Nr 1–2/2017

Inledare

När besparingar slår hårt mot sjukhusets vård

Amanda Johansson tillhör sista kullen AT-läkare i Sollefteå som kunde göra sin kirurgplacering vid sjukhuset. (0 kommentar)

Signerat

Nytt år ger nya möjligheter

»… lön och anställningsvillkor ska motsvara det ansvar och de krav som ställs på läkare.« (0 kommentar)

Nyheter

Hoppet ute för att få ha kvar hela sjukhuset

Den akuta kirurgin och ortopedin har flyttats till andra sjukhus. Snart stänger BB och den slutna kvinnosjukvården. Landstinget Västernorrlands besparingar slår hårt mot Sollefteå sjukhus – och har redan fått konsekvenser för läkarbemanningen, inte minst på AT-sidan. (0 kommentar)

»Förändringen är hanterbar«

När akutkirurgin stängde i Sollefteå ökade belastningen på Sundsvalls sjukhus. Men enligt Jonas Wallinder, kirurg och ledamot i styrelsen för Medelpads läkarförening, är det generellt ökade trycket på akuten ett större problem än att Sollefteåpatienter söker sig till Sundsvall.(1 kommentar)

Flitig debattör prisad

Nu är vinnarna av Årets artikel 2016 i sex olika kategorier utsedda. En av dem är Jan Halldin, som i en debattartikel lyfter fram behovet av chefer som värnar om medicinska och etiska värderingar snarare än ekonomiska. (6 kommentar)

Fikru Maru tillbaka i fängelse

Tidigare i december opererades den svenske hjärtläkaren Fikru Maru i Addis Abeba för en kollapsad lunga. Nu har han blivit utskriven och återförd till fängelse, rapporterar Hela Hälsingland.(0 kommentar)

Ny anmälan mot Macchiarini: Lämnat falska uppgifter i Ryssland

Två av de fyra läkare som gjorde första fuskanmälan mot kirurgen Paolo Macchiarini har lämnat in en ny anmälan som handlar om att han på falska grunder ska ha fått etiktillstånd i Ryssland.(2 kommentar)

Region Gävleborg hoppas få fler läkarchefer med ledarskaps-ST

I december tog den första kullen ST-läkare examen efter en tvåårig ledarskapsutbildning i Region Gävleborg. Regionen hoppas att satsningen på ledarskaps-ST ska öka andelen läkarchefer.(0 kommentar)

»Framför allt lockade att få prova på att arbeta som biträdande chef«

34-årige Kristofer Rahl, som är ST-läkare i internmedicin, vårdenhetschef för medicinmottagningarna och AT-ansvarig läkare på Gävle sjukhus gjorde ledarskaps-ST i den första kullen i Region Gävleborg.(0 kommentar)

Kjell Asplund positiv till ny etikprövningsorganisation

Regeringens förslag att skapa en samlad etikprövningsmyndighet ger goda förutsättningar för att det ska bli mindre variation i bedömningarna vid etikprövning. Det anser Smers ordförande Kjell Asplund. (0 kommentar)

Så ska beroendet av inhyrd vårdpersonal elimineras

Med hjälp av en lista på 60 åtgärdspunkter ska landstingen och regionerna senast den 1 januari 2019 bli av med beroendet av inhyrd personal i sjukvården.(8 kommentar)

Regeringen vill skapa en samlad etikprövningsmyndighet

Regeringen vill lägga ner de regionala etikprövningsnämnderna och i stället bilda en ny myndighet med namnet Etikprövningsmyndigheten. Tanken är att den nya myndigheten ska samla all etikprövning för forskning som avser människor.(0 kommentar)

Emma Spak om den nationella läkemedelslistan: Ett bra första steg

»Ett jättebra första steg. Men vi vill se en fortsättning«. Det säger Emma Spak som är ordförande för Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik om regeringens förslag om nationell läkemedelslista.(0 kommentar)

Efterlängtat lagförslag på plats – den nationella läkemedelslistan

I dag, fredag, presenterades regeringens efterlängtade förslag om en nationell läkemedelslista. Genom den ska läkare kunna få en överblick över patientens aktuella läkemedelsbehandling. (2 kommentar)

Debatt

Apropå! Behovet av rosor bland ris

En eloge! Harriet Maler ger ett exempel på motsatsen till den senaste tidens rapporter om den dåliga, överbelastade och ineffektiva sjukvården i Stockholm. (0 kommentar)

»Ingen saknar svansbenet« Koccygektomi rekommenderas

Det är hög tid att infoga koccygektomi i behandlingsarsenalen mot kroniska besvär från svansbenet, anser Tycho Tullberg (2 kommentar)

Dags att fasa in hyrläkarna

Om dagens och framtidens primärvård ska fungera på det sätt som de allra flesta vill krävs att landstingen slutar att låtsas som om det är någon annan som har ansvaret för läkarbemanningen, skriver Åke Åkesson. (8 kommentar)

Vitsen med virtuell vård

Vi ifrågasätter all marknadsföring av »läkarbesök online«, som saknar flera av de viktigaste delarna i ett läkarbesök – det personliga mötet, fysisk undersökning och möjlighet till provtagning direkt, skriver Mikael Hoffman och medförfattare. (8 kommentar)

Krönika

»Jag kan inte, för jag får inte enligt svensk lag … men jag kan hjälpa dig att få sova.«

I debatten om dödshjälp är det anmärkningsvärt att det alltid är läkare som förutsätts stå för eutanasin. Varför? frågar sig Nina Cavalli-Björkman i sin krönika: »Jag förstår inte varför vi som yrkeskår ska behöva göra något som helt omkullkastar vår yrkesetik«. (8 kommentar)

Kultur

Förslag till första hjälpen mot tv-advokatens eksem

Advokat John Stone i tv-serien »The night of« lider av atopiskt eksem. För att äntligen slippa se honom klia sig oavbrutet föreslår ST-läkaren Karin Palmér en rad eksemlindrande åtgärder.  (1 kommentar)

Min sköld, min profession

Det är inte likgiltigt vad som står på skölden när man stiger till en viss grad i frimurarnas led. Privatläkaren Leo Hassler (grad VIII), Luleå, har sneglat på en fransk kollega från 1500-talet när han valde sin formulering. (0 kommentar)

Människor & möten

»Oroande att högriskspelen dominerar marknadsföringen«

Anders Håkansson, är Sveriges första professor med inriktning på spelberoende, nyligen utnämnd. Som enhetschef och kliniskt verksam vid spelberoendemottagningen, Beroendecentrum, Malmö, möter han dagligen patienter som fastnat i spelberoende med allvarligt nedsatt livskvalitet som följd.  (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Mikael Landén

Mikael Landén, professor och överläkare, är en av författarna till en artikel om hur läkemedelsrekommendationer för bipolär sjukdom följs i den kliniska vardagen.(0 kommentar)

Reflexion

Ett nyårslöfte om handhygien – någon?

»Jag lovar att desinficera mina händer varje gång innan jag träffar en patient …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Metabol kirurgi är en effektiv behandling vid typ 2-diabetes

Med metabol kirurgi menas obesitaskir­urgi som behandling av metabol sjukdom, bl a typ 2-diabetes. Metabol kirurgi har multipla verkningsmekanismer utöver viktnedgång. Evidens pekar på att typ 2-diabetes är en indikation för kirurgi, även vid BMI <35. Det finns behov av nya nationella riktlinjer för denna indikation. (0 kommentar)

Nya Rön

Arvsanlag kopplades till Addisons sjukdom i svensk studie

I en nyligen publicerad svensk studie sågs en association mellan Addisons sjukdom och den icke-translaterade delen av genen BACH2. Varianter i den regionen reglerar uttrycket av genen, som i sin tur påverkar antikroppsproduktion och balansen mellan cytotoxiska och regulatoriska T-celler. (0 kommentar)

Metastasers omfattning viktig för prognos vid prostatacancer

Dödligheten i lokaliserad prostatacancer med låg risk är liten, men ökar gradvis under de första decennierna efter diagnos. Vid metastaserad prostatacancer har omfattningen av skelettmetastaser stor betydelse för prognosen. Det visar en ny avhandling om långsiktig prognos vid prostatacancer.(0 kommentar)

ASA hade ingen strokeförebyggande effekt vid förmaksflimmer

Patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer för stroke bör behandlas med oral antikoagulation även inför elkonvertering och efter lungvensablation. Det är slutsatserna i en ny avhandling. Acetylsalicylsyra (ASA) bör inte användas som strokeprevention för patienter med förmaksflimmer. (0 kommentar)

Hälsosam livsstil kompenserar för genetisk risk för hjärtsjukdom

Även den som har hög genetisk risk för hjärt–kärlsjukdom kan med livsstilsförändringar minska risken till i princip motsvarande nivå som för personer med låg genetisk risk. (0 kommentar)

Inget samband hittades mellan eksem och ADHD

Eksem i förskoleåldern var inte associerat med ADHD-medicinering i skolåldern. Det visar en svensk studie. Inte heller eksem i andra åldrar var associerat med ADHD-medicinering. (0 kommentar)

Teriparatid påverkade tillfrisknandet efter höftfraktur

Teriparatid, den aktiva delen av parathormon, kan påskynda tillfrisknande efter en pertrokantär höftfraktur, visar en nyligen publicerad studie. Sannolikt beror effekten på att teriparatid påskyndar frakturläkningsprocessen. (0 kommentar)

IBS-lika symtom och trötthet vanligt vid inaktiv ulcerös kolit

IBS-lika symtom och kraftig trötthet är vanligt förekommande hos patienter med ulcerös kolit, och dessa symtom bör utredas noggrant för att identifiera underliggande behandlingsbara faktorer. Det är slutsatsen i en ny avhandling. (0 kommentar)

Meddelanden

Stöd till behövande läkare

Stiftelsen Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen och framlidna läkares anhöriga. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas kopia av självdeklaration samt övriga handlingar som den sökanden önskar åberopa. Till ansökan ska bifogas intyg från två välkända personer, helst läkare, om sökandens behov. Observera att årsinkomsten inte får överstiga 150 000 kr. Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 februari 2017. Ansökan kan mejlas till gunilla.winnerhall@slf.se eller postas till Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm, senast den 15 februari 2017.(0 kommentar)

Nytt om namn

»Gyllene Knölen« till favoritonkolog

Jakob Eberhard, docent och överläkare på onkologen vid Skånes universitetssjukhus, Lund,  blev vald till Årets handledare av de 40 kollegerna på kliniken. Han tilldelas därmed den eftertraktade »Gyllene Knölen«, som förutom den stora äran renderar en korg med korv, en god middag samt en rundvisning på Carlsbergbryggeriet.(0 kommentar)

Han får Alzheimerfondens stora forskningspris

Oskar Hansson, docent vid Lunds universitet och överläkare på Enheten för klinisk minnesforskning, får Alzheimerfondens stora forskningspris med en prissumma på 2,5 miljoner kronor. Hansson får priset för sina kliniska undersökningar, hjärnavbildning med magnet- och PET-kamera samt biokemiska analyser av blod och crebrospinalvätska. Oskar Hanssons forskargrupp utvecklar även metoder för förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom. Framför allt har de förbättrat den diagnostiska säkerheten under tidigt sjukdomsskede.(0 kommentar)

Originalstudie

Läkemedelsriktlinjer för bipolär sjukdom följs i hög utsträckning

Rekommendationer för läkemedelsbehandling vid bipolär sjukdom följs i hög utsträckning i klinisk vardag, visar en analys av data från det nationella kvalitetsregistret BipoläR. Behandlingen skiljer sig väsentligt mellan bipolär sjukdom typ I och typ II.(0 kommentar)

Remiss med bild – jämlik och kostnadseffektiv vård

En remiss med bild innebär en långt ifrån obetydlig kostnadsbesparing och en mer jämlik vård där patienterna kan få tillgång till dermatologisk specialistbedömning utan resa till specialistklinik. Det visar en studie som gjorts vid Norrlands universitetssjukhus.  (0 kommentar)

Överdosering av paracetamol med modifierad frisättning ökar

Antalet överdoseringar av paracetamol med modifierad frisättning ökar. Höga koncentrationer i sent skede av förgiftningen förekommer, varför den etablerade behandlingsregimen med N-acetylcystein är otillräcklig. I en ny studie utvecklade var femte patient leverpåverkan trots tidigt insatt antidotbehandling. Giftinformationscentralen har gett ut nya behandlingsråd.(1 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Korsreaktivitet mellan topikal och systemisk kortikosteroid

Vilken systemisk kortikosteroid kan man ge vid topikal allergi mot tixokortolpivalat? (0 kommentar)

Utgåvan som PDF