Nr 1–2 2014

Signerat

Rätt diagnos om kvalitetsregistren – men avvakta med amputationen

»Det finns en uppenbar risk att kvalitetsregistren är på väg övergå från att vara ett professionellt stödsystem för kvalitet till att bli ett system för styrning och kontroll.« (0 kommentar)

Nyheter

Företagshälso­vården lanserar egna riktlinjer

För första gången presenteras riktlinjer särskilt framtagna för företagshälsovården.(0 kommentar)

»Framtidens avdelning« ska jaga tidstjuvar i Göteborg

I maj öppnar »Framtidens avdelning« på Östra sjukhuset i Göteborg. En experimentverkstad som ska spåra de onödiga tidstjuvarna i vården. (2 kommentar)

»Partnerskap med patienten gör vården effektivare«

Inger Ekman började arbeta med personcentrerad vård för att hon ville att patienterna skulle må bättre. Det visade sig att vården dessutom blev effektivare.(1 kommentar)

Personcentrerad vård förkortade tiden på sjukhus

I dag riktas hård kritik mot det dominerande styrsystemet i sjukvården, New Public Management eller NPM. Ett alternativ som ibland förs fram är personcentrerad vård. Men vad innebär det? Europas enda forskningscentrum för personcentrerad vård ligger i Göteborg.(5 kommentar)

Lagändring krävs för att läkare ska få arbeta ideellt

Kan en läkare hjälpa en skidåkare som brutit benet under ett lopp eller en plåstra om scout på sin fritid utan att riskera sanktioner? Enligt Socialdepartementet finns bara en lösning för att möjliggöra frivilligarbete – att ändra lagen.(11 kommentar)

Etikkommittéerna blir kvar

Den oberoende etikprövningen blir kvar i den nya förordning om kliniska prövningar som förhandlats fram på EU-nivå. I EU-kommissionens förslag hade etikkommittéerna lyfts bort, något som starkt kritiserats av många läkarorganisationer.(2 kommentar)

Etikprövningar försenas i Uppsala och Stockholm

Etikprövningsnämnderna i Uppsala och Stockholm har tvingats ställa in årets första sammanträden. Nära hundra medicinska studier som väntar på prövning drabbas.(1 kommentar)

Bortförd svensk saknas fortfarande

Fem medarbetare från Läkare utan gränser fördes bort i Syrien den 2 januari.(0 kommentar)

Debatt

Motion och viktnedgång minskar inte kardiovaskulär risk vid diabetes typ 2

Ska vi överge våra strävanden att påverka överviktiga patienter med diabetes att gå ner i vikt, undrar Kaj Blennow och Henrik Zetterberg.(3 kommentar)

Fortbildningsmedel ska inte slukas av meningslös byråkrati

Med en mer proaktiv i tolkning av EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv skulle Sverige kunna spela en betydande roll för att minska meningslös byråkrati, skriver Evita Zoucas och Thomas Zilling. (0 kommentar)

Vart är vi på väg?

Det räcker! Vart är vi på väg? Vad håller på att hända med den svenska sjukvården, skriver Krystyna Dybkowska.(6 kommentar)

NPM – en av de viktigaste frågorna

Svenska Läkaresällskapet ser gärna att New public management inom vården blir en valfråga.(2 kommentar)

Mala(rån) – dyrt för resenärer

I den mån Glaxo inte vill saluföra en paketering om 15 tabletter finns ett billigare och ändå säkert alternativ för malariaprofylax med Malarone, skriver Sven Britton.(1 kommentar)

NatiOn – forskarskola för kliniska cancerforskare

Forskarutbildning är en viktig investering för framtiden och en naturlig del av den moderna cancervården, skriver Ingegerd Ivanov Öfverholm och Ann Langerth.(0 kommentar)

Kultur

Rädda synen på Bach

Den engelske »hovoftamologen« John Taylor skröt om att ha räddat synen på Bach. Doktorn ljög, men eftervärldens syn på 1600-talets stora musikgeni behövde aldrig åtgärdas.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Allt var inte bättre förr!

»Där samlades personalen vid framkallningsapparaterna och inväntade resultaten medan tobaksröken låg tät över granskningsfönstren.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Uppdaterade riktlinjer för akut faryngotonsillit ger bra stöd

Den stora majoriteten av allvarliga infektioner med betahemolytiska streptokocker grupp A föregås inte av läkarbesök för halsinfektion. Vid tecken på allvarlig infektion bör patienten remitteras akut till sjukhus. Läkemedelsverkets riktlinjer för behandling av faryngotonsillit i öppenvård ger god vägledning och säkerhet.(1 kommentar)

Självmord bland invandrare ökar

Antalet säkra självmord under 2012 ökade mer bland utrikesfödda än bland svenskfödda: 10,3 procent respektive 2,8 procent. Äldre invandrarkvinnor är fortsatt överrepresenterade i självmordsstatistiken, och bland utrikesfödda män noterades en statistiskt signifikant ökning från föregående år.(1 kommentar)

Nya Rön

Traumatisk hjärnskada ökar risken för PTSD

Patienter som drabbats av traumatisk hjärnskada är en högriskgrupp som bör följas extra noga avseende PTSD, enligt en studie publicerad i JAMA Psychiatry.(0 kommentar)

Reaktion på en speciell lukt gick i arv

Avkomman till möss som utsatts för elstötar samtidigt som de exponerats för en doft från ett visst ämne reagerade på lukten – utan att ha fått någon elstöt. En känslighet som alltså gått i arv.(1 kommentar)

IVF ligger bakom var tredje tvillingfödsel

Från 1971 till 2011 har andelen födslar med tvillingar nästan fördubblats i USA, enligt en studie presenterad i NEJM. Andelen trillingfödslar ökade ännu mer.(0 kommentar)

CPAP kan sänka blodtrycket

I en studie behandlades patienter med obstruktiv sömnapné och svårbehandlad hypertoni med kontinuerligt positivt luftvägstryck, CPAP. Ett positivt samband kunde ses mellan hur mycket patienterna använt CPAP och hur mycket blodtrycket sjönk.(0 kommentar)

Även feta utan metabola syndromet riskerar kardiovaskulär sjukdom

Feta personer har, även utan metabola syndromet, på sikt ökad morbiditet och mortalitet, enligt en metaanalys som publiceras i Annals of Internal Medicine.(1 kommentar)

Frakturer och död vid hormonbehandling av prostatacancer

Prostatacancerpatienter som behandlas med GnRH-analog eller kirurgisk kastration har signifikant ökad risk för sjukhusvårdskrävande frakturer. Höftfrakturer hos denna patientgrupp är associerade med en högre dödlighet.(0 kommentar)

Lägre risk för prostatacancer vid behandling med 5-α-reduktashämmare

5-α-reduktashämmare framstår som ett gott behandlingsalternativ för män med urinvägssymtom på grund av prostataförstoring. Tidigare är det visat att de ger god symtomlindring och minskad risk för prostatacancer.(0 kommentar)

Risk för prematur födsel efter obesitaskirurgi

Barn till kvinnor som genomgått obesitaskirurgi löper större risk att födas prematurt och att vara små för gestationstiden (SGA; small for gestational age), enligt en studie från Karolinska institutet som publiceras i BMJ.(0 kommentar)

Fysisk aktivitet minskar risken för Crohns

Fysisk aktivitet kan minska risken för att utveckla Crohns sjukdom men inte för ulcerös kolit, enligt en studie från Harvard som publiceras i BMJ.(0 kommentar)

Nytt om namn

Håkan Brorson ny ordförande i ISL

Håkan Brorson har valts till president i den världstäckande organisationen International Society of Lymphology (ISL).(0 kommentar)

Rapport

Rutinmässig rektalpalpation vid akut buk har inget visat värde

Det saknas evidens för diagnostisk nytta av rektalpalpation vid akut buk, inklusive misstänkt appendicit. Det visar systematisk litteratursökning. (2 kommentar)

Nya rekommendationer för akut faryngotonsillit kan leda fel

Akut faryngotonsillit orsakas i en tredjedel av fallen av bakterier, vanligen betahemolytiska streptokocker grupp A. På senare år har även Fusobacterium necrophorum uppmärksammats som en vanlig orsak. Nuvarande svenska rekommendationer riskerar medföra att vissa patienter inte får erforderlig antibiotikabehandling.(5 kommentar)

Etik och läkarroll

Nya etiska riktlinjer för hjärt–lung­räddning väl förankrade i svensk vård

Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt–lungräddning har gemensamt arbetat fram etiska riktlinjer för hjärt–lungräddning (HLR) och förankrat dessa i sina respektive organisationer. Ambitionen är att riktlinjerna ska få status som nationella.(1 kommentar)

Översikt

30 år med isotretinoin

Frekvensen av tolerabla mukokutana biverkningar är hög. Hyperlipidemi och levertoxicitet ses ibland. Allvarligast är risken för fosterskador.(0 kommentar)

Utbildning och forskning

Läkarutbildning i glesbygd – ett radikalt koncept från Kanada

I Ontario har man infört en ny läkarutbildning och en ny läroplan med primärvården som akademisk bas. Antagningsprocessen är riktad mot studenter från glesbygden, antalet sökande är stort och utbildningen är bland de högst värderade i Kanada. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF