Nr 14/2016

Inledare

Vårdcentralen som tränar på hemmaplan

Det är glädjande att kunna förmedla berättelsen från Håsten i Varberg. Förhoppningsvis kan den inspirera andra vårdcentraler att börja träna på samma vis.(0 kommentar)

Signerat

Kunskap bör vara vårdens styrmodell

»… bästa möjliga kunskap ska styra hur vi organiserar vården och vilka metoder vi använder.« (1 kommentar)

Nyheter

»Jag är stolt över att jag sa ifrån – att jag kan göra skillnad«

Läkarstudenten Daniel Björn har blivit störd av obetänksamma beteenden och fördomsfulla attityder hos kolleger och sjukvårdspersonal eftersom han är homosexuell. Vid ett tillfälle sa han ifrån, och är nöjd med det stöd han fick från både kurs- och klinikledning. (10 kommentar)

Vårdcentral i Varberg tränar för akuta lägen

För fyra år sedan införde vårdcentralen Håsten i Varberg årliga övningar i akut omhändertagande. Det ovanliga initiativet har gjort personalen mer trygg när den dagliga lunken bryts av akuta händelser och det gäller att göra rätt sak i rätt tid. (2 kommentar)

Lancet: Tvivel kring Macchiarinis resultat

Lancet tillkännager officiellt att det finns tvivel gällande den artikel där Paolo Macchiarini redovisar resultatet av den första luftrörstransplantationen på Karolinska universitetssjukhuset 2011.(0 kommentar)

Nytt klagomålssystem får grönt ljus

Läkarförbundet stöder förslaget till ny modell för hantering av patientklagomål i sitt remissvar på Klagomålsutredningens slutbetänkande.(2 kommentar)

Nya föreskrifterna om psykosocial arbetsmiljö viktiga för läkare

I dag börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om den psykosociala arbetsmiljön gälla. – Det är väldigt mycket mer konkret nu vilka krav vi kan ställa, säger Marina Tuutma, ordförande för Läkarförbundets arbetslivsgrupp.(1 kommentar)

Läkarförbundet: Ge landstingen ansvar för sjukförsäkringen

»Vi föreslår en modell där landstingen får ­bära hela eller delar av det ekonomiska ansvaret för sjukförsäkringen.« Det skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tillsammans med två Kalmar-politiker i en debattartikel i SvD i dag torsdag. (10 kommentar)

Kritik mot myndigheters kontroll av falska och olämpliga läkare

– Man måste kunna förvänta sig högre kvalitet på myndigheternas kontroll av falska legitimationer, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren (bilden) apropå två program av Uppdrag granskning i SVT. Hon medverkar i det andra av programmen.(3 kommentar)

Här får sjukgymnasten injicera på delegation

På vårdcentralen i nordskånska Vinslöv kan distriktsläkaren delegera till fysioterapeut att ge sprutor och ställa diagnos för axelpatienter. Den nya arbetsfördelningen är ett sätt att bygga ut det så kallade Axelina-konceptet och sprids nu inom flera landsting.(9 kommentar)

Debatt

Tvångsåtgärder vanligare hos flickor och unga kvinnor

Det är oacceptabelt att nio av tio som utsätts för de mest integritetskränkande tvångsåtgärderna är flickor, skriver Sven Román apropå ny statistik från Socialstyrelsen. (4 kommentar)

Mentor = man?

Det behövs ett strukturerat urval gällande bakgrund och kön hos dem som undervisar i professionell utveckling på läkarprogrammet, skriver Isabella Kongstad.(2 kommentar)

Skriv rätt intyg för tandvårdsstöd

Läkare bör fråga patienten om munhälsa och skriva ut intyg för extra tandvårdsstöd till den som är berättigad, skriver Marie Sand och medförfattare. (3 kommentar)

Rekommendationer om bättre skydd mot kikhosta på väg

Folkhälsomyndigheten publicerar inom kort rekommendationer till vården så att förebyggandet av kikhosta hos spädbarn kan förbättras. (0 kommentar)

Krönika

»Då förstod jag på allvar hur det kommer att kännas att tvingas slita mer än mina manliga klasskompisar för att bli tillfrågad och lyssnad på.«

Att bli sedd och talad till när man får undervisning i läkaryrkets låtanden och göranden borde inte vara ett privilegium för manliga kandidater, skriver läkarstudenten Hanna Lekedal, termin 6, Linköping. (28 kommentar)

Kultur

Nobelpristagaren som ville bota neurosyfilis med malaria

Den österrikiske läkaren Julius Wagner-Jauregg erhöll Nobelpriset 1927 för att ha utarbetat en metod att behandla neurosyfilis med hjälp av malariasmitta. Forskningen bakom nytänkandet var bristfällig men många patienter blev bättre, och infektionsterapin användes i flera länder.(1 kommentar)

Människor & möten

»Stroke är ju min hobby också«

»Stroke är min hobby också», säger Bo Norrving, professor och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund. Han förklarar att sjukvården skulle kunna förebygga minst hälften av alla strokefall genom att ge livsstilsråd, hitta riskfaktorer samt upptäcka högt blodtryck och förmaksflimmer. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till

Caroline Nilsson har tillsammans med Josef Brandström, Susanne Glaumann och Mirja Vetander skrivit artikeln »Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn«. Artikeln ingår i temat »Allergier hos barn och vuxna«. (0 kommentar)

Reflexion

Tala öppet om sekretess

När och för vem är patientens journal tillgänglig? Vad får läsas inför ett vårdbesök? (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Introduktion av biosimilarer kräver noggrann övervakning

En biosimilar är en mycket lik, men inte en identisk, kopia av ett biologiskt läkemedel. Olika uppfattningar råder om grad av likhet och huruvida heltäckande kliniska prövningar före rutinmässig klinisk användning är nödvändiga. (0 kommentar)

Nya Rön

Täta operationskläder minskar risken för smittöverföring

Operationskläder har olika prestanda trots att samtliga material uppfyller täthetskraven i europeisk standard, visar en studie från Stockholm. I studien var antalet kolonibildande enheter från luftprov i operationsområdet signifikant lägre när engångskläder användes. (1 kommentar)

Helexomsekvensering effektivt vid diagnostik av medfödda sjukdomar

Helexomsekvensering är en mycket effektiv metod för identifiering av sjukdomsorsakande genetiska varianter i familjer där stark misstanke om autosomalt recessiv sjukdom föreligger, visar en svensk avhandling. (0 kommentar)

Ålder och kön påverkade behandling vid hjärt–kärlsjukdom

I en aktuell avhandling undersöktes behandlingsbeslut avseende patienter med hjärt–kärlsjukdom i Jämtland och Härjedalen. För statinbehandling visar resultaten att andelen patienter med behandling minskade från 45 års ålder och att sannolikheten för behandling över 70 år var halverad för kvinnor jämfört med män. (2 kommentar)

Barn kan gå »i och ur« autismspektrumdiagnos

Barn som får tidig diagnos inom autismspektrum behöver uppföljning under uppväxten och fortsatt kontakt med habilitering, barnpsykiatri och sjukvård. Det är slutsatsen i en aktuell avhandling som bland annat visar att barn kan gå »i och ur« en autismspektrumdiagnos. (2 kommentar)

Temainledning

Från lindrig klåda till anafylaxi

Här presenteras en uppdatering av aktuell kunskap och praktisk tillämpning av den vetenskapliga evidensen kring allergisk sjukdom.(0 kommentar)

Nytt om namn

Miljoner till missbruksforskare

Jan Sundquist, professor i allmänmedicin, och hans forskargrupp vid Centrum för Primärvårdsforskning (CPF) har tilldelats två miljoner dollar (cirka 18 miljoner svenska kronor) av National Institutes of Health (NIH), USA. För pengarna ska gruppen under fem års tid studera hur arv och miljöfaktorer samverkar vid uppkomsten av drogmissbruk.(0 kommentar)

Magdas projekt fick miljonpris

KI-forskaren Magda Bienko, forskarassistent vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karoliska institutet och även knuten till SciLifeLab, har i konkurrens med sökande från hela världen tilldelats 2016 års Career Development Award av den internationella forskningsfinansiären Human Frontier Science Program (HFSP).  (0 kommentar)

Pris för bästa avhandlingen

Fredrik Johansson, forskare vid Sektionen för Neurofysiologi, Institutionen för Experimentell medicinsk vetenskap, belönas med årets Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling 2015 framlagd vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Den vinnande avhandlingen har titeln: »A Purkinje cell timing mechanism. On the physical basis of a temporal duration memory.«(0 kommentar)

Nobelkommitténs nya ordförande

Anna Wedell, professor i medicinsk genetik och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset är utsedd av Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet till ny ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin 2016. Hon efterträder professor Thomas Perlmann som sin tur efterträder Urban Lendahl som ny sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet och Nobelkommittén för fysiologi eller medicin. (0 kommentar)

Översikt

Primärvården – första instans för att utreda allergier

Patienter med sjukdomar och symtom som orsakas av allergisk eller annan överkänslighet är vanliga i primärvården. Allmänläkaren bör ha kunskap om hur behandling och utredning av de vanligaste misstänkta allergiska tillstånden ska handläggas.(0 kommentar)

Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn

Matallergi är ett allvarligt hälsoproblem som drabbar framför allt barn. Det finns inte någon vedertagen botande behandling mot matallergier förutom att undvika livsmedlet ifråga. Under de senaste åren har dock ny kunskap utvecklats inom området matallergisjukdomarnas diagnostik och behandling. (0 kommentar)

Anafylaxi kan vara livshotande, behandling måste sättas in snabbt

Anafylaxi är en potentiellt livshotande och oftast snabbt insättande sy­stemisk överkänslighetsreaktion. Tiden till symtomdebut efter kontakt med den utlösande faktorn kan variera mellan sekunder och timmar; vanligen uppträder symtom inom 30 minuter. Misstänkt anafylaxi ska behandlas direkt med adrenalin intramuskulärt. (0 kommentar)

Allergisk rinit drabbar en tredjedel av befolkningen

Allergisk rinit är en folksjukdom som medför en betydande kostnad för samhället och lidande för många patienter. Med en strukturerad anamnes och noggrann undersökning finns goda möjligheter till behandling.  (0 kommentar)

Riskfaktorer och prevention

Här presenteras en genomgång av det vetenskapliga underlaget för de omgivningsfaktorer som har lyfts fram som riskfaktorer för astma och allergi samt aktuella råd till gravida och småbarnsföräldrar kring dessa faktorer. (0 kommentar)

Allergier största sjukdomsgrupp hos svenska barn och unga vuxna

Allergisk sensibilisering, en viktig riskfaktor för allergiska sjukdomar som astma och rinit, har ökat i förekomst världen över. Parallellt har också andelen personer med astma och klinisk allergi ökat. Bland unga vuxna är närmare hälften sensibiliserade mot vanliga luftburna allergener. (0 kommentar)

Allergenspecifik immunterapi ger långvarig symtomlindring

Allergenspecifik immunterapi ger långvarig symtomlindring vid allergisk luftvägssjukdom hos patienter med allergi mot gräs, björk, kvalster eller katt. Immunologiskt förklaras effekterna av en ändring från Th2- till Th1-medierat immunsvar vid allergenexponering. (0 kommentar)

Recension

Inspirerat storverk om medicinens historia

I två band, på 800 sidor späckade av imponerande kunskaper och bildning har Sverige fått en rikt illustrerad och inspirerad medicinhistoria som är heltäckande men ändå lättläst. Det anser anmälaren Göran Wenergren, professor i pediatrik, Göteborg, som imponeras av Nils Uddenbergs senaste kulturinsats: »Lidande och läkedom«. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF