Nr 11 2015

Signerat

Ett mörkt kapitel i vår historia

»Som ordförande i Läkarförbundet anser jag det nödvändigt att göra upp och ta avstånd från den inhumana politik som fördes.«   (2 kommentar)

Nyheter

Frustrerande arbete för läkare i Libanons flyktingläger

1,2–1,7 miljoner människor har flytt från inbördeskrigets Syrien till Libanon. Bland dem finns läkare som utövar sina yrken i flyktingläger. Läkartidningen har träffat barnläkaren Majida Abbas och allmänläkaren Wael Muhammed Mehanna.(0 kommentar)

Välj specialitet med hjärtat – och lär känna din arbetsplats

Välj rätt specialitet, lär känna din chef och arbetsplats. På AT-stämman gav onkologen Nina Cavalli-Björkman handfasta råd för hur man orkar med läkaryrket – och berättade om när hon fick kirurgisk tröst. (2 kommentar)

Sänkt vårdvalsersättning i Stockholm »ett dråpslag«

Ersättningen i vårdvalen för ett antal specialiteter i Stockholms läns landsting sänks med 5 procent från den 1 juni i år, enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens framtagna sparpaket. Ett dråpslag, enligt Läkarförbundet.(1 kommentar)

Västerbotten söker distansdoktor

En doktor i Umeå ska anställas för att via videolänk träffa patienter vid tre hälsocentraler i inlandet. Det är Västerbottens läns landstings plan.(0 kommentar)

Läkarförbundet agerar för den fängslade hjärtläkaren Fikru Maru

I veckan inleddes rättegången mot den svenske hjärtläkaren Fikru Maru som suttit häktad i Etiopien i snart två år misstänkt för korruption.(1 kommentar)

Nätjournalerna öppnas för psykiatrins patienter i Skåne

Skåne kommer som första landsting att ge patienter i psykiatrin möjlighet att ta del av sin journal via nätet. Syftet är en bättre och mer likvärdig vård. Men Lars Nevander, Läkarförbundet Skåne, ser risker för personal och patienter.(3 kommentar)

Så svarar regeringen på kritiken från Riksrevisionen om vårdvalet

Regeringen säger nej till ett nationellt samordnat ersättningsystemen – men vill se en tydligare formulering av primärvårdens grunduppdrag.(0 kommentar)

Debatt

Socialstyrelsen föreslår sänkta gränsvärden för graviditetsdiabetes

Socialstyrelsen vill att Sverige ansluter sig till WHO:s gränsvärden för graviditetsdiabetes. Med sänkta gränsvärden, lika för hela landet, kommer fler gravida med ökad risk för komplikationer att kunna upptäckas, vilket sannolikt leder till ökat resursbehov i vården. (0 kommentar)

Den onödiga sjukfrånvaron

Det är svårt att på central nivå samordna vårdpolitiska insatser med insatser för minskad sjukfrånvaro. Därför behövs en nationell samordnare, skriver Jan Lidhard. (2 kommentar)

Socialstyrelsen instämmer i behovet av reproducerbar diagnoskodning

Socialstyrelsen instämmer i att en reproducerbar dia­gnoskodning är en förutsättning för kvalitetssäkrad statistik, uppföljning och analys, skriver Socialstyrelsen i denna replik. (0 kommentar)

Diagnossättning bör vara entydig och konsekvent

En reproducerbar diagnos­kodning är en förutsättning för att använda Socialstyrelsens Patientregister för forskning, skriver Roland E Andersson.(0 kommentar)

Kultur

Porträtt av en porträttmålare

Svenska Läkaresällskapet har en gedigen samling läkarporträtt i olja. Fyra av dessa är målade av en speciell porträttmålare – som porträtteras. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Effektivt kunskapsstöd efterlyses

»Fortbildning är … både ett ansvar och en rättighet för professionen.« (0 kommentar)

Nya Rön

Infektioner kopplades till minskad risk för reumatoid artrit

Maginfektion, urinvägsinfektion eller underlivsinfektion de senaste två åren minskade risken för reumatoid artrit i en nyligen publicerad studie. Det gällde dock inte för antibiotikabehandlad halsfluss, antibiotikabehandlad bihåleinflammation eller lunginflammation.(1 kommentar)

AIR kan vara användbart vid misstänkt appendicit

För misstänkt appendicit kan poängsystemet AIR utgöra ett gott stöd för vidare handläggning, enligt en studie som publiceras i British Journal of Surgery. (0 kommentar)

Svårt förutsäga resistens vid sepsis

Vid låg prevalens av resistens är det en grannlaga uppgift att definiera kliniskt användbara riskfaktorer för att motivera initial bred antibiotikabehandling. Risken för överbehandling av oklar sepsis är stor, enligt en holländsk studie.(1 kommentar)

Fondaparinux minskade blödning och död vid hjärtinfarkt

Fondaparinux är associerat med mindre blödning och bättre överlevnad vid hjärtinfarkt än lågmolekylärt heparin, visar en genomgång av data från kvalitetsregistret SWEDEHEART. (0 kommentar)

Paracetamol kan ha NSAID-liknande biverkningar

Resultaten av en metaanalys gjord av brittiska forskare tyder på att paracetamol kan ge liknande biverkningar som NSAID, och detta vid standarddosering. (0 kommentar)

Bättre lungfunktion hos barn när föroreningarna minskade i Kalifornien

Under 1990- och 2000-talen har luftföroreningarna minskat i södra Kalifornien. En studie visar nu att lungfunktionen, både FEV och FVC, under samma period har ökat signifikant hos både pojkar och flickor i området. (0 kommentar)

Risken att avlida var större bland barn och unga med ADHD

Barn och ungdomar med ADHD löpte mer än dubbelt så hög risk att avlida som jämnåriga utan diagnosen. Detta enligt en prospektiv kohortstudie som omfattar ett stort material från Danmark. Den vanligaste dödsorsaken var olyckor. (1 kommentar)

Originalstudie

ACG-modell kan förutsäga vilka som blir högkonsumenter av sjukvård

ACG-modellen (ett sammanvägt mått av diagnoser, ålder och kön) kan generera en lista per vårdcentral med de individer modellen identifierar vara i riskzon för stort framtida behov av sjukvård. Därmed kan vårdcentralerna optimera vården av dessa patienter. (1 kommentar)

Recension

Carl Fredrik Adlers journal – en medicinsk tidsresa

Förste fältskären ombord på ostindiefararen »Prins Carl« förde journal över patienter och behandlingsinsatser. Nu har journalerna publicerats med kommentarer och illustrationer i en påkostad volym. »En helt underbar bok«, skriver Läkartidningens recensent.(2 kommentar)

Översikt

Biomimetik – att efterlikna naturen för att förebygga sjukdom

Genom att studera hur till exempel björnar, kolibrier, sälar, pytonormar och nakenråttor anpassat sig till extrema situationer kan värdefull ny medicinsk kunskap vinnas. Detta kan leda till bättre förståelse för hur människor kan skydda sig mot olika kroniska sjukdomar.(0 kommentar)

Nytt om namn

Bijan Darvish får Sylf Stockholms handledarpris

Bijan Darvish tog emot Sylf Stockholms handledarpris »Guldkornet« den 5 mars vid en prisceremoni som hölls under Stockholms läkarförenings fullmäktige.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Akut ruptur av akillessenan

Frekvensen av akillessenerupturer har ökat under de senaste decennierna. Riskgruppen är framför allt män i 40-årsåldern, och skadetillfället är starkt förknippat med någon form av idrottsaktivitet där akillessenan utsätts för hög belastning.  (2 kommentar)

Utgåvan som PDF