Nr 15-16 2020

Inledare

Fortsatt fokus på covid-19 i vår rapportering

Covid-19 och de omfattande konsekvenser som sjukdomen för mig sig både för vården, hela Sverige och resten av världen, står fortsatt i fokus både i rapporteringen på Läkartidningen.se och i denna utgåva.(0 kommentar)

Signerat

Aldrig har det varit tydligare: Vi behöver fler läkare som chefer

Mest skrämmande är att antalet verksamhetschefer som är läkare har minskat med 30 (!) procent sedan 2011.(1 kommentar)

Nyheter

Sjukvårdsuppropet: »Man måste ta den här pandemin som en lärdom«

De slog vid olika tillfällen larm om korridorvård och överbeläggningar. Deras inlägg spreds över hela Sverige och de blev ansikten utåt för en frustrerad läkarkår. Läkartidningen har träffat några av de läkare som fått stor medial uppmärksamhet och frågat vilka erfarenheter de tagit med sig.(0 kommentar)

»En tid som kräver att vi alla gör vårt yttersta«

Den svenska sjukvården rustar för att klara corona­pandemin. Vi har pratat med tre läkare som berättar om rekordsnabba ombyggnader, nya arbetsrutiner och hur det är att jobba med vetskapen att de själva kan bli svårt sjuka.(0 kommentar)

Många husläkare bland de döda i Italien

Tre av fyra italienska läkare som dött med covid-19 var husläkare. Närmare hälften var män över 70. »Men de flesta hade klarat sig om de haft rätt skyddsutrustning«, säger Giovanni Leoni vid italienska läkarorganisationen FNOMCeO.(0 kommentar)

Fler vill nu bli läkare

Antalet sökande till läkarprogrammet har ökat med 23 procent jämfört med förra året, enligt siffror från Universitets- och högskolerådet som Dagens Nyheter tagit del av.(0 kommentar)

Snart startar försök med blodplasma till patienter med covid-19

Inom kort ska patienter i Stockholm med covid-19 erbjudas behandling med blodplasma från personer som tillfrisknat. Etikmyndigheten har gett grönt ljus till försöket på Karolinska universitetssjukhuset.(0 kommentar)

Stensmyren: Nergårdhs förslag inte bättre än nationella taxan

Utredningen »God och nära vård« innehåller två alternativ som båda innebär att lagen om läkarvårdsersättning upphävs. Läkarförbundets Heidi Stensmyren anser att förslagen riskerar att hindra mångfald i etableringar.(2 kommentar)

Ny samtalsguide för svåra samtal om covid-19

Behöver jag ta farväl nu? Varför testar ni inte alla? Covid-19 kan innebära flera svåra samtal. Därför har en grupp läkare i Skåne tagit fram en samtalsguide som stöd.(0 kommentar)

Debatt

Hepatit C-behandling bör kunna erbjudas av fler vårdgivare

En allt större andel av patienterna med hepatit C nås inte av infektionssjukvården. Fler vårdinrättningar och behandlingshem bör därför kunna erbjuda behandling, skriver Simon Larsson.(0 kommentar)

Sjukskrivning är en del av en medicinsk behandling

Beslut om sjukskrivning är en del av vård och behandling. De första månadernas sjukskrivning ska därför inte kunna ifrågasättas av Försäkringskassan. Företagshälsovården bör återupprättas och tillgången till arbetsmiljökompetens för yrkesinriktad rehabilitering bör utvecklas, skriver Margaretha Lööf-Johanson. (4 kommentar)

Krönika

»Plötsligt vänder sig B mot doktorn och tar ett rejält grabbatag i skrevet på honom och nyper till ordentligt«

Nödvändigheten av att se varje patient som en individ med individuella krav på bemötande vid patientmötet illustreras av Hans Olssons krönika, som visar vad som kan inträffa om man tummar på hänsynstagandet. (3 kommentar)

Kultur

Anatomins strängar på Homeros lyra

Strängen brast för Iliadens bågskytt Teukros – men var det bågsträngen eller plexus brachialis, flätan av nervfibrer som borgar för armens rörlighet, som slogs ut? Homeros, antikens blinda bard, är otydlig på den punkten trots att han annars var en framstående klinisk iakttagare, enligt artikelförfattaren Göran Benoni, pensionerad ortoped.(0 kommentar)

Människor & möten

Från bröllopsplanering till insatser i smittskyddsarbetet

Jingcheng Zhao, AT-läkare, doktorand, ekonom och entreprenör, har fått Anders Walls stipendium för unga forskare på 150 000 kronor.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Jessica Johansson Lindgren

Jessica Johansson Lindgren är ST-läkare i internmedicin vid Närsjukvårdskliniken, Hässleholms sjukhus. Tillsammans med kollegor i Skåne har hon beskrivit ett fall där anfall av gåshud visade sig vara anti-LGI-1-encefalit.(0 kommentar)

Reflexion

Vårt starkaste kort att lita på våra experter

»Att lita på våra medicinska experter och våra expertmyndigheters råd är därför vårt starkaste kort ...«(1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Minst ett 70-tal möjliga vacciner mot sars-cov-2 är nu på gång

Nio veckor efter publiceringen av gensekvensen hos sars-cov-2 påbörjades klinisk prövning för det första vaccinet, en utvecklingstakt som helt saknar motstycke. Nu är minst ett 70-tal vacciner under utveckling. Det handlar om subenhetsvacciner, inaktiverade och attenuerade vacciner, virusvektorer samt DNA- och mRNA-vacciner. Här ges en översikt.(6 kommentar)

Palliativ farmakologisk behandling vid svår covid-19

Många patienter med hög biologisk ålder och stor sjuklighet är inte aktuella för intensivvård utan har störst nytta av ren palliativ behandling vid svår covid-19. Här ges en kort sammanfattning av lämplig symtomlindrande behandling vid svår covid-19.(10 kommentar)

Nya Rön

Lika bra överlevnad med öppen teknik vid brustet bukaortaaneurysm

I ett landsövergripande svenskt registermaterial av alla patienter som opererats under 2013–2015 för brustet bukaortaaneurysm kunde ingen överlevnadsfördel påvisas för endovaskulär jämfört med öppen teknik.(0 kommentar)

Skillnader i behandling och subtyper av bipolär sjukdom

I en avhandling med fem delarbeten från Göteborgs universitet användes data från kvalitetsregistret Bipolär för att undersöka skillnader mellan de två viktigaste undergrupperna av bipolär sjukdom, typ 1 och typ 2. Man fann bland annat tydliga fenomenologiska skillnader som inte kan förklaras av de diagnostiska kriterierna.(5 kommentar)

PCSK9-hämning minskar kärlsjukdomsrisk hos äldre

Nyligen rapporterades effekten av PCSK9-hämmaren alirocumab på äldre patienter, som deltog i ODYSSEY OUTCOMES-studien. Nästan 19 000 patienter med genomgånget akut koronart syndrom som intog maximal dos av statin ingick i studien. I behandlingsgruppen sjönk LDL-kolesterol och relativ risk för ischemiska händelser likartat över hela åldersskalan.(2 kommentar)

Fallbeskrivning

Anfall av gåshud visade sig vara anti-LGI-1-encefalit

Vid subakut till akut konfusion med fokala epileptiska anfall – överväg anti-LGI-1-encefalit. Diagnosen ställs genom påvisande av neuronala autoantikroppar i serum och/eller likvor.(0 kommentar)

Trousseaus syndrom – en kombination av cancer och hyperkoagulabilitet

Trousseaus syndrom är en kombination av cancer och hyperkoagulabilitet och anses vara en kronisk disseminerad intravasal koagulation, som leder till venös tromboembolism och artärtrombos. Syndromet uppträder oftast hos patienter med lung-, pankreas-, bröst- och koloncancer, oftast mucinproducerande.(0 kommentar)

Originalstudie

Minskad prevalens av vårdrelaterade infektioner inom Region Stockholm

Från 2008 till 2018 minskade prevalensen av vårdrelaterade infektioner inom den somatiska slutenvården i Region Stockholm. Minskningen kan tyda på en sjunkande incidens av vårdrelaterade infektioner då den inte förklaras av kortare vårdtider, förändrad patientpopulation, bristande datakvalitet eller förändrad vårdorganisation.(0 kommentar)

Rapport

Nationella rekommendationer för trakeotomi och trakeostomivård

Kompetens för kirurgisk trakeotomi ska vara säkrad på sjukhus där trakeotomier utförs, och sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att den samlade kirurgiska kompetensen på sjukhuset kan hantera akuta luftvägsproblem även på patienter med anatomiskt svår luftväg. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF