Nr 13/2019

Inledare

Viktigt hitta en fungerande väg till legitimation

Magnus Hultin, ansvarig för det medicinska kunskapsprovet, tror att en viktig förklaring till att många inte klarar provet är bristande språkkunskaper. Läkarförbundet har dock synpunkter på provets utformning och vill att Socialstyrelsen gör en kartläggning över effekterna av provet. (0 kommentar)

Signerat

Beskattning helt utan lagligt stöd

»De svenska lagstiftarna har tidigare slagit fast att alla led i vård och omsorg ska vara momsbefriade. Om Skatteverkets tolkning fastställs i rättspraxis anser vi att lagstiftningen måste ändras.« (0 kommentar)

Nyheter

»Vården går miste om läkarnas kompetens«

Både fack och arbetsgivare ser stora problem med att så få läkare utbildade utanför EU klarar kunskapsprovet. Läkarförbundet vill se en harmonisering med övriga nordiska länder. Förbundet uppmanar också Socialstyrelsen att göra en utvärdering av vägen till legitimation. (6 kommentar)

Kunskapsprovet – tuff barriär för läkare utbildade utanför EU

Det medicinska kunskaps-provet är en svårforcerad barriär för många läkare utbildade utanför EU. Två och ett halvt år efter införandet väcker det fortfarande starka känslor, och specialistläkare känner sig tvungna att lämna Sverige för att kunna jobba i sitt yrke.(7 kommentar)

»Vi kan inte ändra hur lagstiftningen ser ut«

Det går inte att komma ifrån att legitimationen är ett garantibevis för viss kompetens, säger Åsa Wennberg, enhetschef på Socialstyrelsen. (1 kommentar)

CSN stoppar utbetalningar till läkarstudenter i Bulgarien

CNS har beslutat att med omedelbar verkan stoppa utbetalningar av studiemedel till sju studenter som pluggar till läkare i Bulgarien. Alla saknar betyg för att kunna läsa till läkare.(0 kommentar)

Vaccin mot rotavirus till alla barn

Från och med i höst kommer vaccin mot det smittsamma rotaviruset ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det har regeringen nu beslutat.(1 kommentar)

Klartecken för nya läkarutbildningen

Efter sex års väntan är det klart: det blir en ny sexårig läkarutbildning som ger läkarlegitimation direkt. Det beslutade regeringen under torsdagen. Som väntat skjuts starten upp ett år till hösten 2021.(0 kommentar)

Stefan Lindgren: »Det har tagit svårbegripligt lång tid«

Stefan Lindgren, hjärnan bakom den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen, är glad över att beslutet äntligen har kommit. »Jag är lika frågande som alla andra över varför det dröjt så länge«, säger han. (0 kommentar)

Allmänläkare friserar sjukintyg enligt ny studie

Ett antal allmänläkare berättar i en ny, svensk intervjustudie om hur de känner sig tvingade att överdriva, utelämna och lägga till överflödiga uppgifter för att maximera chansen att Försäkringskassan godkänner deras sjukintyg. (4 kommentar)

Debatt

Ökad hälsomedvetenhet kan öka människors hälsoångest

Medierna har ett stort ansvar för att undvika alarmistiska hälsobudskap. Professionen måste debattera mot orimliga budskap och se till att sjukvården inte bidrar till att öka människors hälsoångest, skriver Ann-Sophie Lindqvist Bagge et al. (0 kommentar)

Apropå! Förespråkarnas tystnad i debatten om skakvåld

Är förespråkare för diagnosen skakvåld inte längre övertygade om att triaden kan användas som medicinsk diagnostik för att bevisa skuld bortom rimligt tvivel, eller menar de fortfarande att den är ett säkert bevis för att en skakning ägt rum? I så fall bör de bekänna färg i debatten, skriver Knut Wester. (5 kommentar)

Krönika

»Jamen, hur svårt kan det vara? Det är väl klart att Ali behöver sitt insulin.«

Om en person med diabetes har fått avslag på sin asylansökan, och dokumentet som berättigar till subventionerat insulin har slutat gälla, blir det läkarens problem att säkra kontinuiteten i den livsnödvändiga behandlingen. Sophia Rössner berättar om en utmaning i vardagen på diabetesmottagningen. (3 kommentar)

Kultur

Månens faser, fasor – och medicinen

Månen på natthimlen har fascinerat människan i alla tider. Myter, drömmar, vidskepelser är kopplade till jordens ärrade satellit, som även tillskrivs förmågan att påverka medicinska tillstånd. En nyligen avslutad konstutställning ger anledning att begrunda månens närvaro i banan runt jorden och i våra inre världar.  (0 kommentar)

Människor & möten

Hon berättar om tiden då kvinnor inte blev tagna på allvar i vården

Annika Forssén arbetade som distriktsläkare i Luleå under 1980-talet och såg då hur missförstådda många kvinnor blev i vården. Tillsammans med kollegan Gunilla Carlstedt bestämde hon sig för att djupintervjua äldre kvinnor för att öka kunskapen om kvinnors arbete i ett långtidsperspektiv.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Carmen Mesas Burgos

Carmen Mesas Burgos är en av författarna till en artikel om EXIT – en typ av fosterkirurgi som görs vid medfödda luftvägshinder. Behandlingen sker utanför livmodern, men före avnavling. (0 kommentar)

Reflexion

Med professionen för patienten

»Behöver man då verkligen regelbundet nya floskler som ska uppfostra och i bästa fall inspirera medarbetare som redan valt att viga år av studier och yrkesmässiga liv till att hjälpa andra?«  (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Olika tillstånd av pulmonell hypertension ska inte förväxlas

Studier med PAH-läkemedel har visat skadliga effekter vid pulmonell hypertension på basen av vänstersidig hjärtsjukdom. Sådan underhållsbehandling ska därför undvikas. (0 kommentar)

Nya Rön

Svårupptäckt antibiotikaresistens med klinisk relevans

Heteroresistens är en hittills bristfälligt undersökt förklaring till att antibiotikabehandling inte fungerar, trots att bakterierna verkar vara antibiotikakänsliga. I en aktuell studie visades att 27 procent av undersökta bakterie–antibiotikakombinationer uppvisade heteroresistens.(0 kommentar)

Hög utbildning hos föräldrar en oberoende skyddsfaktor mot barnfetma

En studie inkluderande över 3 000 barn visar att en hög utbildningsnivå hos föräldrar verkar vara en kraftfull skyddande faktor mot fetmautveckling i barndomen.(0 kommentar)

Nytt om namn

Ung forskare vill kämpa mot sepsis

Therese de Neergaard, som går sista året på läkarutbildningen vid Lunds universitet har fått Anders Walls Unga Forskare-stipendium på 150 000 kronor. Parellellt med medicinstudierna forskar hon kring fagocytos vid avdelningen för infektionsmedicin.(0 kommentar)

Kunskap, humor och erfarenhet gav pris som bästa handledare

Mikael Lund, överläkare, med dr och Åsa Frölander, anestesisjuksköterska, har utsetts till 2018 års bästa kliniska handledare av ST-läkarna vid Funktion perioperativ medicin och intensivvård (PMI) vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.(0 kommentar)

Ortoped blev »Årets Mäster« på Gotland

Maria Möllerström, specialist på ortopedkliniken, Visby lasarett, får handledarpriset »Årets Mäster 2018« av Gotlands yngre läkarförening (Gylf).(0 kommentar)

Meddelanden

Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen

Bidrag om maximalt 20 000 kr kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd.(0 kommentar)

Översikt

Postoperativa sårinfektioner inom hudkirurgi – en evidensöversikt

Postoperativa sårinfektioner inom hudkirurgi är ovanliga, men när de inträffar orsakar de patienterna onödigt lidande, fördröjd sårläkning och kan resultera i missprydande ärrbildningar. Etiologin och patogenesen vid postoperativ sårinfektion inom hudkirurgi är inte helt klarlagd. De flesta befintliga preventiva åtgärder saknar stark vetenskaplig evidens. (0 kommentar)

Originalstudie

EXIT – säkraste förlossningsmetod för foster med livshotande luftvägshinder

EXIT är en livräddande insats vid medfödda övre luftvägshinder, exempelvis larynxatresi eller stora huvud–hals-tumörer. Här presenteras resultaten av 20 års erfarenhet av EXIT från Karolinska universitetssjukhuset. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Hemikorea/hemiballism – ovanlig komplikation till hyperglykemi

En fallrapport belyser en sällsynt komplikation till hyperglykemi. Symtomen är hemikorea/hemiballism. Patofysiologin är okänd. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF