Nr 14–15 2015

Signerat

Framtidens läkare bör få goda forskningsmöjligheter

»Det är av yttersta vikt att läkarstudenter utvecklar ett mer grundläggande vetenskapligt förhållningssätt under grundutbildningen.«(0 kommentar)

Nyheter

Oskuldsintyg – skriva eller inte skriva?

Ska läkare hjälpa en ung kvinna som vill ha ett oskuldsintyg?  Det råder delade meningar inom professionen, enligt en studie från 2013 av Niels Lynøe och Niklas Juth, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska institutet.  Enkäten vände sig till 1 000 gynekologer och allmänläkare för att undersöka deras attityd till unga kvinnor som efterfrågar hymenplastik eller […](7 kommentar)

»Skapa rimliga villkor för läkare som arbetar på flera sjukhus«

Det blir vanligare att arbetsgivare vill att läkare ska arbeta på flera sjukhus. Nu måste Läkarförbundet verka för att dessa läkare får rimliga villkor, menar Göteborgs läkarförening i en motion till fullmäktige.(0 kommentar)

Bygg nytt storsjukhus i Skåne

I en ny förstudie föreslås att ett nytt sjukhus byggs mellan Malmö och Lund. Från fackligt håll välkomnas förslaget och läkarföreningen hoppas nu kunna omvända de hittills motsträviga Moderaterna.(1 kommentar)

Västernorrland vill begränsa vinster inom vårdvalet

Landstinget Västernorrland tänker inte vänta på att regeringen utrett frågan om vinster i välfärden. Redan nästa år hoppas man att som första landsting kunna införa vinstbegränsningar inom vårdvalet.(2 kommentar)

Läkare diskriminerade patient

Läkaren krävde att den kvinnliga, muslimska patienten skulle hälsa på honom genom att skaka hand. När hon vägrade inställdes undersökningen. Nu har vårdföretaget där läkaren arbetar dömts för diskriminering.(18 kommentar)

Prioritera stress och psykisk ohälsa bland läkare

Psykiska diagnoser står för majoriteten av alla långtidssjukskrivningar bland läkare, enligt statistik från Försäkringskassan och AFA. Över hälften av dessa är under stressdiagnos, ofta utmattningssyndrom. En motion till fullmäktigemötet vill att Läkarförbundet ska prioritera frågor om stress och psykisk ohälsa mer.(0 kommentar)

Trend mot färre chefer som är läkare oroar

Trenden mot allt färre chefer i vården med läkarbakgrund tas upp i flera motioner till årets förbundsfullmäktige. Fler anställningar som kombinerar chefskap med kliniskt arbete är en lösning som lyfts fram.(6 kommentar)

Skilj på privatläkare och skatteplanerare

Svenska Privatläkarföreningen företräder mindre vårdbolag som är ägda av läkare som arbetar i verksamheten. De deltar inte i någon skatteplanering, och betalar svensk bolagsskatt enligt gällande skattelagstiftning. Det skriver Privatläkarföreningen i en motion till Läkarförbundets fullmäktige.(1 kommentar)

Bort med gränser för fritt vårdval

Patientlagen har öppnat möjligheten för patienter att söka öppen specialistvård utanför det egna landstinget eller regionen. Det finns dock fortfarande begränsningar i valfriheten.(0 kommentar)

Yrkesföreningar vill ha vårdval med nationella direktiv

Läkarförbundet ska arbeta för att minska landstingens detaljstyrning i vårdvalet – och på sikt verka för direktiv inom vårdval som gäller i hela landet, föreslår tre yrkesföreningar.(1 kommentar)

Debatt

»Allmän återhållsamhet« räcker inte

Johan Thor tycker att Stockholms läns landstings interna rapport »Akutsjukhusens ekonomiska situation« är en oroväckande läsning.(1 kommentar)

Sverige behöver nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet

En svensk nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet bör vara multisektoriell, ha ett livscykelperspektiv och inkludera interventionsforskning. (1 kommentar)

»För dialog med professionen om högspecialiserad vård«

Utredningen om högspecialiserad vård bör fortsatt ske i nära dialog med professionen, anser Svensk kirurgisk förening.  (0 kommentar)

Välkommen debatt om kostsamma läkemedel

Våra beslut i subventionsfrågor vilar på en värdering av läkemedlets nytta i förhållande till hur mycket det kostar, skriver TLV:s generaldirektör Sofia Wallström i denna replik. (0 kommentar)

Rätt och fel om rättsväsendets medicinska experter

Elias Palm tror att merparten av kritiken i rättsmedicinska frågor grundar sig i att rättsläkarens roll och funktion inte är tillräckligt känd. (0 kommentar)

Klobetasol i första hand vid fimos hos barn

Klobetasol kvarstår som rekommenderad förstahandsbehandling för pojkar med symtomgivande fimos, skriver Said Zeiai och medförfattare i en kommentar till en artikel i LT 3-4/2015. (1 kommentar)

Kultur

»Den gamle doktorn« vigde sitt liv åt barnen

Barnläkaren och pedagogen Janusz Korczack hade en vision om att barn som fostras till ansvarstagande, solidariska, demokratiska människor uppfattar tanken på krig som absurd. Andra världskrigets katastrof i Polen satte stopp för hans verksamhet, men i dag bygger FN:s Barnkonvention till stor del på hans idéer. (4 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Patient eller konsument?

»Medicinska prioriteringar måste vara det som i första hand avgör vart resurserna ska styras.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Antibiotika är till låns

Resistensutveckling är ett biologiskt evolutionsfenomen som inte lär gå att hejda, bara förlångsamma genom minskat selektionstryck, minskad antibiotikakonsumtion. Redan 1945 varnade för antibiotikaresistens Alexander Fleming. (0 kommentar)

Tarmens mikrobiota inverkar på hälsa och sjukdom

Forskningsintresset för mag–tarmkanalens mikrobiota, totalt 1–2 kg bakteriemassa, och dess betydelse för till exempel reumatoid artrit, typ 2-diabetes, allergi och hjärt–kärlsjukdom har ökat markant.(2 kommentar)

Transparent teamarbete krävs för säker förlossningsvård

Allvarliga brister i förlossningsvården vid en brittisk klinik bidrog till kraftigt ökad mortalitet bland både mödrar och barn. Låg kompetens och revirtänkande i kombination med avsaknad av riktlinjer och utvärderingssystem medförde att misstag kunde upprepas. (0 kommentar)

Nya Rön

Kvällsmänniskor har ökad risk för diabetes

Vilken slags dygnsrytm som styr en människa tycks också påverka risken för diabetes, metabola syndromet och muskelförlust, enligt en studie som publiceras i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. (0 kommentar)

Ingen enighet om bästa behandling av dislokerad humerusfraktur

Det finns fortfarande ingen enighet om vilken som är den bästa behandlingen vid dislokerad proximal humerusfraktur, operativ eller icke-operativ. Trots detta ökar användningen av operativ behandling. (0 kommentar)

Handdisk associerad med lägre allergiförekomst

I de familjer man diskar för hand är allergiförekomsten hos barnen lägre än om man använder diskmaskin. Där barnen serveras fermenterade livsmedel och/eller maten köps direkt från bondgårdar minskar allergiförekomsten ytterligare, enligt en studie i Pediatrics. (0 kommentar)

Ebolavaccin gav immunsvar

Ett ebolavaccin, riktat mot en virusstam från Zaire, har testats i en fas 1-studie. Antikroppssvar noterades hos samtliga deltagare. Biverkningar var vanligt.(0 kommentar)

Goda resultat för icke-invasiv fosterdiagnostik

Genom ett blodprov från den gravida kvinnan kan nu kromosomavvikelser hos fostret detekteras med säkra resultat, enligt en stor prospektiv studie som publiceras i New England Journal of Medicine. (0 kommentar)

Högre IQ-poäng efter längre tids amning?

Får barn som ammats högre IQ? Den frågan ställs i en studie som presenteras i Lancet Global Health. (3 kommentar)

Vårdutveckling

Patientsäkerhetsarbetet i Sverige har gett resultat

Det strukturerade patientsäkerhetsarbetet som pågått sedan 2007 har lett till färre allvarliga skador och dödsfall. I dag vet man mycket mer om skadefrekvensen och skadepanoramat än tidigare.(0 kommentar)

7 Artiklar om Patientsäkerhet

Mycket har hänt inom området patientsäkerhet de senaste åren. Under våren 2015 kommer en serie om sju artiklar, med start i detta nummer, att publiceras i Läkartidningen.(0 kommentar)

Originalstudie

Dubbelt så hög risk för diabetes typ 2 hos svenskar födda i Irak

En studie bland Malmöbor visar att typ 2-diabetes är dubbelt så vanligt hos Malmöbor födda i Irak jämfört med dem som är födda i Sverige. Mer är varannan av Malmöborna med irakisk bakgrund hade också ärftlighet för diabetes. (0 kommentar)

Nytt om namn

Mark Thier bästa pedagog i Lund

För andra terminen i rad får Mark Thier, kirurg och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, det pedagogiska priset »Skalpellen«.(0 kommentar)

Översikt

Idrottande barn och ung­domar »vaccineras« mot frakturer i vuxenlivet

Varierande dynamisk belastning med stor kraft och hög frekvens stärker skelettet. Skelettet reagerar tydligast på belastning i förpubertet och tidig pubertet, och individer som idrottat i unga år har senare i livet ett starkt skelett och få frakturer. (1 kommentar)

Patientsäkerhet

IVO-kritik för allvarliga brister i patientsäkerheten i Haparanda

Flerårig läkarbrist vid Haparanda hälsocentral har lett till allvarliga patientsäkerhetsbrister för kroniskt sjuka patienter. Landstingets åtgärder har varit otillräckliga, enligt IVO.(1 kommentar)

Utgåvan som PDF