Nr 1–2 2015

Signerat

Verksamhetsuppföljning och revision i samförstånd

»För att skapa förtroende för processen är det bäst om revisionerna och verksamhetsuppföljningen kan ske i samförstånd med professionen och att man är överens om spelreglerna från början.« (0 kommentar)

Nyheter

»Sjuksköterskebristen vårt största arbetsmiljöproblem«

Allt fler sjuksköterskor lämnar sjukhusens tunga treskift. Deras flykt slår även hårt mot läkarna. I Dalarna har läkarföreningen ställt sig bakom sjuksköterskornas kamp för bättre villkor. (7 kommentar)

Nu sjösätts den nya patientlagen

Den första januari trädde den nya patientlagen i kraft, som bland annat ger patienter rätt att välja utförare av landstingsfinansierad öppenvård i hela landet. Nu pågår arbetet för fullt med att implementera lagen och informera vårdgivare, personal och patienter. (2 kommentar)

AT-läkare fick rätt mot myndighet

Förvaltningsrätten anser att en kvinna med utländsk läkarutbildning som började sin AT utan tillstånd från Socialstyrelsen trots det ska beviljas legitimation. Socialstyrelsen har överklagat domen som man anser hotar patientsäkerheten.(2 kommentar)

Debatt

Orimliga journaler?

Mitt arbete försvåras av att journalerna snart är omöjliga att hantera, skriver Göran Sigholm, medicinsk rådgivare åt flera försäkringsbolag. (1 kommentar)

Glöm inte blodtrycket hos barn med Bells pares

Mät alltid blodtrycket på barn med facialispares oberoende av om de ses av barnläkare, öronläkare eller någon annan, skriver Kjell Tullus apropå en nyligen publicerad översikt i Läkartidningen. (0 kommentar)

Aborträtten måste försvaras

Läkarförbundet måste försvara aborträtten på hemmaplan, men även arbeta för en utökad aborträtt internationellt. Samvetsklausulen är en ulv i fårakläder, ett sätt att bakvägen underminera rätten till laglig abort, skriver Kvinnliga läkares förening. (5 kommentar)

»Hälsosamt« att undersöka hälsa

Vad innebär hälsoundersökningar av friska? Kan man veta att en patient är frisk utan att man undersökt vederbörande?, skriver Thomas Wahlberg.(1 kommentar)

Klobetasol onödigt vid trång förhud

Om behandlingen av unga pojkar med trång förhud och upprepade balanopositer får styras av basala kunskaper i fysik, bakteriologi och kemi behöver man inte använda stark steroidkräm, skriver Dan Holmlund. (3 kommentar)

Tolka ett tolkförmedlat samtal

Att vara väl förberedd är nyckeln till ett gott tolkförmedlat samtal, skriver Charlotta Plejert och Eleonor Antelius. (2 kommentar)

»Inför ny läkaretisk regel för digitala journaler«

Det bör vara etiskt självklart att informera patienter om risker i fråga om sekretessen för digitaliserade journaler, skriver Jonas Hartelius och Lita Tibbling Grahn (bilden). (2 kommentar)

Även brister i psykisk arbetsmiljö kan ge ryggproblem

Det behövs mer forskning kring vilka åtgärder som är verksamma för att förhindra ryggsbesvär, skriver Ulf Flodin och Charlotte Wåhlin. (0 kommentar)

Kultur

När Sveriges sak var vård

Vintern 1939–1940 åkte ungefär 400 svenska frivilliga, varav 150 läkare, till Finland för att göra en insats i kriget mot Sovjetunionen. Tomas Bro, doktorand i medicinsk historia, berättar om deras aktivitet, lagom till 75-årsjubileet. (1 kommentar)

Reflektioner från en öron-näsa-halsmottagning

Va?! Jag hör ej längre så bra, och näsan ventilerar inte som den ska.   Maten smakar metall, tungan svider, inget är som det skall, nej, usch, här sitter jag och kvider!   Svårt att svälja, men vad ska man välja?; acceptans eller dissimulans?   Marken gungar under mina fötter, vi analyserar människans rötter; ett […](2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Vad stort sker, det sker tyst

»… det är nästan alltid det trägna vardagsslitet som ger de långsiktigt goda resultaten, snarare än de enstaka blixtnedslagen.«   (0 kommentar)

Utbildning och forskning

Handledaren har avgörande roll för läkar­studentens examensarbete

Jämfört med många andra kurser inom läkarutbildningen kräver examensarbetet att studenterna tar ett större ansvar för sina studier. Handledarens engagemang och intresse för att handleda har stor betydelse för studenternas resultat. (1 kommentar)

Fallbeskrivning

Hjärnblödning efter lokal trombolysbehandling med ASA och tikagrelor

Dubbel trombocythämning har blivit en allt vanligare behandlingsform i samband med akut kranskärlssjukdom. En fallbeskrivning uppmärksammar en sannolikt förhöjd blödningsrisk vid trombolys med behandlingskombinationen tikagrelor och ASA. (1 kommentar)

Översikt

Alkohol, narkotika och tobaksrökning ger stor del av sjukdomsbördan

Alkohol, narkotika och tobak bidrar till omfattande ohälsa, men det har inte funnits något enkelt mått för att sammanfatta detta. DALY (funktionsjusterade levnadsår) ger ett sammanfattande mått på sjukdomsbörda som olika riskfaktorer bidrar till. DALY-måttet kan ge värdefull information för riktade insatser. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF