Nr 13–14/2018

Inledare

Överbeläggning måste lösas av arbetsgivaren

»Jag tror att det här är en permanent kris som vi kommer att ha under hela min livstid.« (0 kommentar)

Signerat

Tre centrala förslag mot vårdplatsbristen

»Vårdplatsbrist får inte förhindra att människor får den vård de behöver.« (0 kommentar)

Nyheter

Notan för bristande arbetsmiljö: 20 miljoner kronor

Sedan år 2000 har landstingen dömts att betala 20 miljoner kronor i vite för bristande arbetsmiljö, varav hälften de senaste fem åren. Men det skiljer stort över landet. Helsingborg och Gävle sticker ut, visar Läkartidningens kartläggning. (0 kommentar)

Danderyds sjukhus fortsätter med ifrågasatt modell

Konceptet med sjuksköterskelösa enheter har kritiserats hårt. På Danderyds sjukhus i Stockholm har det fungerat bra – här har en avdelning fortsatt att rulla på, och i sommar öppnar ytterligare en på nytt. Men synen på om verksamheten faktiskt är sjuksköterskelös eller inte varierar. (1 kommentar)

»Vi har börjat med sommarschema i mars«

Östersunds sjukhus kommande lättvårdsavdelning får kritik från facket. Dessutom har en observationsavdelning stängts, något som inte brukar hända förrän under semesterperioden.»Det blir en väldigt lång sommar«, säger en överläkare.(0 kommentar)

Uppmärksammad modell utvärderas – resultat från Seinäjoki ifrågasätts

Den finska staden Seinäjoki ses som en internationell förebild i arbetet med övervikt och fetma hos barn. Men minskningen av andelen överviktiga barn som tidigare har lyfts fram ifrågasätts – någon tydlig nedgång syns inte.(0 kommentar)

Tidiga insatser prioriteras i riktlinjer för endometrios

Tidig upptäckt och snabba och individualiserade vårdinsatser ­– det är centrala delar i Socialstyrelsens förslag till de första nationella riktlinjerna för vård vid endometrios. (0 kommentar)

Sten Heckscher leder ny donationsutredning

I dag, onsdag, utsåg regeringen det före detta justitierådet Sten Heckscher till särskild utredare för en ny organdonationsutredning. Tanken är att utredningen ska lämna förslag som leder till en ändamålsenlig och rättssäker ordning för organdonation. (0 kommentar)

Landsting en utdöende art

I dag finns få landsting kvar. Nästan alla har blivit regioner och resten tänker snart ta klivet. Nu föreslås att landstingsbegreppet ska begravas för gott.(2 kommentar)

Stöd för tidig vaccination av prematura barn

För tidigt födda barn bör vaccineras mot bland annat kikhosta redan vid åtta veckors ålder – den slutsatsen drar Folkhälsomyndigheten efter att ha gått igenom forskning på området. (0 kommentar)

Tidsgräns klar för bonus till distriktsläkare i Norrbotten

Flera regioner och landsting – bland andra Region Norrbotten – har infört olika former av bonusar för lojala distriktsläkare. Men reglerna för vad som gäller har varit oklara. (1 kommentar)

Debatt

Hög tid att planera undervisning i akutsjukvård på läkarutbildningarna

Även oerfarna läkare förväntas i dag kunna arbeta på akutmottagningar. I praktiken har dock få läkarstudenter eller nyexaminerade läkare den kompetensen. Det är hög tid att planera för undervisning i akutsjukvård på läkarutbildningarna.   (0 kommentar)

Apropå! En distriktsläkares surrealistiska vårderfarenhet

Jag fick inte det jag ursprungligen sökt för – en professionell medicinsk bedömning och ett resonabelt samtal kring mina kanske inbillade symtom, konstaterar Klaus Stein, som efter lång tid med bland annat hosta, feber och anfåddhet blev patient. (19 kommentar)

Krönika

»Allt som sägs i ett patientsamtal bör, kan och ska inte skrivas i en journal.«

Är det sant, intressant och relevant – det som man vill ta med i en patientjournal? Att någon har varit gift ett antal gånger, har barn med flera partners eller att dotterns katt heter »Nils« lämnas gärna därhän av den som vill vara varsam med orden och få patientjournalen att bättre tjäna sitt syfte. Jakob Ratz Endler berättar i sin krönika. (9 kommentar)

Kultur

Pionjär bland hjulryttare

När farfars farfar var ung hjulade Sveriges välbeställda runt först på svårbemästrade höghjulingar, därefter på mindre riskfyllda säkerhetscyklar, så kallade velocipeder. Velocipedåkningens pionjär var Casten Ivan Tisell, en avhoppad läkarstudent som skrev den första boken på svenska om det nya fartvidundret. Gunnar Svartengren, pensionerad handkirurg och cykelhistoriker, berättar hans historia. (5 kommentar)

»Jag frös resterna«

Ibland händer det att man som läkare möter en patient som man »faller in i«, någon som är en blek dubbelgångare av en själv. AT-läkaren Anna Grönlund har skrivit en dikt om hur det kan kännas.(4 kommentar)

Människor & möten

»Habilitering är ett underbart område att arbeta med«

Det behövs fler unga läkare med habilitering som specialitet, framför allt på vuxensidan, enligt Ann-Kristin Ölund, specialist i neuropediatrik, som tillsammans med kolleger har organiserat en nationell konferens om flerfunktionsnedsättning. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

3 frågor till Thomas Casswall

Thomas Casswall, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, är en av författarna till en artikel om handläggning av barn med H pylori. (0 kommentar)

Reflexion

Klinisk forskning i primärvård är viktig

»… forskningen i primärvård [utgör] endast en procent av all medicinsk forskning …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

»Triaden« räcker inte för att diagnostisera skakvåld

Cirkelargument bidrar till osäkerhet i diagnostik av skakvåld hos spädbarn. Det vetenskapliga underlaget för den s k triadens (subduralhematom, retinala blödningar och neurologisk påverkan) diagnostiska träffsäkerhet vid bedömning av skakvåld är mycket svagt. Låg diagnostisk träffsäkerhet medför risk för under- och överdiagnostik.  (4 kommentar)

Nya Rön

Standardiserade vårdplaner underlättade samarbete

Implementering av standardiserade vårdplaner på svenska intensivvårdsavdelningar tyder på att olika yrkeskategoriers roller förtydligas samt underlättar samarbete och ökar kunskap, vilket upplevdes förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten samt ingav en känsla av trygghet. (0 kommentar)

Data i prostatacancerregistret håller hög kvalitet

Andelen män som inte registrerats i Nationella prostatacancerregistret är låg, visar en avhandling som undersökt registrets datakvalitet. Studierna visar även hur datakvaliteten i prostataregistret förbättras över tid och hur förbättringarna korrelerar med förbättringsarbete. (0 kommentar)

PEEP var tillräckligt för att minska risk för atelektaser

Positivt slutexspiratoriskt tryck, PEEP, tycks vara både nödvändigt och tillräckligt för att minimera atelektasutveckling och bibehålla syresättning under anestesi. Det visar en studie som undersökt generell användning av måttligt PEEP till friska patienter som genomgår icke abdominell kirurgi. (0 kommentar)

Kort- och långvarig behandlingstid vid bakteriemi var likvärdig

I en multicenterstudie jämfördes kort- och långvarig antibiotikaterapi hos vuxna patienter med gramnegativ bakteriemi. Kortare behandlingstid visade likvärdigt utfall som längre behandling, och med en tendens till mindre risk för resistens. (0 kommentar)

Nytt om namn

Pris för att studera skyddsfaktorer mot missbruk och psykisk ohälsa

Jan Sundquist, professor och distriktsläkare, Lunds universitet, verksam vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Centrum för primärvårdsforskning, har av European Research Council tilldelats utmärkelsen ERC Advanced Grant för år 2017.   (0 kommentar)

Guldkorn till skicklig, lyhörd kliniker

Per Åstrand, specialist i internmedicin, Danderyds sjukhus, har tilldelats Guldkornet 2018, ett handledarpris som delas ut varje år av Sylf Stockholm.  (0 kommentar)

»Den Gyllene Knölen« till omtänksam handledare

Martin Nilsson, specialistläkare på Skånes Onkologiska Klinik Lund/Malmö, hedras med vandringspriset »Den Gyllene Knölen«. Han belönas för att ha varit en extra god förebild och handledare under det gångna året.(0 kommentar)

Meddelanden

Dags att söka stöd från Samfonden

Det är dags att ansöka om medel från Samfonden – vår hjälp till din personliga kompetensutveckling och ekonomi.(0 kommentar)

Rapport

Många överbehandlas med astmamedicin

I Socialstyrelsens riktlinjer och Läkemedelverkets behandlingsrekommendationer uppskattar man att det finns en betydande överanvändning av kombinationsbehandling med inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister. I artikeln beskrivs en behandlingsalgoritm med stegvisa instruktioner för säker nedtrappning av astmamedicinering. (2 kommentar)

Fallbeskrivning

Livräddande behandling vid hjärtamyloidos av AL-typ

Vid AL-amyloidos ses inlagring av lätta immunglobulinkedjor producerade av klonala plasmaceller. AL-amyloidos med hjärtengagemang har mycket dålig prognos. Hos patienter med svår hjärtsvikt kan man i utvalda fall överväga hjärttransplantation för att möjliggöra efterföljande autolog stamcellstransplantation. (0 kommentar)

Översikt

Strategin »testa och behandla« rekommenderas inte för barn

Jämfört med tidigare barnriktlinjer från 2011 understryks nu att icke-invasiv diagnostik av Helicobacter pylori hos barn i princip inte bör ske och att eradikeringsbehandling utan påvisat sår bör ske restriktivt.(1 kommentar)

Utgåvan som PDF