Nr 1–2/2017

Inledare

Värdebaserad vård tar över debatt efter NPM

Nu verkar dock ett annat begrepp vara på väg att hamna i fokus för diskussionen om sjukvårdens organisation. (1 kommentar)

Signerat

Sjukskrivningen behöver ha patienten i fokus

»Försäkrings­kassan behöver återigen bli en del av laget …« (0 kommentar)

Nyheter

Omstridd metod på frammarsch

På Karolinska universitetssjukhuset vill läkarföreningen stoppa införandet av värdebaserad vård. Men på flera andra platser är man positiv till den nya metoden. Läkartidningen har granskat läget för värdebaserad vård i Sverige i dag.(0 kommentar)

»Snabb statistik ökar lusten att jobba«

Förlossningsavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har nyligen gått med i ett pilotprojekt inom värdebaserad vård. Sektionschefen Gunilla Hallberg hoppas på snabba resultat.(0 kommentar)

Vården är fortfarande ojämlik

Risken att dö i ett flertal sjukdomar har minskat, men svensk hälso- och sjukvård är fortfarande ojämlik enligt två nya rapporter från Socialstyrelsen. Tydliga skillnader ses för bland annat väntetider, strokevård, fallskador och förlossningsvård.(0 kommentar)

Allt färre drabbas av hjärtinfarkt

År 2015 drabbades färre personer av akut hjärtinfarkt än året innan, enligt preliminära siffror som Socialstyrelsen publicerar i dag. Både incidensen och letaliteten har minskat stadigt sedan 1987.(1 kommentar)

Nationella rekommendationer för privat stamcellssparande på väg

Nationella vävnadsrådet arbetar med att ta fram rekommendationer som ska tydliggöra för vården vad som gäller vid samarbeten med företag som erbjuder privat sparande av stamceller från navelsträngen.(0 kommentar)

Vården vill inte delta i kontroversiell insamling av navelsträngsblod

De som vill borde ges möjlighet att spara stamceller från navelsträngen, anser Cellaviva som erbjuder tjänsten till privatpersoner. Men företaget möter stort motstånd från många förlossningskliniker som ifrågasätter om tjänsten är etiskt, ekonomiskt och medicinskt försvarbar.(2 kommentar)

»Ska professionen ta större ansvar måste vi släppas in i besluten«

För att öka tilliten inom offentlig sektor krävs ett långsiktigt perspektiv, att professionen inkluderas och att det går att visa resultat i form av konkreta förbättringar. Det var budskapet vid Sveriges läkarförbunds debatt om Tillitsdelegationens arbete.(3 kommentar)

»Utan de här cellerna dör patienter i onödan«

Två överläkare på barnonkologen vid Akademiska sjukhuset vädjar i en debattartikel om att behandlingen och forskningen med stromaceller, som uppmärksammats stort i medier i dag, ska återupptas. »Det här är livsviktig behandling som undanhålls dödssjuka barn«, säger Britt-Marie Frost.(5 kommentar)

Experimentell behandling skedde utan tillstånd på KS

Ett 70-tal svårt sjuka patienter har behandlats med stromaceller från moderkaka på Karolinska universitetssjukhuset utan att djurstudier eller giltiga tillstånd funnits. Det rapporterar Svenska Dagbladet.(2 kommentar)

Läkarförbundet vill slå hål på myter om arbetstid i ny rapport

Läkare arbetar mest av alla yrkesgrupper i vården och den nuvarande jour- och beredskapsmodellen fungerar i sin helhet bra. Det menar Sveriges läkarförbund, som i dag presenterar en stor arbetstidsundersökning.(0 kommentar)

Stora skillnader i synen på vård och behandling av terminalt sjuka

När det gäller att fatta beslut om att avstå eller avsluta behandling av en terminalt sjuk patient finns det betydande skillnader i attityder och argument mellan läkare och allmänheten. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.(2 kommentar)

Upprörda känslor på frågestund om schemaläggning

Tonläget var stundtals spänt när Stockholmsavdelningen av Sveriges yngre läkares förening, Sylf, bjöd in de ansvariga i Stockholms läns landsting till frågestund om läkarnas uppsagda jouravtal. »Jag förstår att det finns starka känslor«, säger Joanna Strömberg Johnson, ordförande i Sylf Stockholm. (3 kommentar)

Krisen på akutsjukhusen: »En ohållbar arbetsmiljö«

Krisläget vid de svenska akutsjukhusen fortsätter. Efter de senaste dagarnas nödrop från bland annat Danderyds sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset följer Universitetssjukhuset i Örebro efter – där den lokala läkarföreningen överväger en anmälan till Arbetsmiljöverket.(0 kommentar)

Debatt

Dags för laboratoriesvar 2.0

Det är dags att öka nyttan av laborerandet. Bättre informationssystem och förbättrade beslutsstöd i patientjournalsystemen för laboratorieresultat efterlyses, skriver Ivar Tjernberg. (3 kommentar)

Optiker med högre behörighet bör utnyttjas i diabetesvården

Många patienter med diabetes blir inte ögonundersökta enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Optiker med högre behörighet är en naturlig instans för diabetesscreening tills tecken på diabetesretinopati grad 2 eller högre uppkommer, skriver Göran Skjöld och medförfattare. (0 kommentar)

Apropå! »IG« från Försäkringskassan

Det har aldrig tidigare förekommit så mycket ifrågasättande av sjukintyg och så tidskrävande brevväxlingar med Försäkringskassan som nu, skriver Alicja Chowra-Skoglund. (14 kommentar)

Krönika

»Det ropas efter mer resurser … men ibland är mindre och färre bättre«

»Less is more«, citerar någon »de eleganta modeskaparna« i Jakob Ratz Endlers krönika. Precis som inom sjukvården, tänker han: Där ropas det alltid på mer personal, fler sängar, större sjukhus och mer resurser – men ibland kan mindre och färre faktiskt vara bättre.  (3 kommentar)

Kultur

200 år med Parkinsons sjukdom

Det har gått 200 år sedan Londonläkaren James Parkinson som förste medicinaren i världen beskrev det neurologiska tillstånd som i dag benämns Parkinsons sjukdom. Professorn och överläkaren Johan Lökk berättar sjukdomens historia och försöken att behandla den.   (3 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Anna Nilsson

Anna Nilsson, överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, har tillsammans med fyra medförfattare skrivit en artikel om det svenska barnvaccinationsprogrammet.(0 kommentar)

Reflexion

Ett steg framåt i Sverige men bakåt i USA

"Sedan valresultatet blivit klart har kvinnor köat för att hinna få spiraler insatta utan kostnad." (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Den globala sjukdomsbördan har både minskat och ökat

Lancet har publicerat ett specialnummer där en uppdatering av den globala sjukdomsbördan presenteras. Uppdateringen gäller 1980–2015, med resultat från 195 länder. Dödlighet, funktionsnedsättning, betydelsen av riskfaktorer och uppfyllande av FN:s hållbarhetsmål har analyserats. Resultaten finns tillgängliga på internet för analys och policyutveckling. (0 kommentar)

Nya Rön

Ingen given tidpunkt för att ge influensavaccin vid cytostatikaterapi

Influensavaccination av cytostatikabehandlade patienter med solid cancer kan ske både under pågående terapi och i cytopenifasen med samma skyddseffekt och låga biverkningsfrekvens. Det visar en nyligen publicerad studie från Sydkorea. (0 kommentar)

Lägre risk för demens och alzheimer kopplades till frekvent bastubad

Hos medelåldersmän i östra Finland sågs ett samband mellan fler bastusessioner och minskad risk för demens och Alzheimers sjukdom, enligt en ny finsk studie. (1 kommentar)

Stöd för empirisk behandling med bensylpenicillin vid pneumoni

Nuvarande svenska riktlinjer om bensylpenicillin som empirisk behandling för majoriteten av patienter med lindrig till måttligt svår pneumoni får stöd av en ny registerbaserad kohortstudie. (0 kommentar)

Förlängt utdrivningsskede kopplades till ökad risk för barnet

Jämfört med ett utdrivningsskede på mindre än en 1 timme ökade risken för Apgarpoäng < 7 vid 5 minuters ålder för varje ytterligare timme. Det visar en svensk avhandling om värksvaghet och effekter på barnet. (0 kommentar)

Psykiatrisk diagnos ovanligt hos gängkriminella

Tidigare diagnostiserade psykiatriska tillstånd är betydligt vanligare hos gärningsmän som begår brott mot en partner eller nära vän än hos gängkriminella. Det visar en ny studie från en svensk stad. (3 kommentar)

Känt aneurysm hos var tredje patient med rupturerat bukaortaaneurysm

Hos en tredjedel av patienter med rupturerat bukaortaaneurysm är aneurysmet känt sedan tidigare, visar en studie från Sverige. Individanpassade uppföljningsprogram bör troligen utvecklas för att minska rupturincidensen hos tidigare diagnostiserade patienter. (0 kommentar)

Stöd för sekundärprofylax efter TIA eller stroke

Patienter som haft TIA eller stroke har en klart högre dödlighet jämfört med ålders- och könsmatchade kontroller, vilket ger stöd för både primär- och sekundärprofylax för att förhindra vaskulär död. Det visar en svensk studie som också ger stöd för sekundärprofylax med antikoagulantia eller ASA (75 mg dagligen). (0 kommentar)

Goda långtidsresultat av epilepsikirurgi

5–10 år efter epilepsikirurgi sågs anfallsfrihet hos 62 procent av opererade vuxna och hälften av barnen, jämfört med hos 14 procent av vuxna och 38 procent av barn som inte opererats. Det visar en ny avhandling. 95 procent av de opererade ansåg 14 år senare att operationen totalt sett varit av godo. (0 kommentar)

Föroreningar under spädbarnstiden påverkade lungfunktion i tonåren

Exponering för luftföroreningar under spädbarnstiden kan påverka barns och tonåringars lungfunktion, inklusive de små luftvägarna. Det visar en ny avhandling, som också ger stöd för att första levnadsåret är en »viktig period« i lungfunktionsutvecklingen.(0 kommentar)

Vårdutveckling

Internet-KBT ger effektiv behandling

Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (internet-KBT) är tillämpad e-hälsa och underlättar även effektiv dokumentation av processmått och behandlingsresultat. Kliniska data redovisas från åtta års behandlingar av depression, paniksyndrom och socialt ångestsyndrom; alla tre grupperna rapporterar signifikant hållbar förbättring med internet-KBT. (7 kommentar)

Meddelanden

Stöd till behövande läkare

Stiftelsen Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen och framlidna läkares anhöriga. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas kopia av självdeklaration samt övriga handlingar som den sökanden önskar åberopa. Till ansökan ska bifogas intyg från två välkända personer, helst läkare, om sökandens behov. Observera att årsinkomsten inte får överstiga 150 000 kr. Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 februari 2017. Ansökan kan mejlas till gunilla.winnerhall@slf.se eller postas till Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm, senast den 15 februari 2017.(0 kommentar)

Människor & möten

»Jag spelade manisk patient – studenterna bara gapade«

Sjukvårdspersonal måste träna på att arbeta i team – och undervisning genom simulering borde vara obligatorisk. Det anser Brian Hodges, professor i psykiatri i Toronto, som mottog Karolinska institutets årliga pris för forskning i medicinpedagogik 2016.  (0 kommentar)

Nytt om namn

»Gyllene Knölen« till favoritonkolog

Jakob Eberhard, docent och överläkare på onkologen vid Skånes universitetssjukhus, Lund,  blev vald till Årets handledare av de 40 kollegerna på kliniken. Han tilldelas därmed den eftertraktade »Gyllene Knölen«, som förutom den stora äran renderar en korg med korv, en god middag samt en rundvisning på Carlsbergbryggeriet.(0 kommentar)

Han får Alzheimerfondens stora forskningspris

Oskar Hansson, docent vid Lunds universitet och överläkare på Enheten för klinisk minnesforskning, får Alzheimerfondens stora forskningspris med en prissumma på 2,5 miljoner kronor. Hansson får priset för sina kliniska undersökningar, hjärnavbildning med magnet- och PET-kamera samt biokemiska analyser av blod och crebrospinalvätska. Oskar Hanssons forskargrupp utvecklar även metoder för förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom. Framför allt har de förbättrat den diagnostiska säkerheten under tidigt sjukdomsskede.(0 kommentar)

Originalstudie

Barnvaccinationsprogrammet – effektivt men otillräckligt

Det svenska barnvaccinationsprogrammets utveckling har bidragit till minskad sjuklighet i vanliga infektionssjukdomar. Här presenteras allvarliga infektionsfall som krävt sjukhusvård av barn i sjukdomar som vi har möjlighet att vaccinera mot, men som inte ingår i vaccinationsprogrammet.(1 kommentar)

Utgåvan som PDF