Nr 16–17 2014

Signerat

Förenkla vägen till svensk legitimation

»Våra förslag är ett litet steg mot en bättre läkarförsörjning, och ett oerhört stort steg för de enskilda läkarna.«   (0 kommentar)

Nyheter

Går det att avskaffa NPM?

NPM, New public management, är en epok som nästan är över. Det anser ekonomen Hans Winberg, generalsekreterare för tankesmedjan Global Health Care. Det märks på debatten det senaste året, säger han: – Trots att reaktionerna mot NPM är så starka, är det nästan ingen som vågar ta begreppet i försvar. Alla förstår problemen med styrmetoderna. […](0 kommentar)

NPM var en syndabock ingen hade hört talas om

För drygt ett år sedan publicerade Dagens Nyheter en artikelserie om sjukvården, författad av journalisten Maciej Zaremba. Artiklarna väckte enormt uppseende, inte minst bland läkare. Hans Winberg är generalsekreterare för Leading Health Care, en tankesmedja grundad av Handelshögskolan i Stockholm, och han är inte förvånad. – Zarembas problembeskrivning sätter fingret på något som är väldigt […](0 kommentar)

Narkosläkarens advokat: »Som en smäll på truten«

Felaktigt, pinsamt och kränkande, säger narkosläkarens advokat Björn Hurtig om JK:s beslut att inte bevilja narkosläkaren något skadestånd utan endast 20 000 kronor för de dagar hon satt frihetsberövad. Narkosläkaren säger till Läkartidningen att hon känner sig både ledsen och arg och därför själv inte vill uttala sig. (6 kommentar)

Läkarförbundet: JK:s beslut ingen upprättelse för narkosläkaren

Trots att Justitiekanslern är kritisk mot såväl polis som åklagare får narkosläkaren endast en bråkdel av vad hon begärt i skadestånd. Läkarförbundet tycker att det undergräver tron på möjlighet till upprättelse. (3 kommentar)

IVO borde bli tillsynsmyndighet även för RMV

Tillsynsmyndighet för Rättsmedicinalverket (RMV) och dess yrkesutövare, även läkarna, saknas. Justitiekanslern anser att det vore naturligt att IVO:s uppgifter utökades till att även gälla RMV. RMV:s generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem är positiv till tillsyn. (1 kommentar)

JK kritisk till polis och åklagare, men inget skadestånd till narkosläkaren

Det förekom brister i förundersökningen som ger anledning till kritik mot polis och åklagare, men inte tillräckliga för disciplinära eller straffrättsliga åtgärder. Det beslutade Justitiekanslern (JK) på onsdagen.  (4 kommentar)

Debatt

Tvivelaktig effekt av antiviral behandling av maligna hjärntumörer

Underlaget för valganciklovirbehandling vid glioblastom måste i nuläget bedömas som utomordentligt litet, anser Nationella planeringsgruppen för CNS-tumörer. (0 kommentar)

Bristande IT-säkerhet potentiellt hot mot integritet och patientsäkerhet

Bristande IT-säkerhet inom sjukvården kan hota både integritet och patientsäkerhet, anser artikelförfattarna som presenterar förslag till åtgärder.  (0 kommentar)

Recept mot sjukvårdskrisen

Nätverket för hälso- och sjukvård har skrivit ut sitt recept för en hälsosam utveckling för svensk sjukvård.  (3 kommentar)

Både tillåtet och förbjudet att köra bil efter drogintag

Var finns logiken i att det både kan vara tillåtet och förbjudet att köra fordon efter drogintag, undrar Clas Sjöberg. (6 kommentar)

Sverige bör vara förebild för säkerhet och miljö i gruvindustrin

Självklart ska gruvföretagen ha en högkvalificerad företagshälsovård, speciellt för det förebyggande arbetet, skriver Bengt Järvholm och medförfattare.(0 kommentar)

Kultur

Det var en gång ett mentalsjukhus …

Det var en gång ett mentalsjukhus i Uppsala som hette Ulleråker. Elisabet Olander, en av överläkarna där på 1950-talet, minns sin gamla arbetsplats.   (0 kommentar)

Se upp för potatisens lömska släktingar

Potatisväxtens rotknölar har mättat många munnar genom århundradena. Men potatisens lömska släktingar, de så kallade nattskattorna, finns det all anledning att se upp med, förklarar biologen och kemisten Inger Ingamnson. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Patientens ögon

»Bilden av vad sjukvård är och hur den bör vara skiljer sig uppenbart mellan professionerna som verkar i den och dess beslutsfattare.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Effekt av mindfulness studerad i amerikansk myndighetsrapport

På uppdrag av amerikanska Agency for Healthcare Research and Quality har forskare vid Johns Hopkins University Evidence-Based Practice Center publicerat en metaanalys av meditationsforskning. Effektstyrka vid ångest, depression och smärtsyndrom var 0,38, 0,30 respektive 0,33. (0 kommentar)

Nya Rön

Onkologers och kirurgers bedömningar går isär

Onkologer och kirurger ger olika behandlingsrekommendationer för patienter med levermetastaserad kolorektalcancer, enligt en studie som publiceras i British Journal of Surgery. (2 kommentar)

Sju Borreliaarter i svenska fästingar

Ju längre en fästing sitter kvar i huden desto större sannolikhet att spiroketer överförs till bäraren. För att undvika Borreliainfektion bör man därför undersöka sin kropp ofta när man vistats i fästingmarker och ta bort eventuella fästingar snabbt. (1 kommentar)

Allt bättre prognos vid svår sepsis

I JAMA presenteras en studie av mortaliteten för IVA-vårdade med svår sepsis. Under det senaste decenniet tycks prognosen ha förbättrats markant. Undersökningen är retrospektiv och omfattar drygt 100 000 patienter.  (0 kommentar)

Läckage efter gastrisk bypass kräver snabb intervention

Läckage efter gastrisk bypass är en fruktad komplikation. I en studie granskades 6 030 patienter varav 64 bedömdes ha läckage. Patienterna bör erbjudas tidig intervention och preoperativ avlastning av Roux-slyngan. (1 kommentar)

Temainledning

På fertilitetsfronten mycket nytt

Surrogatmoderskap, livmodertransplantation, nedfrysning av ägg av sociala skäl respektive av könsceller och ägg av medicinska skäl samt möjlighet att föda barn vid bristande äggstocksfunktion är metoder som radikalt har ändrat villkoren för fertilitet. (0 kommentar)

Rapport

Egen äggbank för att skydda fertiliteten mot åldrande

Möjligheten att frysa äggceller av sociala skäl finns i Sverige sedan några år. Etiskt anses detta inte kontroverisellt. Arbete med riktlinjer för verksamheten pågår, bl a beträffande åldersgränser.(0 kommentar)

Bevarad fertilitet trots sjukdom med risk för sterilitet i unga år

Individer med risk att bli sterila, oftast av cancerbehandling, kan erbjudas en chans att få biologiska barn senare i livet. Vid reproduktionsmedicinska enheten i Huddinge har mer än 1 300 män, kvinnor, tonåringar och barn behandlats med fertilitetsbevarande åtgärder. (0 kommentar)

Transplantation av livmoder ännu på försöksstadiet

För kvinnor med livmoderinfertilitet finns förhoppningar om transplantation av livmoder som infertilitetsbehandling. Hittills har 11 transplantationer gjorts i världen, varav 9 i Göteborg. Ännu har inget barn fötts ur en transplanterad livmoder. (0 kommentar)

Översikt

Surrogatmoderskap – erfaret team bör följa hela processen

Om en fungerande livmoder saknas kan paret få barn med egna könsceller med hjälp av en surrogatmamma. I dag är behandlingen förbjuden i de flesta europeiska länder inklusive Norden. (0 kommentar)

God kontroll krävs inför och under graviditet vid Turners syndrom

Obstetriskt och neonatalt utfall för kvinnor med Turners syndrom är i de flesta fall gott, men det föreligger en hög risk för hypertensiva komplikationer.(0 kommentar)

Nytt om namn

Ny ordförande i Psykiatrifonden

Professor Martin Schalling, Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, Solna, har valts till ny ordförande i Psykiatrifonden.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF