Nr 16 2015

Signerat

Vinst leder till utveckling och patientsäkrare vård

»Om förbud mot vinstutdelning blir verklighet kommer förlorarna i slutänden att vara patienterna …« (5 kommentar)

Nyheter

Läkarförbundet efterlyser fler handledare

12 läkare har hittills anmält intresse av att vara handledare. Men fler behövs. Det säger projektledaren Joel Hellstrand på Läkarförbundet. (0 kommentar)

»Jag tappar mitt liv och Sverige tappar en utbildad läkare«

För åtta år sedan kom barnläkaren Irada Lundgren till Sverige från Azerbajdzjan. Hon trodde att hennes specialistkunskap skulle bli efterfrågad – men hamnade i ett storkök. Nu har hon äntligen fått praktik på en vårdcentral tack vare Läkarförbundets nya praktiknätverk. (3 kommentar)

Nationellt projekt undersöker läkares arbetsmiljö

I och med att akutsjukvård blir en basspecialitet, kommer läkare arbeta heltid på de hårt belastade akutmottagningarna. I ett treårigt nationellt projekt har akutläkarnas arbetsmiljö undersökts. (0 kommentar)

Hon banade väg för akutläkarna

Kerstin Skog Tigerström var med och startade den första svenska akutläkarutbildningen. Som 57-åring tog hon av sig överläkarskylten för att bli ST-läkare på utbildningen som hon själv byggt upp. I år blir akutsjukvård en egen bas. (0 kommentar)

Nej till byte till Primärläkarna

Det blir inget nytt namn för Svenska Distriktsläkarföreningen, DLF. Styrelsens förslag att byta till Primärläkarna röstades ned efter en livlig debatt. (2 kommentar)

Gästprofessor inte funnen skyldig till oredlighet i forskning

Den gästprofessor vid Karolinska institutet som utfört transplantationer av konstgjorda luftstrupar har av institutets rektor friats från de anklagelser om oredlighet i forskning som framförts av en belgisk professor.(0 kommentar)

Arbete i kontorslandskap får kritik

Akademiska sjukhuset i Uppsala får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för sekretessbrister vid arbete med patientuppgifter i öppna kontorslandskap. (0 kommentar)

Debatt

Etiskt dilemma för läkare

Fallet Raif Badawi Fallet med den saudiske bloggaren Raif Badawi, som dömts till tio års fängelse och 1 000 piskrapp för att han startat ett internetforum om mänskliga rättigheter, demokrati och kvinnors rättigheter, har väckt stor uppmärksamhet. Piskrappen skulle delas ut 50 åt gången varje vecka i 20 veckor med start 9 januari. Veckan därpå avrådde […](0 kommentar)

Satsa på MRT för diagnostik av prostatacancer

Svenska röntgen- och urologienheter bör utveckla mpMRT med riktade vävnadsprov för prostatacancerdiagnostik, skriver denna författargrupp. (1 kommentar)

»Professionen bör kräva öppna jämförelser mellan labb«

Alla medicindiagnostiska labb bör ansluta sig till öppna jämförelser . Det skulle vara kvalitetsdrivande och öka jämförbarheten, skriver Michel Silvestri och Susanne Nordling.(0 kommentar)

Smygransonering eller motbok?!

Etik är även att väga kostnader för sjukvården mot andra kostnader inom samhället som påverkar hälsa och livslängd, skriver Lars Breimer, apropå en ledare i en internationell tidskrift om cancervård. (5 kommentar)

»Bör inte användas till tvätt i hjärnan«

Ragnar Asplund undrar över instruktionerna på bipacksedeln till Descutan, där det anges att Descutan inte bör användas till tvätt i hjärnan eller ryggmärgshinnan. (3 kommentar)

Studentutskott främjar forskning

Studenter i forskning har som mål att motivera och intressera samtliga studenter på Sahlgrenska akademin till att forska, skriver ordförande Puja Shahrouki.(0 kommentar)

Nya riktlinjer kring rotblockad och epiduralinjektion

Nya internationella riktlinjer kring rotblockader och epiduralinjektioner ställer nya krav, och valet av steroid ställer genast till bekymmer, skriver Johan Hambraeus. (0 kommentar)

Krönika

Vikten av förväntningar

Förväntningar och farhågor borde både läkare och patienter prata mer om. Det är betydligt större sannolikhet att de besannas om förväntningarna uttalas, skriver Jakob Ratz Endler.(0 kommentar)

Kultur

Visdomsord från Varbergs gamla lasarett

Boken »Doktorn på Varbergs gamla lasarett – medicin och klinik med Birger Herner« ger särskilt utrymme åt Birger Herners minnesvärda aforismer.(0 kommentar)

Hoppla, vi är absurda!

Den hetaste klimatfrågan i dag är psykologisk. Det gäller samtidens paradoxala mix av klarsyn och blindhet med den förlamande känslan av annalkande katastrof. Leif Öjesjö, docent, Stockholm, utvecklar detta på kultursidorna. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Vetenskapen – grunden för läkaryrket

»… oroande att se hur den grundvetenskapliga delen av läkarprogrammet försvagats …«   (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Skräddarsytt eller konfektion vid kronisk underventilering

Patienter med behov av lång tids respiratorbehandling i hemmet sköts i regel vid de lokala lungmedicinska enheterna. Prefabricerade masker eller trakealkanyler »från hyllan« erbjuder stora logistikfördelar. Nationellt respirationscentrum i Danderyd har en unik kompetens för att tillverka patientanpassade trakealkanyler. (0 kommentar)

Snabb behandling vid septisk chock räddar liv

Tre randomiserade studier har visat att omedelbart omhändertagande enligt behandlingsprincipen »early goal-directed therapy« (EGDT) vid behandling av svår sepsis och septisk chock saknar effekt. Kontrollgrupperna erhöll bra »standardbehandling« inkluderande tidig upptäckt och omedelbart insatt adekvat behandling med vätsketerapi och antibiotika. Vikten av fortsatt vaksamhet och aktiv behandling betonas. (1 kommentar)

Nya Rön

God långtidsprognos hos unga patienter efter kranskärlskirurgi

Långtidsprognosen hos patienter 50 år eller yngre som genomgår kranskärlskirurgi är mycket god, enligt en svensk studie publicerad i Circulation. (2 kommentar)

Kvinnor med PTSD får oftare typ 2-diabetes

I JAMA Psychiatry presenteras en studie där man hos kvinnor ser ett klart samband mellan posttraumatiskt stressyndrom och ökad risk för typ 2-diabetes. En möjlig mekanism som lyfts fram är att PTSD påverkar sömnen och därigenom risken för diabetes. (0 kommentar)

Oralt glukostoleranstest identifierade flest kranskärlssjuka med diabetes

Omkring en tredjedel av alla patienter med kranskärlssjukdom har diabetes, en samsjuklighet som ger dålig prognos. Vid jämförelse med andra test identifiererade ett komplett oralt glukostoleranstest flest patienter med diabetes. (0 kommentar)

Etik och läkarroll

Etiska och praktiska utmaningar med ökat patientinflytande

Det finns ett ökat intresse för patientinflytande i vården. Men att kombinera patientens egna önskmål med vårdpersonelens professionella kunskap kan innebära en hel del etiska problem. (1 kommentar)

Översikt

Nationellt respirationscentrum stöttar patienter med trakealkanyl

Att leva med kronisk behandling med trakealkanyl med eller utan hemventilator kräver goda rutiner och kontinuitet i uppföljning. Nationellt respirationscentrum vid Danderyds sjukhus arbetar med dessa patientgrupper och har kompetens och är certifierat för att göra patientanpassade, skräddarsydda trakealkanyllösningar. (0 kommentar)

Oförklarad infertilitet – finns en förklaring i endometriet?

Avvikande utveckling av endometriet kan vara en betydande orsak bakom oförklarad infertilitet. Det finns det forskningsresultat som tyder på. Mer forskning på området behövs dock. (0 kommentar)

Vårdutveckling

Den föränderliga sjukvården en utmaning för patientsäkerheten

Sjukvården förändras snabbt i och med medicinska framsteg och demografiska förändringar. Människor åldras med sina kroniska sjukdomar. Sjukvårdsstrukturen behöver ändras och nya patientsäkerhetsrisker tillkommer. (0 kommentar)

Nytt om namn

Cecilia Björkelund utsedd till årets allmänläkarvän

Svenska distriktsläkarföreningens hederspris går till Cecilia Björkelund, distriktsläkare och professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet.(3 kommentar)

Prisad handledning på Karolinska i Solna

Helga Skuladottir, ST-läkare på kardiologiska kliniken, och Ioannis Parodis, specialistläkare på reumatologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, har tilldelats 2014 års pedagogiska pris som bästa kliniska handledare under kurserna i klinisk medicin.(0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Metadonkoncentrationen bör utvärderas vid dialys

Hur påverkas metadon av dialys? (0 kommentar)

Utgåvan som PDF