Nr 12-13/2016

Inledare

Prehospital vård en fråga som väcker debatt

»Läkarbemannad prehospital akutsjukvård är associerad med hög överlevnad, avancerat traumaomhändertagande och god kostnadseffektivitet.« Detta är ett av huvudbudskapen i en översiktsartikel om prehospital intensivvård som publiceras på sidan 593. Att det inte är enkelt att bedriva denna typ av vård framgår dock av en nyhetsartikel på sidan 574. – Satsningar på prehospital intensivvård möter nästan […](0 kommentar)

Signerat

Världsbäst på e-hälsa kräver delaktighet

»Visionen lyfter medarbetarnas faktiska tillgång till rätt information i möten med patienter som viktig.« (0 kommentar)

Nyheter

Akutsjukvård på hög höjd

Fler larm än beräknat och ett samarbete med sjukhusen som skapat förståelse för nyttan av luftburen läkarbemannad ambulanssjukvård. Så ser erfarenheterna ut i Värmland, centrum för kommunalförbundet Svensk luftambulans, som hösten 2014 tog den första egna ambulanshelikoptern i drift. Läkartidningen har besökt helikopterbasen norr om Karlstad. (0 kommentar)

Under­läkarrekrytering kan bli »Sylf-certifierad«

Längre underläkarvikariat och ST-tjänster ska inte tillsättas efter personliga kontakter utan utlysas. Det menar Sveriges yngre läkares förening, som vid sitt fullmäktigemöte beslutade ta fram en modell för transparent utlysning av tjänster.  (1 kommentar)

Brittisk läkare kan förlora leg efter att ha »vilselett« domstolar

En brittisk läkare som vittnat i rättegångar om skakvåld anses ha vilselett domstolar. Hon riskerar nu att förlora sin legitimation, rapporterar brittiska medier.(2 kommentar)

Landstingens kostnader för inhyrd personal fortsätter att öka

Landstingens kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor fortsätter att öka dramatiskt. Förra året var den totala kostnaden nästan fyra miljarder kronor, enligt siffror som Sveriges radio Ekot presenterar. (0 kommentar)

Utredare: Mer kunskapsbaserad vård blir mer jämlik

En pågående utredning ska se över hur genomslaget för nationella kunskapsstöd kan bli bättre. På tisdagen var utredaren Sofia Wallström inbjuden till specialitetsföreningarnas representantskap för att berätta om utredningen.(0 kommentar)

Hinder och möjligheter ett år efter patientlagen

Den nya patientlagen trädde ikraft förra året. I en ny rapport presenterar nu Vårdanalys både hinder och möjligheter för att lagen ska få genomslag.(0 kommentar)

Debatt

Faran med zolpidem och alkohol

Jag vill uppmärksamma läkare på vikten av att upplysa patienter om faran med att dricka alkohol i samband med zolpidem, skriver Clas Sjöberg apropå nya fall av rattfylleri där föraren samma dag tagit zolpidem och druckit alkohol.  (5 kommentar)

Nya dödsfall i kikhosta

Det känns inte rätt att barn i Sverige fortfarande ska behöva dö i kikhosta, skriver Hans O Hallander apropå tre dödsfall på grund av kikhosta hos spädbarn de två senaste åren. (0 kommentar)

Efter Macchiarini-skandalen: Håll den öppna debatten levande

Fusk- och etikskandalen på Karolinska institutet respektive Karolinska sjukhuset följdes av en konstruktiv öppen debatt som måste fortsätta, skriver Åke Thörn. (3 kommentar)

Kvalitetsregister kan kompensera för brister i journalsystemen

Att lägga resurser på att rapportera till kvalitetsregister är inte felprioritering. Genom att utnyttja registren kan vi kompensera för brister i våra journalsystem, skriver Gunnar Hägglund. (0 kommentar)

Använd rätt metod för att styrka nykterhet i körkortsärenden

Att läkare gör fel vid provtagning för att styrka nykterhet i körkortsärenden kan påverka möjligheten att återfå körkortet, konstaterar Transportstyrelsen. (2 kommentar)

Krönika

»Den ska kännas som en sandslipad sten under böljande sjögräs – hård, sammandragen och med mjuk bukvävnad över.«

Första dagen på förlossningsplaceringen är en pirrig upplevelse för en läkare under utbildning. Man får inblick i såväl klinisk dramatik som metaforernas domän av naturpoesi, rapporterar underläkaren Maria Samuelsson i sin krönika.   (1 kommentar)

Kultur

Ryggmärgsbråck kan förebyggas

Ännu för 35 år sedan stod den medicinska vetenskapen frågande inför orsakerna till ryggmärgsbråck, en fruktad medfödd missbildning som i dag går att förebygga. Lars H Breimer, docent, och Torbjörn K Nilsson, professor, berättar hur folatbrist hos gravida blev identifierad som utlösande faktor till ryggmärgsbråck. (1 kommentar)

Människor & möten

Jenny Seilitz bäst i Sverige 2016 på forskning inom intensivvård

Jenny Seilitz, anestesiolog på Universitetssjukhuset Örebro, undersöker hjärt–kärlaktiva läkemedels eventuella påverkan på mag–tarmkanalen hos intensivvårdspatienter. Specialistföreningen SFAI gav forskningsprojektet förstapris för år 2016 i konkurrens med Sveriges alla anestesikliniker och universitetssjukhus. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Urban Fläring

Urban Fläring har tillsammans med två kollegor skrivit om akut hyponatr­emi hos barn vid kirurgiska ingrepp och akut sjukdom. (0 kommentar)

Reflexion

Etikämnet i fokus

Frågan är hur utbildningen i medicinsk etik kan utvecklas så att studenternas förmåga till etisk reflexion ytterligare skärps. (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Suicidpreventionen kan bli evidensbaserad och effektiv

Nu finns väl underbyggda riktlinjer för hur kliniker ska bemöta suicidnära patienter. Riktlinjerna är utarbetade av Aeschigruppen och baserade på suicidalitetens psykologi och i harmoni med patientcentrerad vård. (7 kommentar)

Nya Rön

God följsamhet till läkemedelsriktlinjer för barn med astmadiagnos

Följsamheten till riktlinjer för läkemedelsbehandling är god för barn med astmadiagnos, visar en ny avhandling. En ökad diagnostik av astma bör därför eftersträvas hos skolbarn. Lägre åldersgräns för spirometri, mer schemalagd tid för astmavård och lägre tjänstgöringsgrad för distriktsläkare hade störst inflytande på evidensbaserad praktik hos läkarna. (0 kommentar)

Psykisk ohälsa i tonåren kopplades till ökad risk för tidig stroke

I en svensk studie, nyligen publicerad i tidskriften Stroke, var psykisk ohälsa i ungdomen kopplad till ökad risk för tidig stroke. Men en god kondition verkade skyddande. (0 kommentar)

Vaginalt progesteron förhindrade inte förtidsbörd eller fosterdöd

Flera internationella multicenterstudier har de senaste åren visat att progesteron kan användas för att förebygga att kvinnor föder för tidigt. Det har dock saknats uppgifter om hur det går för barnen på längre sikt. En nyligen publicerad studie i Lancet visar att progesteron varken minskar risken för förtidsbörd eller ger några effekter på sikt.(0 kommentar)

Studie ger stöd för kopplingen zikavirus–fostermissbildningar

Zikavirusinfektion under graviditeten kan vara associerad med utfall som fosterdöd, placentainsufficiens, tillväxthämning samt CNS-skador hos fostret. Det är resultatet i en preliminär rapport som nyligen publicerades i New England Journal of Medicine. (0 kommentar)

Minskad matproduktion av förändrat klimat kan ge negativa hälsoeffekter

Minskad jordbruksproduktion och ändrat kostintag kan ge den mest betydande klimatrelaterade påverkan på människans hälsa. Det visar en studie som nyligen publicerades i Lancet. (1 kommentar)

Faktorer bakom svårbehandlad schizofreni identifierade

I en dansk studie identiferades ett antal faktorer som utmärker patienter som kommer att svara dåligt på »vanliga« neuroleptika. Det skulle kunna möjliggöra att en mer kraftfull behandling som klozapin kan sättas in tidigare. (0 kommentar)

Nytt om namn

Olle Melander får prestigefyllt pris för forskning på hormoner

Olle Melander, professor i internmedicin, Lunds universitet, är en av fem yngre forskare som belönas av Kungl. Vetenskapsakademin med Göran Gustafssonpriset för 2016. Enligt motiveringen avser utmärkelsen »…hans genetiska och kliniska studier som klarlägger biokemiska och livsstilsrelaterade sjukdomsmekanismer vid övervikt och kardiovaskulär sjukdom.«(0 kommentar)

Pokal till bästa randningskliniken

Neurofysiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro belönades med »Randningspokalen« för år 2015. Den årliga utmärkelsen delas ut av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) i Örebro till den klinik som bäst tagit hand om sina ST-läkare under deras sidotjänstgöring, den s k randningen. Pokalen togs emot vid prisutdelningen den 1 mars av klinikens representanter: Gunilla Ahlsén, Kathe Dahlbom och Martin Gunnarsson (klinikchef).(0 kommentar)

Ledstjärna för yngre kolleger

John Ryberg, överläkare vid Barn- och ungdomskliniken på Universitetssjukhuset Örebro, belönas med 2015 års »Ledstjärnan«, det årliga vandringspris som Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) i Örebro delar ut till årets bästa handledare inom Region Örebro.(0 kommentar)

Meddelanden

Fondmedel till behövande läkare

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen och framlidna läkares anhöriga. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas kopia av självdeklaration samt övriga handlingar som den sökanden önskar åberopa. Observera att årsinkomsten inte får överstiga 150.000 kr. Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige. Förtur ges fackligt engagerade läkare. Medlemskap i Stockholms läkarförening är ett krav. Sökanden kan beviljas bidrag om maximalt 20.000 kronor. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas handlingar som sökanden önskar åberopa.Ansökan kan mejlas till gunilla.winnerhall@slf.se eller postas till Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm, senast den 15 maj 2016.(0 kommentar)

Översikt

Snabb utveckling inom prehospital läkarbemannad intensivvård

För omhändertagande av de svårast skadade/sjuka och instabila patienterna utanför sjukhus används så kallade prehospitala förstärkningsenheter. I Norden bemannas de av prehospitala anestesiläkare i akutbilar och ambulanshelikoptrar.(2 kommentar)

Akut hyponatremi kan vara ett livshotande tillstånd

Akut hyponatremi är allvarligare än kronisk hyponatremi och innebär risk för encefalopati, ett tillstånd med risk för neurologiska sequelae och hög dödlighet hos både barn och vuxna. Rekommendationer för vätsketerapi vid kirurgiska ingrepp och akutpediatriska tillstånd presenteras. (0 kommentar)

Recension

En allt starkare alternativ röst om global hälsa

Global health watch (GHW), är ett internationellt initiativ med målsättning att presentera en alternativ världshälsorapport, sammanställd av folkhälsoexperter, hälsoarbetare och akademiker verksamma inom ett flertal enskilda organisationer och lokala gräsrotsgrupper. Den fjärde upplagan av GHW recenseras av Anders Jeppsson, läkare och antropolog. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Bakre bilateral axelluxation upptäcktes först efter 2 dagar

Posteriora axelluxationer är ovanliga. Bilaterala posteriora axelluxationer med frakturer förekommer mycket sällan. Inte sällan dröjer det innan de posteriora luxationerna upptäcks, i vissa fall flera veckor, med dålig funktion av axlarna som resultat. Vanligaste orsak till bilaterala luxationer är generaliserade kramper. (1 kommentar)

Patientsäkerhet

Opiatberoende fick tramadol av barmhärtighet – läkare kritiseras

Två läkare på en vårdcentral skrev ut tramabol till en patient med långvarigt opiatberoende. Den ene läkaren menar att förskrivningen skedde av barmhärtighetsskäl. Inspektionen för vård och omsorg riktar nu kritik mot de båda läkarna.(16 kommentar)

Operation av dödssjuk kritiseras

Trots beslut att den döende patienten bara skulle ha symtombehandling skickades han i väg till ett annat sjukhus för akut operation. Nu kritiseras de berörda vårdgivarna. (2 kommentar)

Utgåvan som PDF