Nr 12–13 2014

Signerat

Vårdvalets primärvård är underfinansierad och ojämlik

»Obalansen mellan resurser och uppdrag har alltså snarare förstärkts av de senaste årens utveckling.«   (3 kommentar)

Nyheter

»Extrem fattigdom kan utrotas«

Världen har blivit bättre och den extrema fattigdomen kan utrotas under de kommande 20 åren. Det konstaterade Bill Gates som besökte Karolinska institutet under måndagen för en paneldebatt under ledning av Hans Rosling. (0 kommentar)

»Vi har för många chefer som tror att man måste hålla budget«

»Pinnarna« – checklistorna och vårdprogrammen – har fått för stor roll i styrningen av vården. Nu måste vårdens professioner återfå förtroendet att avgöra vad som är bäst för patienterna. Det säger Sjukhusläkarnas nya ordförande, Karin Båtelson. (1 kommentar)

Urholkade resurser i primärvården

Primärvårdens resurser har urholkats och de regionala obalanserna har förstärkts. Det visar en ny rapport från Läkarförbundet om vad som hänt med primärvården i Sverige sedan början av 2000-talet. (2 kommentar)

Vikten av att ha roligt

»Ha roligt«. Det var ett budskap som enade de fyra läkarna som föreläste på Läkarförbundets och Läkartidningens Karriärkväll i Malmö. (0 kommentar)

Läkare mordhotas efter SD-besök

Den läkare som försökte stoppa Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson från att komma in på en avdelning på Norrlands universitetssjukhus i Umeå har utsatts för mordhot. Det uppger SVT. (1 kommentar)

Förvåning och lättnad över den friande domen

Målsägarbiträdet Sture Larsson är förvånad över tingsrättens friande dom. Om domen kommer att överklagas är ännu oklart. (0 kommentar)

Ulf Hanson, vetenskapligt råd, har svårt att förstå tingsrätten

Eksjö tingsrätt fann det inte bevisat att barnet inte hade dött om förlossningsläkaren hade följt riktlinjerna. Det har Ulf Hanson, Socialstyrelsens vetenskapliga råd, svårt att förstå, säger han till Läkartidningen.(0 kommentar)

Förlossningsläkaren friad av Eksjö tingsrätt

Förlossningsläkaren som åtalats för vållande till annans död och vållande till kroppsskada friades i dag i Eksjö tingsrätt.(2 kommentar)

Debatt

Paradigmskifte med de nya amerikanska riktlinjerna för lipidsänkande behandling

I de nya amerikanska riktlinjerna för lipidsänkande behandling har man övergett LDL-målen. Detta innebär ett paradigmskifte som torde få konsekvenser globalt.(1 kommentar)

Varför var kollegorna tysta i Astrid Lindgren-fallet?

I Läkartidningens helsidesannons för den på egna förlaget år 2012 utgivna boken »3 ml. Om ett blodprov och ett åtal« av Sara Gunnarsdotter står bland annat: »Läs den omskakande dokumentationen om den oskyldigt mordanklagade läkaren som fick sitt liv förstört av polis, åklagare och media« [1]. I annonsen nämns inte läkarkollegorna. Utifrån främst Gunnarsdotters bok, Kjell-Olof Feldts […](3 kommentar)

Erfarenheter från olika sjukhus – alltför ojämlik vård i Sverige

Skillnaderna är för stora mellan små och stora sjukhus i vården av patienter med likartade tillstånd, skriver Martin Serrander och Carl-Otto Schell. (1 kommentar)

För allt vad intygen håller

Låt alla yrkeskategorier inom vården skriva intyg, skriver Pelle Baeck vars arbetsdag drunknar i intygsskrivande. (11 kommentar)

Hyrläkare riskerar skattesmäll

En läkare som valt att arbeta som timanställd för »fel« bemanningsföretag riskerar att fastna i Skatteverkets kontroller, skriver Olof Ljunghusen.  (1 kommentar)

ST-läkares lärande bör betonas i samband med förbättringsprojekt

Syftet med och utformningen av ST-läkarnas förbättringsprojekt bör diskuteras både lokalt och nationellt, anser Liisa Carlzon.(1 kommentar)

Krönika

Proffsvård på »nedgånget vandrarhem«

En läkare i rollen som patient ser sjukvården i ett perspektiv som inte är den kliniska vardagens. Stephan Rössners rapport från uppvakningen vittnar om patienttillfredsställelse kombinerat med en häpnad över allt som trots allt är ur funktion. (3 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Författarskap en devalverad hårdvaluta

»… nästan alla kursdeltagare hade egna postdoktorala erfarenheter av hur personer flutit in i författarlistan utan att ha gjort riktigt rätt för sig.« (5 kommentar)

Nya Rön

Ny metod för kontroll av misstänkt hjärtinfarkt

Endast 10–20 procent av alla patienter som läggs in för observation av bröstsmärta har en hjärtinfarkt. En metod med högkänsliga troponiner och en enkel strategi skulle kunna minska antalet inlagda. (2 kommentar)

Underrapportering till WHO om mödradödlighet i Sverige

I genomsnitt inträffade sex mödradödsfall i Sverige varje år 1988–2007. Dödligheten bland kvinnor födda i låginkomstländer var sex till sju gånger högre än för kvinnor födda i Sverige. (0 kommentar)

Färre har metastaserad sjukdom vid diagnos av njurcancer

Vid en studie i ett nationellt njurcancerregister iakttogs en trend av minskande tumörstorlek och färre patienter med metastaserad sjukdom vid nyupptäckt njurcancer. Allt fler får också en mer komplett preoperativ utredning. (0 kommentar)

Agomelatins effekt jämställbar med andra antidepressiva

Agomelatin tycks ha en lika god effekt på depression och en bättre tolerabilitet, jämfört med traditionella antidepressiva läkemedel. Det visar en metaanalys publicerad i BMJ.(1 kommentar)

Tuberkulosprevalensen i Kina halverad på två decennier

I Kina har tuberkulosprevalensen mer än halverats sedan 1990, enligt en artikel i Lancet. Fortfarande hade Kina dock i storleksordningen en miljon nya fall av tuberkulos år 2010.(0 kommentar)

Lägre dödlighet i prostatacancer i landsting med hög frekvens PSA-testning

Landsting med hög incidens av prostatacancer hade 20 procents lägre dödlighet i sjukdomen än landsting som hade låg incidens av prostatacancer, visar aktuell studie. (0 kommentar)

Genetiska test av hela arvsmassan inte tillförlitliga

En grupp genetiker från Stanford-universitetet har i en studie analyserat hur säkra dagens gentest är. Forskarna använde två olika sekvenseringsmetoder och fann att mellan en och två av tio gener som kan kopplas till sjukdom sekvenserades felaktigt. (0 kommentar)

Tveksam kostnadseffektivitet vid endovaskulär behandling av aortaruptur

Endovaskulär kirurgi är i dag den dominerande tekniken vid planerad operation av abdominella aortaaneurysm. Två nyligen publicerade artiklar värderar kostnadseffektiviteten av tekniken, men gav divergerande resultat. Det understryker komplexiteten och vikten av att kritiskt värdera resultaten av enskilda studier. (0 kommentar)

Temainledning

Miljö och hälsa är framtidens utmaning

Miljöns betydelse för hälsan har alltid varit en utmaning för läkarkåren. När kollegan John Snow fick myndigheterna i London att avlägsna handtaget till vattenpumpen på Broad Street den 8 september 1854 stoppades ett kolerautbrott. Därmed tillämpades för första gången försiktighetsprincipen. Det innebar att brunnen stängdes av myndigheterna, trots att bakterier var okända och att Snows […](0 kommentar)

Översikt

Hälso- och sjukvården bör förbereda sig för ändrat klimat

En klimatförändring innebär nya sjukdomsrisker. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal är informerade om dessa. (1 kommentar)

Bra läkemedel på fel plats kan påverka naturen och ge resistens

Mer avancerad teknologi vid reningsverken, miljöpremier och ökad press på läkemedelsindustrin kan minska den mängd läkemedel som når naturen – och risken för miljöpåverkan och resistensutveckling.(1 kommentar)

Tungmetaller förtjänar fortsatt vaksamhet

Kosten är den huvudsakliga källan till exponering för tungmetaller. Sänkt IQ av bly har konstaterats liksom risk för njur-, skelett- och tumörsjukdomar av kadmium.  (4 kommentar)

Allt fler sjuk­domar kan kopplas till luftföroreningar

Luftföroreningar, särskilt små partiklar, är en betydande orsak till ohälsa. Mest välbelagda är de negativa effekterna på hjärta–kärl och luftvägar. (0 kommentar)

Obalans i globala miljöprocesser påverkar människors hälsa

Nio globala miljöprocesser är avgörande för att säkra stabila förhållanden på jorden. Det handlar bland annat om klimatet, världshaven, ozonskiktet och den biologiska mångfalden. Alla nio påverkar redan i dag människors hälsa.(1 kommentar)

Nytt om namn

Pedagogiskt pris för god handledning i Lund

Jenny Rystedt, doktorand och specialistläkare på avdelningen för kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, får det pedagogiska priset »Skalpellen«, som delas ut av läkarstudenterna på termin 8.  (0 kommentar)

Prisbelönta allmänläkare i Örebro och Värmland

SFAM Örebro–Värmland har i samband med årets fortbildningsdagar för allmänläkare och ST-läkare på Loka Brunn delat ut priser till förtjänta kolleger.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF