Nr 16/2016

Inledare

Kvinnliga läkares väg framåt har tagit tid

Det är en fascinerande tidslinje som vår reporter Anna Sofia Dahl har satt ihop med start på sidan 779. Tidslinjen innehåller viktiga händelser i den svenska kvinnohistorien från 1825 och framåt. Fokus ligger på svenska kvinnliga läkares situation från denna tidpunkt.  Många som läser detta är nog medvetna om att svenska kvinnor och kvinnliga läkare […](0 kommentar)

Signerat

Våra etiska regler måste hållas levande

»Inom sjukvården behöver vi bryta tystnaden och våga ta upp detta tabubelagda ämne för att kunna erbjuda rätt vård.« (5 kommentar)

Nyheter

En lång resa för kvinnliga läkare

I år firar Kvinnliga läkares förening hundra år. Vad har egentligen hänt på den tiden? Det senaste seklet, och decennierna dessförinnan, innehåller många milstolpar för både kvinnor och kvinnliga läkare.(1 kommentar)

På Åby VC är utrednings-förslaget redan verklighet

För att stärka samarbetet mellan primär- och sjukhusvård ska enligt ett utredningsförslag ST-läkare i sjukhusspecialiteter randa i primärvården. På Åby vårdcentral har man på frivillig basis tagit emot ST-läkare från andra specialiteter, och erfarenheterna är goda. (2 kommentar)

Distriktsläkarföreningen stoppar placeringar i fossila bränslen

På sitt fullmäktigemöte i fredags beslöt Distriktsläkarföreningen, DLF, att avveckla investeringar i företag som ägnar sig åt produktion och försäljning av fossila bränslen.(0 kommentar)

Förening efterlyser hantering av hot och våld

Stockholms läkarförening vill ha mer fokus på den fysiska säkerheten på arbetsplatsen, det skriver föreningen i en motion till årets fullmäktigemöte.(0 kommentar)

Bedömning av forskningsfusk i Uppsala ifrågasatt av utredare

En docent i Uppsala har gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet genom att inte ha inhämtat etiskt tillstånd inför ett forskningsprojekt. Detta enligt ett beslut av rektor för Uppsala universitet.(0 kommentar)

Återkommande fråga om övertidsersättning

Rätt till ekonomisk ersättning vid arbetad övertid, enklare rapporteringssystem för att kunna kontrollera att lagar och avtal följs och rätten att slippa nattjour. Det är frågor som lyfts i motioner till Läkarförbundets fullmäktigemöte.(2 kommentar)

KLF vill se åtgärdsplan mot psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare

Kartlägg och skapa en åtgärdsplan för den psykiska ohälsan bland framför allt unga kvinnliga läkare, det yrkar Kvinnliga läkares förening i en motion till förbundets fullmäktigemöte. (1 kommentar)

Göran Stiernstedt Årets allmänläkarvän

Distriktsläkarföreningens pris Årets allmänläkarvän går i år till Göran Stiernstedt, regeringens samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. (4 kommentar)

Ambulanshelikoptern flyger i Dalarna

Landstinget Dalarnas omdebatterade ambulanshelikopter togs i drift i går måndag. Sju av åtta läkartjänster är tillsatta. Läkarna kommer att jobba hälften av sin arbetstid på helikopterbasen och hälften på sjukhus. (0 kommentar)

De fyra KI-läkarna får visselblåsarpris

De fyra läkarna vid Karolinska institutet som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk får priset Årets visselpipa 2016 av antikorruptionsorganisationen Transparency International Sverige. (5 kommentar)

Privatläkarnas servicebolag ska åter bli en del av Läkarförbundet

Privatläkarnas servicebolag ska köpas tillbaka av föreningen. Det är i alla fall föreningens ambition, efter beslut vid föreningens fullmäktigemöte den 9 april.(0 kommentar)

Debatt

Vet inte departementet hur EPN arbetar?

Utbildningsdepartementet bör redovisa motivet till att en ledamot som varit engagerad i etikprövningsnämnderna (EPN) sedan 2004, då etikprövningslagen började gälla, inte kan »förvänta sig att bli omförordnad«, skriver Sven Wallerstedt. (0 kommentar)

Krypskytte mot vetenskapen äventyrar folkhälsosatsningar

Kostfaktorer står för det största hotet mot den globala folkhälsan, men systematiskt förtal av vetenskapliga företrädare skapar osäkerhet hos allmänhet och beslutsfattare, skriver Elisabet Rothenberg och Tommy Cederholm. (3 kommentar)

Krönika

»En patient bad mig att låta bli att göra något, och jag fortsatte. Det var ju den sortens läkare jag aldrig tänkte att jag skulle bli.«

Att få sin kompetens som doktor ifrågasatt av en patient, särskilt i ett skede då man ännu inte har en sådan fullt ut, är bekymmersamt i början av en läkarkarriär. Ulrika Nettelblad berättar om ett autentiskt fall i sin krönika.  (8 kommentar)

Kultur

Första svenskan med en riktig läkarlicens

Julia Brinck hette en kvinnlig läkare och forskare som dog 1926 i Kalifornien, 72 år gammal. Hon var svenska, och hade inte bott i Sverige på över ett halvsekel, men hon räknas ändå som den första svenskan med en riktig läkarlicens. Läkaren och medicinhistorikern Tomas Bro berättar om henne. (0 kommentar)

Hembesök 2

En glimt från tiden som distriktsläkare i Värmland och Gotland på 1970-talet – i form av en dikt. Den som bjuder är Staffan Lundberg, pensionerad anestesiolog och ditriktsläkare, numera boende i Bromma, västra Stockholm.(0 kommentar)

Människor & möten

Akutläkaren brinner för sepsis – och släpper sin tredje thriller

Jobbet på akutmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, är bara en del av jobbet för överläkaren Christian Unge. Den andra delen sköter han via tangentbordet som författare, och ger just ut sin tredje spänningsroman med skådeplats Afrika.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Henric Wichmann

Henric Wichmann, leg dietist, Sahl­grenska universitetssjukhuset, Göteborg, är en av författarna till artikeln om nutritionsbehandling på sjukhus, som bygger på en enkätstudie bland svenska läkare, sjuksköterskor och dietister. (0 kommentar)

Reflexion

AT med djup – på bekostnad av bredd?

»Bland AT-kollegor hör jag frustration över långa placeringar med snävt perspektiv.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Blod i urin – allt är en fråga om mängd

Mikrohematuritestning har spelat ut sin roll som hjälpmedel i diagnostiken. Nästan var 10:e patient med makrohemat­uri har blåscancer vid utredning. Makrohematuri är därmed ett av de allvarligaste alarmsymtomen korrelerade till cancer.(0 kommentar)

Nya Rön

Längre tid med antibiotika förbättrade inte borreliasymtom

Förlängd behandling med antibiotika vid långdragna symtom hänförda till borreliainfektion var inte effektivare än placebo vad gäller hälsorelaterad livskvalitet. Det visar en dubbelblindad randomiserad studie, nyligen publicerad i New England Journal of Medicine. (0 kommentar)

Förbättrad 10-årsöverlevnad vid hjärtsvikt efter kranskärlskirurgi

Kranskärlskirurgi är till nytta för patienter med kronisk systolisk hjärtsvikt, visar en studie nyligen publicerad i New England Journal of Medicine. (0 kommentar)

Skillnad i behandling mellan kvinnor och män vid urinblåsecancer

En ny svensk studie visar att svenska kvinnor med urinblåsecancer oftare hade mer avancerade tumörer men mer sällan fick intravesikal behandling eller radikal cystektomi än svenska män. Kvinnorna i studien hade även högre dödlighet i sjukdomen. (0 kommentar)

Nedreglerat svar på hypoglykemi efter gastrisk bypass

Resultaten i en ny avhandling pekar mot att patienter efter gastrisk bypass troligen har en nedreglering i centrala nervsystemet i svaret på hypoglykemi. (0 kommentar)

Nytt om namn

Årets vägvisare i Värmland

Pacemakerverksamheten på hjärt- och akutmedicinkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad har utnämnts till »Årets vägvisare« av Landstinget i Värmland. Utmärkelsen är den finaste i länet, och har tilldelats kliniken för att i flera år ha arbetat med att utveckla sitt arbetssätt. Hela teamet var på plats och tog emot priset i samband med landstingets chefskonferens i Karlstad den 13 april.(0 kommentar)

Prisade för kunskap och insatser

Årets pristagare för utmärkelserna »Bästa allmänmedicinska insats« respektive »Kunskapens ljus« i Örebro-Värmland blev allmänläkarna (fr v): Inger Adler, Jürgen Staub-Lambrecht, Hans Nordin och Lisa Sprengler.  De fick sina priser av SFAM Örebro-Värmland, i samband med årets fortbildningsdagar i Loka 13-14 januari 2016.(0 kommentar)

Årets allmänläkare och årets allmänläkarvän i Östergötland

Christina Sandell, distriktsläkare vid Valla vårdcentral, Linköping, utnämndes till »Årets allmänläkare”, och Åsa Kadowaki, specialist i psykiatri, Linköping, till »Årets allmänläkarvän«, när Distriktsläkarföreningen samt Läkarföreningen i Östergötland bjöd till fest på Läkarsällskapets hus i Linköping den 18 mars.   (1 kommentar)

Originalstudie

Fortfarande klara brister i nutritionsbehandling på sjukhus

Svensk slutenvård lever fortfarande inte upp till Europarådets riktlinjer för utredning, behandling och uppföljning av sjukdomsrelaterad undernäring. En uppföljande enkätundersökning 2014 visar dock på små förbättringar jämfört med 2004. (0 kommentar)

Översikt

Mikroskopisk hematuri – ingen varningsklocka för cancer i urinvägar

Mikroskopisk hematuri finns hos 1–10 procent av alla symtomfria vuxna, och urologisk tumörsjukdom är inte vanligare än i en kontrollgrupp. Mikroskopisk hematuri saknas hos 25 procent av dem som har symtomgivande urinblåsecancer. (5 kommentar)

Bästa praxis – en nyckel till bättre vårdkvalitet och mer effektiv vård

Följsamhet till bästa praxis leder till förbättrad vårdkvalitet och ofta också lägre kostnader. Sjukvården behöver i större utsträckning avsätta resurser för att ta fram, sprida, införa, mäta och analysera bästa praxis. (3 kommentar)

Recension

Skrivråd till skrivande

Strömlinjeformat skrivande är till men för en bra presentation av forskningsrön. Här en bok med aktuella råd om hur man ska skriva och skriva om. Recensent: Åke Thörn leg läk, med dr, tidigare FoU-chef, Norrbottens läns landsting, Luleå.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF