Nr 17-18 2013

Signerat

Ta vara på professionalismen!

»Hade vi som läkare handlagt en patient eller en operation med liknande brist på respekt för erfarenhet och evidens hade vi med rätta kritiserats och vår legitimation dragits in«, skriver Marie Wedin.(1 kommentar)

Nyheter

Mariam Claeson glömmer aldrig sjukhuset i östra Bhutan

Den svenska läkaren Mariam Claeson blev förra året handplockad av Bill & Melinda Gates Foundation för att leda arbetet med barn- och mödrahälsa. Men hon bär alltid med sig minnena från det första utlandsjobbet, på ett distriktssjukhus i östra Bhutan.(0 kommentar)

Stopp för hyrläkare i Östersund

Kaos och läkaravhopp väntar inom primärvården i Östersund efter beslutet att sluta med hyrläkare från 1 juni. Det tror Distriktsläkarföreningen och Jämtlands läns läkarförening.  »Beslutet kommer att slå direkt mot patienterna och vår arbetsmiljö«, säger Mikael Lilja, vice ordförande i DLF:s Jämtlandsavdelning.(7 kommentar)

Stora skillnader i väntetider på akuten

Socialstyrelsen har kartlagt väntetiderna för vuxna patienter på landets akutmottagningar under första halvåret 2012. Ett genomsnittligt besök på en akutmottagning på något av sjukhusen i Norrbotten tog 2 timmar och 10 minuter, medan en genomsnittlig totaltid i Uppsala läns landsting låg på 3 timmar och 40 minuter.  De flesta landsting har själva satt upp målet […](1 kommentar)

Medicinsk kunskap ska bli lättare att hitta

SBU föreslår att ett nationellt hälsobibliotek på nätet inrättas i Sverige efter modell från bland annat Danmark och Norge.(2 kommentar)

De yngre läkarnas löner mest jämställda

Det skiljer nu inte ens en procentenhet mellan lönerna för män och kvinnor som är AT-läkare. Skillnaden är ändå fortfarande till männens fördel. Sylfs ordförande tycker det är för tidigt att fira någon jämställdhetsseger.(0 kommentar)

Nationella taxan blir kvar

Framtiden för den nationella taxan, som runt 2 800 läkare och sjukgymnaster i landet verkar under, har länge varit oviss. En utredning kom i höstas fram till att taxesystemet borde fasas ut till 2019 eftersom det inte ansågs uppfylla EU:s konkurrensregler (se LT 46/2012). Men vid ett möte med företrädare för Läkarförbundet och Sjukgymnastförbundet den […](3 kommentar)

Lex Maria-anmälningarna håller inte måttet

Fler och fler händelser anmäls enligt lex Maria men vårdgivarna lyckas många gånger inte hitta orsaken bakom händelserna, något som medför att de heller inte kan veta vilka åtgärder som borde vidtas. Det menar Socialstyrelsen som är kritisk till att vårdgivarna inte tar sitt fulla ansvar för kvalitetsarbetet.(2 kommentar)

Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening

Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholm läkarförening.(0 kommentar)

Debatt

Fler hjärtstartare behövs i samhället!

Vi måste hitta nya metoder för att mobilisera hjärtstartare till platsen för hjärtstoppet, skriver Jacob Hollenberg och medförfattare.(2 kommentar)

Låt rättsläkarna jobba på helgerna

En enig rättsläkarkår vill bibehålla rättsläkarnas tillgänglighet utanför kontorstid.(0 kommentar)

Låt landstingen ta över företagshälsovården

Ett radikalt grepp för att rätta till systematiska brister vore att låta landstingen ta över all ­företagshälsovård, skriver Ulf Flodin och Annika Lillemets.(0 kommentar)

Är HbA1c 40 mmol/mol tecken på god diabetesvård?

För några dagar sedan skrev en förälder om sitt 5-åriga barn, med dia­betes sedan 2 års ålder och därmed sannolikt ingen kvarvarande egen insulinsekretion [1]. Med ca 300 blodsockerbestämningar i månaden, kolhydraträkning och dagliga justeringar av insulindoser uppnåddes ett HbA1c på 40 (sic !) mmol/mol.  Ett diabetesbarns mamma berättade om chattsidor: Ve den som inte ger […](2 kommentar)

Patientdatalagen bör kompletteras med riktlinjer om journalrutiner

Landstingens underlåtenhet att ta fram skriftliga rutiner kring tillämpningen av patientdatalagen i vårdvardagen är ett bristande ansvarstagande, anser Sylf.(0 kommentar)

Screening för bukaortaaneurysm effektiv och evidensbaserad medicinsk åtgärd

Det är rimligt att de som ansvarar för aortascreeningen också utformar informationen, kommenterar Marin Björck.(0 kommentar)

Respekt för medmänniskors eget val

Noggrann information till patienterna är till gagn för både patienter och läkarkåren, skriver Niklas Högerås, apropå screening för bukaortaaneurysm.(0 kommentar)

Kultur

Pluripotens

Till Shinya Yamanaka, Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2012(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Hur ska doktorn orka?

»Många upplever nog en skillnad mellan vad man avsåg bli när man började studera medicin och den verksamhet man nu är en del av«, skriver Michael Wilczeck.(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Propranolol förstahandsval vid infantila hemangiom

Ett infantilt hemangiom är en vaskulär tumör med en proliferationsfas och en involutionsfas. Komplicerade infantila hemangiom behandlas i första hand med propranolol per os.(0 kommentar)

Nya Rön

Tumör-DNA i blodet visar progress av bröstcancer

Mängden cirkulerande tumör-DNA är en bra markör för sjukdomsutvecklingen vid metastaserad bröstcancer och en tidig indikator på om patienten svarar på behandling.(0 kommentar)

Lågintensiv intervention bra även vid allvarlig depression

I vissa fall kan även patienter med djupare depression ha nytta av lågintensiv intervention, exempelvis med KBT.(0 kommentar)

Antikropp gav effekt mot urtikaria

I en fas 3-studie har den monoklonala antikroppen omalizumab prövats på 322 patienter med kronisk idiopatisk urtikaria.(0 kommentar)

Rökstopp bra – trots viktuppgång

Är det motiverat från strikt kardiovaskulär synpunkt att sluta röka trots de extra kilon man lägger på sig? Den frågan har ställts – och besvarats – i en studie i JAMA.(0 kommentar)

Differentialdiagnostiskt värde av LP vid åskknallshuvudvärk

Radiologiska metoder kan utesluta subaraknoidalblödning vid åskknallshuvudvärk. Men det är inte liktydigt med att lumbalpunktion (LP) kan överges. Det visar en studie från Akademiska sjukhuset.(2 kommentar)

Recension

Löften om stamcellers kliniska nytta

Stamceller fascinerar, skrämmer och inger förhoppningar om att en dag få skadad vävnad och defekta organ att »självläka«. Viveca Brattström skrev en dikt om stamcellers pluripotens – och en aktuell bok som recenseras berättar det mesta om dessa cellsamhällets anpasslingar.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Niemann–Picks sjukdom typ C

Niemann–Picks sjukdom typ C är en autosomalt recessiv lysosomal sjukdom som kan debutera med neurologiska eller psykiatriska symtom i vuxen ålder, och är sannolikt underdiagnostiserad.(0 kommentar)

Propranolol verksamt vid trakealt hemangiom med luftvägshinder

Subglottiska hemangiom är ovanliga men potentiellt livshotande.  Ett flertal olika behandlingsmetoder har prövats. Många av dem kan ge betydande biverkningar och komplikationer. (0 kommentar)

Rapport

QT-förlängning på EKG vanligt vid akut tablettintoxikation

Torsade de pointes är en livshotande arytmi som kan utlösas hos patienter som överdoserat ett eller flera preparat som förlänger QT-tiden. Flera vanliga läkemedel har sådana egenskaper.(0 kommentar)

MRSA-spridning på vårdcentraler

Smittspårning har påvisat MRSA-spridning på åtta skånska sårmottagningar. Totalt 21 patienter drabbades.(3 kommentar)

Farmakogenetisk analys kan avslöja risk för statinbiverkningar

Akademiska sjukhuset i Uppsala har som första svenska sjukhus infört analys av en genetisk variant som kan förutsäga ökad risk för sällsynta, allvarliga muskelbiverkningar av statinbehandling.(0 kommentar)

Originalstudie

Hemangiom kan behandlas effektivt med propranolol

Propranolol har i fallbeskrivningar visat sig ge mycket goda resultat och färre biverkningar än andra behandlingsmetoder vid behandling av infantilt hemangiom.  Syftet med denna artikel är att sprida kunskap om behandlingen och initiera en diskussion.(0 kommentar)

Meddelanden

Olof Norlanders resestipendium 2013

Karolinska institutet och Olof Norlanders Minnesstiftelse ledigförklarar härmed ett resestipendium om 65 000 kr. (0 kommentar)

Nytt om namn

Ny professor vid KTH

Jacob Odeberg har tillträtt en professur i kliniskt tillämpad proteomik vid Kungliga Tekniska högskolan.(0 kommentar)

AT-läkarnas pris till uppskattade handledare i Göteborg

Peter Apelgren och Roger Olofsson fick ta emot AT-läkarnas pris för sina handledningsinsatser under 2012.(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Patient fick ECT elva gånger utan uppföljning eller utvärdering

ETC är en potent behandlingsmetod med kända biverkningar. Därför måste den följas upp och utvärderas. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF