Nr 11 2014

Signerat

Slopa uttrycket »vård som inte kan anstå«

»Att prioritera eller bortprioritera patienter bör endast ske utifrån medicinskt behov.« (3 kommentar)

Nyheter

Allt vanligare att skyddsombud larmar om brister i sjukvården

Hälso- och sjukvårdens skyddsombud larmar allt oftare om brister i arbetsmiljön. Tre problem sticker ut: IT-system, överbeläggningar och hög arbetsbelastning. (0 kommentar)

Kan det vara brottsligt att göra fel på jobbet? Det korta svaret är ja

I samband med åtalet mot förlossningsläkaren i Eksjö har det återigen aktualiserats om sjukvårdspersonal som gör fel ska kunna hamna i domstol. (3 kommentar)

Åklagare Stefan Edwardsson: Det måste vara straffbar oaktsamhet

Innan Stefan Edwardsson inledde förundersökningen mot förlossningsläkaren i Eksjö hade han några månader tidigare beslutat att inte inleda någon utredning utifrån samma ärende. (0 kommentar)

Karin Båtelson ny ordförande i Sjukhusläkarna

Karin Båtelson vann över Thomas Zilling med 20 röster mot 14 när Sjukhusläkarna röstade om ny ordförande. Hon ser det som en nytändning att komma in i en yrkesförening igen. Till ny andre vice ordförande valdes Elin Ericsson. (0 kommentar)

Rekordmånga nya allmänläkare

Aldrig tidigare har så många nya allmänläkare blivit klara som 2012.  Socialstyrelsen utfärdade det året 405 nya specialistbevis i allmänmedicin, 80 fler än året innan.(0 kommentar)

Västernorrland åtalsanmäls för otillåtet övertidsuttag

Arbetsmiljöverket  anmäler landstinget i Västernorrland till åklagare för att man tagit ut för många övertidstimmar vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå. Beslutet är en framgång för Läkarförbundet, som hävdar att Arbetstidslagens maxgränser för övertid gäller för läkare. (0 kommentar)

SLF-policy reder ut ansvaret för läkemedelslistan

Varje läkare som sätter in ett läkemedel eller på annat sätt ändrar i läkemedelslistan är ansvarig för eventuella krockar med andra behandlingar. Det är innebörden i ett policyförslag från Läkarförbundet.(3 kommentar)

Debatt

Driv ut månglarna ur templet

Hur kan det ha gått därhän att de som var anställda för att bistå sjukhuschefen med kamerala uppgifter nu har tagit befälet och till och med lägger sig i rent medicinska frågor, frågar sig Björn Bergström. (0 kommentar)

Socialdepartementet har uppmärksammats på frågan

IVO har inte befogenhet att sanktionera handlingsplaner eller besluta om frihetsberövande åtgärder eller påtvingade kroppsliga ingrepp, skriver Linda Almqvist och Karl-Otto Svärd i denna replik. (0 kommentar)

Dyr och onödig överanvändning som är mer påtaglig i vissa regioner

En rimlig tolkning är att det finns en avsevärd överanvändning av artroskopisk kirurgi för patienter äldre än 35 år, skriver Leif Dahlberg och Stefan Lohmander i denna replik till Magnus Forssblad.  (0 kommentar)

Hur många »onödiga« knäartroskopier görs det egentligen?

Varför inte ett artroskopiskt kvalitetsregister? Det skriver Magnus Frossblad, som efterlyser en saklig debatt, grundad på oålitilga data.(1 kommentar)

Studenters rätt till journaler bör regleras

Det behövs nationella riktlinjer som reglerar hur och när studenter får ta del av patientjournaler, skriver Frida Kareliusson. (1 kommentar)

I väntan på ambulans kan IVPA-personal rädda liv 

Rutinen »I väntan på sambulans« (IVPA) ifrågasätts efter en Cochranerapport. Men varför dra in IVPA innan en ny svensk studie är färdig, skriver Lars Agréus.(0 kommentar)

Översvämning i nya ST-portföljen?

De första kullarna ST-läkare efter införandet av »nya« ST (SOSFS 2008:17) har nu börjat få ut sina specialistbevis. Samtidigt har Socialstyrelsen inlett en ny process med arbetsgrupper som ska ta fram reviderade förslag till nya föreskrifter, ny struktur för SK-kurser och delvis nya specialitetsindelningar. Föreskrifterna är utlovade att skickas på remiss till sommaren. Viljan att […](1 kommentar)

Bättre läkarintyg med arbetsterapeuter

När läkare och arbetsterapeut samarbetade inför sjukskrivning ökade andelen godkända intyg, skriver Eva Hellquist och Christina Andersson. (1 kommentar)

Krönika

Valfrihetens kärna

Valfrihet i vården är svårt, av många skäl, det finns så många parametrar att ta hänsyn till och alltför mycket osäkerhet. För vad är det vi väljer när vi väljer vård; är det person, enhet, metod? Väljer vi resultat eller upplevelse? Och vad händer sedan, när det inte går som planerat; vems blir ansvaret? (0 kommentar)

Kultur

Pionjären i bukkirurgi kunde inte räddas genom operation i buken

Professorn i praktisk medicin vid Uppsala universitet, J. A. Waldenström, räddade patienter genom att våga operera i buken redan innan denna åtgärd var rutin i svensk sjukvård på 1870-talet. Men när han själv blev sjuk och skulle ha behövt en bukoperation gick hans liv inte att rädda. (0 kommentar)

Harry Potter och hälsan

Böckerna med Harry Potters äventyr är en rik källa att ösa ur när det gäller medicinska diagnoser. Barnläkaren Jonas F Ludvigsson och den amerikanska författaren Julie Labes analyserar det medicinska innehållet i en nyutkommen e-bok.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Journalsystem man slipper skämmas för

»Bristerna till trots tror jag att få skulle vara villiga att återgå till pappersjournalerna.« (1 kommentar)

Nya Rön

Svårvärderad klinisk relevans av virusfynd vid luftvägsinfektion

I en matchad fall–kontrollstudie på barn med akut luftvägsinfektion och friska symtomfria kontroller kunde flera luftvägsvirus påvisas lika ofta hos de friska kontrollerna som hos de sjuka barnen. (0 kommentar)

Inget värde av antibiotikaprofylax vid akut gallstenskirurgi

Tidigare randomiserade studier har inte visat på någon vinst med antibiotikaprofylax vid planerad kirurgi för okomplicerad gallstenssjukdom, men studier avseende nyttan av antibiotikaprofylax vid akut kirurgi har saknats. (0 kommentar)

Nytt om namn

Pedagogisk pristagare utsedd i Helsingborg

Tomas Vedin, ST-läkare vid enheten för kirurgi och urologi, Helsingborgs lasarett, har av läkarstudenterna på termin 8 vid Lunds universitet/Helsingborg utsetts till mottagare av det pedagogiska priset. (0 kommentar)

Vårdutveckling

Skador vid galloperation – igen och igen

En analys av skador på gallgång och blodkärl vid kolecystekomi visar att skadorna inte minskar över tiden, att vissa är dödliga och att de flesta är undvikbara.(1 kommentar)

Originalstudie

Brist på kolle­gialt inflytande urholkar lojalitet med chef och organisation …

Stark lojalitet med organisation och chef är 2–3 gånger vanligare bland dem som har stor tillgång till arenor för kollegialt inflytande. Lojaliteten med profession och patienter är stark och oberoende av tillgång till arenor, visar en enkätstudie. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Botulism är en behandlingsbar, mycket sällsynt förgiftning

Bakterien Clostridium botulinum, som orsakar botulism, tillväxer under anaeroba förhållanden och återfinns på våra breddgrader oftast i bristfälligt tillagad fisk. Botulism ska misstänkas vid snabbt progredierande symmetrisk nedåtstigande muskelparalys och autonoma symtom – framför allt vid pupillpåverkan (mydriasis). (1 kommentar)

Rapport

Ekonomiska cykler och folkhälsa: Island i bankkrisens spår

Hälsoläget i befolkningen tenderar att försämras i goda tider och förbättras i dåliga tider. Psykisk hälsa visar ett annat mönster. Efter att Islands banksystem kollapsade har man påvisat ökad kardiovaskulär ohälsa och ökad stress hos framför allt isländska kvinnor.  (0 kommentar)

Utgåvan som PDF