Nr 13-14 2020

Inledare

Ta del av olika röster om det läge som råder

När detta skrivs, söndagen den 22 mars, har det för en liten stund sedan kommit ett pressmeddelande från Region Stockholm som berättar att ett nytt sjukhus kommer att uppföras vid Stockholmsmässan i Älvsjö.(0 kommentar)

Signerat

Skydda personalen och skala upp antalet vårdplatser

Hur väl vi hanterar situationen kommer handla om kapacitet och logistik. Antalet intensivvårdsplatser behöver snabbt skalas upp.(0 kommentar)

Nyheter

Facklig företrädare: Vi befinner oss nu med kniven på strupen

Regionerna får till stor del godkänt från läkarfackligt håll för den senaste tidens omställning till förstärkta intensivvårdsresurser. Men kommunikationsmissar och brist på test av vårdpersonal skapar irritation.(0 kommentar)

Skyddsombud utesluter inte att arbete i vården stoppas tillfälligt

Ett skyddsstopp kan bli fallet i en krissituation när skyddsutrustning inte räcker till för att vårda patienter med covid-19. Skyddsombud runtom i landet förbereder sig för en sådan situation.(0 kommentar)

Socialstyrelsen: »Huvudfokus att stödja regioner med materiel«

Sjukvården i Sverige är under press – och situationen kommer att förvärras. Stora utmaningar för sjukvården är tillgången på skyddsutrustning, tillgången till personal och behovet av fler intensivvårdsplatser. Socialstyrelsen spelar en viktig roll i detta.(0 kommentar)

Nytt sjukhus byggs i Stockholm

Region Stockholm får nu ett nytt sjukhus. Tillsammans med Försvarsmakten bygger regionen upp ett fältsjukhus vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Arbetet inleds i dag, söndag, uppger regionen i ett pressmeddelande.(0 kommentar)

Forskare JO-anmäler regioner

Regioner som sluter avtal med vårdgivare som prioriterar försäkringspatienter före offentligt finansierade patienter bryter mot hälso- och sjukvårdslagen. Det anser John Lapidus, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg, som nu gjort en JO-anmälan.(0 kommentar)

Stockholms sjukvårdsupprop får pris av Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarnas Friska sjukvårdspris går i år till Stockholms sjukvårdsupprop som samlat tusentals människor i protest mot neddragningarna i Stockholmssjukvården. »En murbräcka av sanning«, kallar ordförande Karin Båtelson vinnarna.(0 kommentar)

Debatt

Bör inte död vara ett primärt utfallsmått i sepsisstudier?

Vid akut och allvarlig sjukdom med snabbt förlopp kan död inte vara ett mindre viktigt utfall. En aktuell artikel riskerar att ge upphov till motstridiga tolkningar eftersom abstraktet ger en missvisande bild av studien, skriver Bo H Jonsson.(2 kommentar)

Coronavirus – ännu ett skäl till rökfrihet

Bland coronasmittade i Kina har män haft större tendens att få allvarliga symtom som lunginflammation. Även dödligheten är högre hos de kinesiska männen än hos kvinnor. En möjlig förklaring är att kinesiska män röker i högre utsträckning. Bland kinesiska patienter med covid-19-associerad lunginflammation var risken för sjukdomsprogression och/eller död 14 gånger högre bland rökare och […](4 kommentar)

Alla läkare behöver kunskap om global hälsa

När läroplanerna för det sexåriga läkarprogrammet utformats har global hälsa fått ökat utrymme. Det är ett viktigt steg i rätt riktning, skriver Lotta Velin och medförfattare. Ökad rörlighet i världen innebär bland annat en ökad risk för spridning av potentiellt farliga infektioner, vilket illustreras tydligt av den pågående covid-19-epidemin.(0 kommentar)

Krönika

»Min morgonrutin skapar nya arbetstillfällen för sjukvården«

Arbete är ett effektivt sätt att hålla tankarna borta från det egna hälsotillståndet, medan man som pensionär är fri och ledig att nagelfara såväl fysik som psyke på jakt efter minsta tecken på någonting sjukt. Hur det kan vara berättar Göran Elinder i sin krönika.(2 kommentar)

Kultur

»Det är själen som tar kål på kroppen …«

Författaren Hjalmar Bergmans liv präglades av stor kreativitet och omfattande litterär produktion men också av ett kaotiskt privatliv med svartsjuka, substans-missbrukoch sjukdom. Psykiatern och beroendeläkaren Lars Sjöstrand sammanfattar.(0 kommentar)

Människor & möten

Enda svenska läkaren som har varit i alla världens 195 länder

Bengt Hildebrand, distriktsläkare på deltid och konsult inom prehospital sjukvård, har som enda svenska läkare besökt alla världens 195 länder. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

6 frågor till Johan Bengtsson

Johan Bengtsson, ST-läkare i psykiatri, är huvudförfattare till en ABC-artikel om akut katatoni.(0 kommentar)

Reflexion

Svåra prövningar för sjukvården väntar

»Nu har det oförutsedda inträffat och det visar sig tyvärr att beredskapen inte är så god.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Covid-19 – uppdatering om klinisk bild och behandling

Sars-cov-2 orsakar covid-19 genom att infektera celler i luftvägarna via ACE-2-receptorn. Ett fåtal blir kritiskt sjuka, men mortaliteten bland intensivvårdade patienter är hög. Behandlingarna är fortfarande experimentella och studier pågår. Både virusläkemedel och immunmodulerare prövas.(8 kommentar)

Diskprotes – en riskabel behandling av ländryggssmärta

Diskprotes medför risk för allvarliga sena komplikationer, vilket har inneburit att metoden globalt minskat i användning och inte får användas i vissa länder. I Sverige ökar dock operationsfrekvensen.(1 kommentar)

Nya Rön

Förbättrad följsamhet till behandlingsprotokoll i Tanzania

I en uppföljande studie fann man en förbättrad följsamhet till behandlingsprotokoll vid avvikande vitalparametrar två år efter implementering på en intensivvårdsavdelning i Tanzania. (0 kommentar)

Covid-19 hos barn – initiala lärdomar från Kina

I en studie från Kina har man sammanställt data om alla barn (ålder 0–18 år) som rapporterats in till kinesiska smittskyddsinstitutet under perioden 16 januari till 8 februari. (3 kommentar)

Brister i informationsöverföring vid vårdövergångar för äldre

I en avhandling från Lund visas på brister avseende informationsöverföring mellan slutenvård och primärvård, vilket kan påverka läkemedelssäkerheten negativt för äldre i vårdövergångar.(0 kommentar)

Ny vårdrutin minskar risken för upprepade frakturer

Vid användande av frakturkedjor får fler patienter med frakturer bentäthetsmätning och behandling med osteoporosläkemedel, och risken för upprepad fraktur minskar med 18 procent.(0 kommentar)

Inget samband mellan ökad beläggningsgrad och mortalitet

En studie av 2 084 554 besök av 816 832 patienter på sex akutmottagningar i Region Stockholm under åren 2012–2016 viar att sjukvårdssystem under perioden kunde hantera en relativt hög beläggningsgrad utan att risken för mortalitet ökade.(3 kommentar)

Medicinens ABC

ABC om Akut katatoni

Katatoni kan förekomma vid en rad psykiska och somatiska tillstånd. Tillståndet är underdiagnostiserat, vilket kan leda till onödigt lidande och ökade risker för allvarliga komplikationer eller dödlig utgång. (5 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Förlängt intervall kan leda till subterapeutisk kloxacillindos

Vid förlängning av doseringsintervallet för kloxacillin från var 6:e timme till var 8:e timme finns risk för subterapeutisk effekt. Orsaken är kort halveringstid och vikten av att koncentrationen ligger över minsta hämmande koncentration så lång tid som möjligt.(0 kommentar)

Etik och läkarroll

Brister i beslut om att begränsa livsuppehållande behandling

Det finns brister i hur beslut om livsuppehållande behandling hanteras och dokumenteras. Framför allt gäller det information till patient/närstående. En enkätundersökning av beslut om behandlingsbegränsningar har genomförts vid Centralsjukhuset Kristianstad.(1 kommentar)

Rapport

Nya riktlinjer för kronisk pankreatit

Patienter med kronisk pankreatit har ökad risk för undernäring, diabetes, kronisk smärta och opioidberoende samt en förhöjd risk för pankreascancer. För att behandla och förebygga komplikationer och bristtillstånd bör patienterna diagnostiseras och följas upp i enlighet med den ökade kunskap som tillkommit de senaste åren.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF