand – och av vem. (1 kommentar)

Lyckat möte om vårdplatsbristen

I början av veckan träffade en läkargrupp på Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden landstingsledningen för att diskutera hur vårdplatsbristen ska lösas. – Ett bra möte, säger Maria Joelsson, specialistläkare vid medicinkliniken.(1 kommentar)

Debatt

E-cigaretter bör prövas vid terapiresistent rökinducerad KOL

E-cigaretter bör prövas som behandlingsmetod för patienter med terapiresistent rökinducerad KOL, anser Stefan Willers. (0 kommentar)

Reflexion över svensk sjukvård

Jag har sett många skeenden i sjukvården under åren och gillar inte alarmism, men den uppkomna situationen är extraordinär, skriver Jörgen Rutegård. (2 kommentar)

Ompröva diagnostik och behandlingsupplägg vid ADHD

Vägen till diagnosen ADHD bör kortas ner, behandlingsprocessen bör leda till individualiserat stöd och behandling, och identifierade kunskapsluckor bör täppas till, skriver Lars Jacobsson och Bruno Hägglöf. (2 kommentar)

Två organisationer är en styrka

Svenska läkaresällskapet välkomnar en fördjupad diskussion om professionens roll, skriver ordförande Kerstin Nilsson i en kommentar till Lars Kihlström och Jonas Nordquist. (0 kommentar)

Informationsbrist kan göra patienten till brottsling

Bengt Järhult har funnit att nitroglycerinspray kan förorsaka att patienter fastnar i nykterhetskontroll och i värsta fall, på falska grunder, döms för trafiknykterhetsbrott.(6 kommentar)

MSF hyser hopp om ny chans för Läkarutbildningsutredningen

Medicine studerandes förbund gläds över att Läkarutbildningsutredningen åter är på tapeten, och hoppas att den nu skickas ut på remiss. (1 kommentar)

Krönika

Högt i det blå

Först säkerhetsgenomgång, sedan alkoholservering – men vad vet besättningen om det finns någon läkare ombord på planet? Svaret finns i Jakob Ratz Endlers krönika. (3 kommentar)

Kultur

Fet i buken – stor på duken

Stumfilmstiden var en guldålder för de feta aktörerna. I dag är skådespelarna på duken smala medan befolkningen ökar alltmer i vikt. Stephan Rössner, professor med specialkunskaper i viktproblem, tänker till – lagom till årets Oscarsgala. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Läkare mot rasism

»Tack, läkare vid barnakuten i Örebro!«   (5 kommentar)

Medicinsk kommentar

Forskningsetisk prövning i gråzonen

Begreppet »forskning« skapar problem med gränsdragningar för vad som kan och ska etikprövas. Etikprövningslagen bör vidgas så att även studentarbeten och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården kan granskas reguljärt, skriver Neda Agahi (bilden) och Pierre Lafolie. (0 kommentar)

Nya Rön

Hormonterapi vid menopaus associerat till ovarialcancer

Hormonbehandling vid menopaus kunde kopplas till förhöjda risker för ovarialcancer i en metastudie publicerad i Lancet. Riskerna kan mycket väl bero på ett kausalsamband, enligt författarna. Om så är fallet skulle 5 års hormonbehandling av kvinnor från 50 års ålder leda till ett extra fall av ovarialcancer per 1 000 behandlade. (0 kommentar)

45 000 självmord per år i världen kopplades till arbetslöshet

Under perioden 2000–2011 uppskattades i genomsnitt 45 000 självmord per år vara associerade till arbetslöshet, enligt en studie vid Zürichs universitet. Det förhöjda självmordstalet som kunde relateras till finanskrisen 2008 var knappt 5 000. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Kvadrikuspid aortaklaff bifynd vid ekokardiografi

En aortaklaff med fyra kuspar upptäcktes vid en ekokardiografisk undersökning i Örebro. Det är en mycket sällsynt variant av aortaklaff som kan kräva uppföljning. (0 kommentar)

Medicinens ABC

Yrsel på akuten

Yrsel uppstår när signalerna från synen, innerörats balansorgan och den somatosensoriska informationen inte överensstämmer med varandra eller misstolkas av hjärnan. Yrsel är kontaktorsak hos ca 3 procent av vuxna patienter på akutmottagningen. Huvuduppgiften på akuten är att identifiera potentiellt livshotande tillstånd. (3 kommentar)

Rapport

Intraosseös provtagning kan vara värdefull i akuta lägen

Studier tyder på att analyser av hemoglobin, natrium, kalium, klorider och glukos från intraosseösa prov ger resultat som överensstämmer relativt bra med dem från venösa eller arteriella prov, medan det är betydande skillnader för leukocyter och trombocyter. (2 kommentar)

Nytt om namn

Roza Chaireti får Aroseniusfondens anslag

Aroseniusfondens forskningsanslag/pris för 2014 på 400 000 kronor har tilldelats Roza Chaireti, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Betablockerare kan ge lichen planus

Kan metoprolol ge lichen planus i underlivet? (0 kommentar)

Rättelse

Rättelse: »Alkohol, narkotika och tobaksrökning ger stor del av sjukdomsbördan. Utvecklingen i Sverige 1990–2010 kartlagd utifrån DALY-metoden«

I artikeln »Alkohol, narkotika och tobaksrökning ger stor del av sjukdomsbördan. Utvecklingen i Sverige 1990–2010 kartlagd utifrån DALY-metoden«, som publicerades i Läkartidningen nr 3–4/2015 (Läkartidningen. 2015;112:C4TH), blev det fel i figur 1, 2 och 3. Artikeln har uppdaterats med de korrekta figurerna. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF