Nr 15 2014

Signerat

Läkarförbundet lobbar för jämlikare vård

»Hamnar behovet av en jämlikare vård högt på den politiska dagordningen har vi varit framgångsrika lobbyister.« (1 kommentar)

Nyheter

Hälsocentraler i Sandviken satsar på gemensam ST-utbildning

I Sandviken är bristen på allmänläkare akut. Nu har två hälsocentraler gått samman i en gemensam satsning för att utbilda fler ST-läkare – och på sikt slippa beroendet av hyrläkare. (0 kommentar)

Carl Johan Östgren ny medicinsk redaktör

Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin, kommer att efterträda Mikael Hasselgren som medicinsk redaktör.(0 kommentar)

Fortsatt kostnadsökning för hyrläkare

Landstingens mål var att halvera kostnaderna för inhyrd personal på två år. I stället har en ökning skett. Förra året betalade de sammanlagt 2,86 miljarder kronor till bemanningsföretagen. (1 kommentar)

Associerat medlemskap i yrkesföreningarna förslås

Läkarförbundets centralstyrelse föreslår en stadgeändring som rör medlemmar som vill vara med i flera yrkesföreningar. (0 kommentar)

PAL, fortbildning och öppna landskap bland årets motioner

Femtio motioner har inkommit till årets fullmäktigemöte som hålls i Stockholm den 15–16 maj. Här är några av ämnena. (1 kommentar)

NEPI kräver att staten agerar mot läkemedel utanför förmånen

Patienter hämtar ut receptbelagda läkemedel utanför förmånen för 1,5 miljarder varje år. Det visar en sammanställning från läkemedelsnätverket NEPI, som nu kräver att staten griper in.(1 kommentar)

Ersätt Patientdatalagen med ny lag

Direktåtkomst mellan vårdgivare inom samma landsting och slopat signeringstvång. Det är några av alla de förändringar i regelverket för dokumentation och åtkomst av journaluppgifter som föreslås i en ny utredning. Ändringarna är så omfattande att man föreslår att en ny lag ersätter nuvarande Patientdatalagen. (0 kommentar)

Debatt

Starkt stöd för nya riktlinjer för diagnostik av subaraknoidalblödning

Att ändra diagnostiken av subaraknoidalblödning är rätt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det är också rätt ur ett resursperspektiv, skriver Socialstyrelsens experter i denna replik. (0 kommentar)

Skarp kritik mot nya riktlinjer för diagnostisering av subaraknoidalblödning

Svensk neurokirurgisk förening riktar kritik mot Socialstyrelsens nya version av riktlinjer vid diagnostisering av subaraknoidalblödning. (0 kommentar)

Stoppa nätjournalerna!

Stoppa nätjournalerna och förbättra patienternas möjligheter att läsa journalen med sin läkare, skriver Björn Andersson. (3 kommentar)

Recept mot flykten in i det mätbara

I dagens tekniska, fragmenterade, diagnosfixerade och prestationsinriktade sjukvård kan god undervisning i konsultationskunskap bli en garant för läkekonsten, skriver Kristian Svenberg. (2 kommentar)

Risk för överdiagnostik av autismspektrumstörning

Diagnosen autismspektrumstörning bör inte ställas alltför lättvindigt, skriver Lena Nylander och Gunilla Thernlund. (3 kommentar)

Kultur

Bör man motarbeta eponymer?

Ska man använda eponymer? I så fall när och var? Svenska Läkaresällskapets språkkommitté har svar på problemet.(2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Tack för tre år som medicinsk redaktör

»Men trots larm om minskande resurser i primärvården uppfattar jag ändå att vi ser ett ökat vetenskapligt samarbete …«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nationell forskarskola har global räckvidd

Vetenskapsrådet har satsat på en nationell forskarskola i allmänmedicin med hittills 50 doktorander. Forskarskolan får goda omdömen, och intresset för programmet är stort. Utbildningen är av värde även för patienter, sjukvård, handledare och universitet.(0 kommentar)

Nya Rön

Alla danskars psykiatriska vårdbehov riskbedömt

Var tredje dansk kommer någon gång i livet att få psykiatrisk behandling, visar en omfattande studie i JAMA Psychiatry. Med hjälp av registerdata har forskare tittat på landets hela befolkning. (1 kommentar)

Sämre prognos för ensamstående män med malignt melanom

Ensamstående män i alla åldrar har en signifikant lägre överlevnad i hudmelanom än män i ett partnerförhållande, oavsett utbildningsnivå och bostadsort, visar en nyligen publicerad studie. (1 kommentar)

Nytt om namn

Lennart Jacobsson får Pfizers stipendium

Lennart Jacobsson, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, har tilldelats Pfizers stora forskningsstipendium inom reumatologi 2014.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

CNS-symtom av ropivakain i blodtomt fält försvann med Intralipid

I samband med en operation som genomfördes i blodtomt fält uppstod toxiska symtom efter en ropivakaininjektion. Efter ca 20 minuter blev patienten medvetslös och fick kramper. God kunskap om intoxikation med lokalbedövningmedel och dess behandling krävs av alla som injicerar lokalanestetika.(0 kommentar)

Originalstudie

Minimalinvasiv implantation av aortaklaffprotes utvärderas

Minimalinvasiv aortaklaffkirurgi och perkutan aortaklaffimplantation är ett alternativ till konventionell aortaklaffkirurgi. Förhoppningen är att i framtiden kunna undvika full median sternotomi vid samtliga isolerade aortaklaffingrepp, med färre postoperativa komplikationer och kortare återhämtningsfas. Erfarenheter av 25 patienter rapporteras.(0 kommentar)

Förgiftnings­tillbud bland barn är vanliga – men allt färre sjukhusvårdas

Giftinformationscentralen får varje år drygt 30 000 förfrågningar som gäller förgiftningstillbud hos barn. De flesta frågorna rör enkla tillbud, allvarliga förgiftningar är ovanliga – endast en minoritet av fallen behöver sjukhusvård. Sedan 1990 har antalet sjukhusvårdade fall minskat med två tredjedelar. (0 kommentar)

Översikt

Psykogena icke-epileptiska anfall – inte att förväxla med epilepsi

Patienter med psykogena icke-epileptiska anfall felbehandlas ofta med antiepileptika. Långvariga anfall kan misstas för status epilepticus, med risk för onödig intubationsnarkos och komplikationer till följd av intensivvård. Video-EEG rekommenderas för diagnostik. (0 kommentar)

Rapport

Fler patienter med hjärtsvikt bör remitteras till specialist

Hos patienter med måttlig till svår hjärtsvikt i åldern <80 år med en eller flera riskfaktorer bör remiss till hjärtsviktscentrum för specialistbedömning och eventuellt ställningstagande till avancerad behandling övervägas. (0 kommentar)

Recension

Organiserad värdeförskjutning

Titel: Organ till salu Författare: Susanne Lundin (0 kommentar)

Om hotet mot akademikers framtid

Titel: Vita rockar och bruna skjortor – nazimedicin och läkare på flykt Författare: Ulf Högberg (0 kommentar)

Prospektiv sjukvård börjar med människan

Titel: Hälsofrämjande möten – från barnhälsovård till palliativ vård Författare: Anna Hertting, Margareta Kristenson (red)   (0 kommentar)

Bra översikt till referenshyllan

Titel: Diabetes och metabola syndromet Författare: Fredrik H Nyström, Peter M Nilsson (redaktörer)(0 kommentar)

Meddelanden

Utlysning av SFMP:s skrivartävling 2014

Svenska föreningen för medicinsk psykologi inbjuder till 2014 års skrivartävling för läkare, medicinsk personal samt läkarstudenter och AT-läkare. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF