Nr 42 2015

Signerat

Sverige behöver en effektivare sjukförsäkring

»Ett enklare förfarande och enklare intyg vid korta mer okomplicerade sjukfall frigör resurser för de mer komplicerade och långvariga sjukfallen.« (0 kommentar)

Nyheter

»Jag har försökt få psykiatrerna att sluta leden«

När Jan-Otto Ottosson blev läkare i början av 1950-talet fanns varken neuroleptika, bensodiazepiner eller antidepressiva läkemedel. Hans yrkesliv har följt psykiatrins moderna historia, och han har samtidigt påverkat den – som kliniker, forskare och framgångsrik läroboksförfattare. Nu har han fyllt 90 år och avvecklar sina sista professionella uppdrag. (9 kommentar)

600 tjänster bort när Landstinget Dalarna ska dra ner 700 miljoner

En minskning med 600 tjänster fram till 2019, 65 färre vårdplatser och färre AT-block. Så vill Landstinget Dalarnas ledning få en ekonomi i balans med besparingar för totalt 700 miljoner kronor.(1 kommentar)

Läkarstudent tog initiativ till ideell flyktinghjälp

För en dryg månad sedan startade den 21-åriga läkarstudenten Susanna Charboti det ideella projektet #Vårdpåcentralen. I början stod hon och ett fåtal vänner utanför Stockholms centralstation och delade ut receptfria läkemedel till flyktingar. Nu har 250 volontärer anslutit sig. (0 kommentar)

WMA antog resolution om den globala flyktingkrisen

World Medical Association, WMA, antog en resolution vid sitt generalförsamlingsmöte i Moskva förra veckan. Länder och regeringar uppmanas att upprätthålla nivån på flyktingmottagandet.(1 kommentar)

Universitetssjukhusen jämförda i ny rapport

Sveriges sju universitetssjukhus har tagit fram gemensamma mått för att mäta produktion, personal, ekonomi och vårdkvalitet. Den första rapporten som nu presenteras visar på både likheter och olikheter mellan sjukhusen.(0 kommentar)

Professioner vädjar till politikerna: Säkra välfärdens finansiering

Tillsätt en bred parlamentarisk kommitté med uppdrag att lösa den hotande finansieringskrisen i den svenska välfärden. Den uppmaningen skickar i dag Läkarförbundet med flera till regeringen via en debattartikel i Svenska Dagbladet.(1 kommentar)

Dyster ekonomi i många landsting

Flera svenska landsting går på knäna, och det ekonomiska läget är mycket allvarligt, enligt SKL:s senaste rapport. I Värmland har landstinget satt upp ett sparkrav på 380 miljoner kronor för nästa år – och anmälts till programmet Lyxfällan.  (2 kommentar)

Platsbrist leder till vårdskador

Bristen på vårdplatser vid Karolinska universitetssjukhuset orsakar ofta vårdskador. Mer än hälften av läkarna vid sjukhuset har haft hand om en eller flera patienter som drabbats under det senaste året. Det visar en ny enkätundersökning.(0 kommentar)

Hyrläkarstopp är ingen lösning för primärvården

Hyrläkarstopp är ingen lösning för primärvården. Sådana stopp har snarare förvärrat situationen. Det skriver Konkurrensverket i en ny rapport om landstingens upphandling av hyrläkare.(9 kommentar)

Läkarförbundet vill att lagen ses över för att stoppa olämpliga läkare

Läkarförbundet vill att lagen ses över för att stoppa olämpliga läkare. I dag kan en svensk läkare som misskött sig så gravt att läkarlegitimationen dragits in i ett annat nordiskt land ändå fortsätta arbeta i Sverige. (0 kommentar)

Debatt

Inför ny regim för blodprovskontroller vid klozapinbehandling

Författarna föreslår ett nytt schema för kontroll av leukocyter och neutrofila granulocyter i blod under behandling med klozapin. (4 kommentar)

Det mesta som är bra kan användas fel

Mer än 50 år efter introduktionen av antidepressiva läkemedel är debatten kring deras effekter alltjämt polariserad och präglad av förutfattade meningar, konstaterar Lars Tauvon. (3 kommentar)

Opiater eller opioider? Dags att städa bland begreppen

Vi bör använda ett enhetligt begrepp för substansgruppen opioider. Opioider – inte opiater – blir då det överordnade begreppet, skriver Bodil Monwell och medförfattare. (3 kommentar)

Dags för helhetsgrepp i analysen

Det saknas ett helhetsgrepp i analysen av varför problemen i vården utanför sjukhus är så stora. Först då man förstått vad som gått fel kan man finna lösningar, skriver Göran Westman. (2 kommentar)

Handlägg halsinfektioner enligt gällande rekommendation

Det är naivt att tro att vi kan minska smittspridning av grupp A-streptokocker i samhället genom att behandla fler halsinfektion­er, skriver Sigvard Mölstad och medförfattare. (2 kommentar)

Kultur

Jakten på giftämnet från Clostridium difficile

Huvudorsaken till antibiotikaassocierad enterokolit är bakterien Clostridium difficile, vars toxin korsreagerar med toxinet från Clostridium sordelii, en anaerob släkting, och skapar förutsättning för sjukdomen. Det kostade seg forskarkamp att bekräfta denna sanning, berättar ST-läkaren Jon Edman Wallér.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Arbetsmiljö­problem med trippel förtur

»Bilden som framkommer är dyster, men det behöver man inte läsa enkätsvaren för att förstå.«  (0 kommentar)

Nya Rön

Samband mellan inkomst och överlevnad efter hjärtkirurgi

Det finns ett tydligt samband mellan inkomst och tidig och sen död efter hjärtkirurgi, oberoende av andra socioekonomiska variabler, samsjuklighet och kardiovaskulär riskprofil. (0 kommentar)

Fetare men friskare – ökad »metabol hälsa«

Med utdrag från databasen MONICA analyserades riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. I det studerade materialet har från 1986 till 2009 prevalensen av »metabol hälsa« för feta ökat från 8 procent till en nivå på 21 procent.(0 kommentar)

Heparinbindande protein ny markör för svår sepsis

En patient med misstänkt sepsis, förhöjt HBP-värde men ännu inga tecken till organdysfunktion bör bli föremål för mycket tidigt insatt behandling med intravenös vätska och antibiotika samt aktiv övervakning. (0 kommentar)

Ny metod ett alternativ för tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom

Den nyligen godkända metoden amyloid-PET kan tidigt identifiera Alzheimers sjukdom med lika hög diagnostisk säkerhet som analys av ryggvätska, visar en aktuell studie i Neurology.(2 kommentar)

Upp och hoppa, alla barn!

En ny studie visar att några minuters avbrott för fysisk aktivitet bland stillasittande barn inte ökar energiintaget och har gynnsam effekt på den metabola funktionen.  (0 kommentar)

Vårdutveckling

Patientsäkerhet i operations­salen är inte bara en fråga om att skära rätt

Säker kirurgi är inte bara en fråga om kirurgisk teknik. Multidisciplinära konferenser ger ökad säkerhet för den som ska operera och för patienten och tydliggör »varför?« och »hur?«. En checklista med timeout vid genomgången hjälper operationsteamet att bli medvetna om vikten av basala säkerhetsrutiner. (0 kommentar)

Modifierad brittisk modell kortade ledtid till datortomografi av kolon

Ett brittiskt beslutsstöd implementerades på 8 vårdcentraler i Östergötland och bidrog till att datortomografier kunde styras om från kolon till buken vid låg grad av misstanke om kolorektal cancer. (0 kommentar)

Översikt

Tidig repolarisation på EKG

Tidig repolarisation i form av ST-höjning i anterolaterala avledningar har länge ansetts vara ett godartat EKG-fynd. Den nya definitionen av tidig repolarisation, baserad på förekomst av J-vågor, associeras med en ökad risk för plötslig hjärtdöd. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF