Nr 17-18 2020

Inledare

Nytt sjukhus är ett exempel på kraftfull insats

Torsdagen den 19 mars fick tre narkosläkare frågan om de ville utreda och planera för skapandet av sjukhuset. De tre tackade ja och kom snabbt fram till att Stockholmsmässan var bästa platsen för sjukhuset. Ett viktigt skäl var den stora ytan om 70 000 kvadratmeter som inte sätter något skarpt tak för antalet patienter.(0 kommentar)

Signerat

I kriser krävs extraordinära avtal

Ingen är betjänt av att en aktivering av krisavtalet görs för sent.(0 kommentar)

Nyheter

»Det här sjukhusbygget är unikt«

På mindre än två veckor byggdes ett pandemi­sjukhus för hundratals patienter utan avkall på patientsäkerheten. Läkartidningen har träffat läkarna som gjorde det möjligt och fick en rundvandring i det speciella sjukhuset i Stockholmsmässan i Älvsjö.(1 kommentar)

Läkare i Sörmland: »Trots det extrema läget har vi inte kaos«

Sörmland är hårt drabbat av covid-19 – men hittills har vården undvikit ett katastrofläge. En gemensam länsbakjour och ett tätt samarbete mellan klinikerna är två framgångsfaktorer.(0 kommentar)

Förslag: BT och läkemedelslista skjuts fram till nästa år

Ett första steg mot att skjuta fram införandet av bastjänstgöring (BT) har tagits. Regeringen arbetar just nu med ett förslag som innebär BT-start den 1 juli 2021. Införandet av en nationell läkemedelslista skjuts också på framtiden.(0 kommentar)

Tuutma: Olyckligt att statlig satsning på ST inte finns med

Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma är besviken över att förslaget om att staten ska finansiera 1 250 specialisttjänster i allmänmedicin inte finns med i de första förslagen om en primärvårdsreform.(0 kommentar)

Fast läkare i första förslaget till primärvårdsreform

Primärvården ska bli navet i sjukvården och patienterna ska garanteras en fast läkarkontakt. Det är de centrala delarna i den lagrådsremiss om en primärvårdsreform som regeringen nu beslutat om.(2 kommentar)

Enkät: Läkare oroliga för att bli smittade på jobbet

Sex av tio läkare som svarat på en enkät från Läkarförbundet säger sig ha brist på nödvändig skyddsutrustning på sin arbetsplats. Mer än varannan är orolig för sin egen hälsa, under pandemin. Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, menar att resultatet bekräftar bilden av läget i vården.(0 kommentar)

Debatt

Studentarbeten vid Sahlgrenska akademin ska vara etiskt granskade

Missuppfattningar om vad som gäller för etisk granskning av studentarbeten har lett till att man i Göteborg tagit fram rutiner för etisk granskning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Det skriver Sven Wallerstedt med flera.(1 kommentar)

Viktigt med verktyg mot moralisk stress under och efter covid-19

Svåra medicinska beslut och prioriteringar riskerar att ge hög grad av moralisk stress hos vårdpersonalen. För att stärka ett hållbart arbetsliv i en hållbar sjukvård krävs väl utarbetade organisatoriska rutiner och individorienterade insatser, anser Walter Osika och medförfattare.(3 kommentar)

Krönika

»Ytlig kunskap som i bästa fall blir brus, och i värsta fall vilseledande«

Det gäller att förstå skillnaden mellan korrelation och kausalitet när man rapporterar om nya rön inom medicinen. Annars riskerar man att sprida ytlig kunskap, skriver Jonathan Ilicki i sin krönika.(1 kommentar)

Kultur

Min akuta resa inom fransk sjukvård

Min man gick ut för att söka läkare. Jag lyckades under tiden ringa 112 och förklara min situation. Jag fick höra »ne quitter pas« … Klara Sternik, pensionerad läkare, berättar om när hon hamnade på sjukhus i de franska alperna.(0 kommentar)

Sankta Corona – om ett dags­aktuellt helgon

Ett skrin bland katedralens reliker i tyska Aachen har, enligt nyhetsbyrån Reuters, nyligen plockats fram för att förevisas i sommar – om nu inte restriktioner för folksamlingar på grund av covid-19 lägger hinder i vägen. I skrinet finns kvar-levor som påstås tillhöra Sankta Corona, möjligt skyddshelgon även för smittsamma sjukdomar. Om man väljer att tro på dem som påstår det.(0 kommentar)

Människor & möten

»Pedagogik handlar ju till stor del om att entusiasmera«

Eva Lundin, professor inom patologi och överläkare, har nyligen tilldelats 2020 års pedagogiska pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Läkemedel för bästa effekt vid graviditet

»Att inte bara läkemedel, utan även obehandlad sjukdom hos den gravida kvinnan, kan utgöra en risk för fostret.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Transplantation möjlighet vid kolorektala levermetastaser

I en norsk studie har 21 patienter med levermetastaser från kolorektal cancer genomgått levertransplantation, och 5-årsöverlevnaden var 60 procent. Nu startar en svensk randomiserad studie.(0 kommentar)

ACE-2 och coronavirus – en fråga om balans och dynamik?

Sars-cov-2 tar sig in i celler via ACE-2, liksom sars-cov. Relativ ACE-2-brist är dock en trolig bidragande faktor till både riskfaktorpanoramat och den kliniska bilden vid covid-19-infektion. (3 kommentar)

Förlorat luktsinne – möjligt tidigt tecken på covid-19

Det har kommit rapporter om att anosmi är ett vanligt symtom hos covid-19-positiva patienter och att detta kan uppstå 24–72 timmar före andra covid-19-symtom. Patienter med plötslig oförklarlig anosmi bör hanteras med försiktighet tills de testats för covid-19.(5 kommentar)

Nya Rön

Effektiv behandling via app för patienter med artros

Patienter med artros fick träna med ett digitalt behandlingsprogram via en mobilapp, och efter 6 månader halverades patienternas ledrelaterade smärta, och den fysiska funktionen ökade med nära 50 procent.(0 kommentar)

Exponering för rök och damm ökar risken för pneumokockpneumoni

En svensk studie stärker evidensen för ett samband mellan yrkesmässig exponering för rök och damm, och insjuknande i pneumokockpneumoni. (1 kommentar)

Vakuumbehandling av konfliktrelaterade extremitetssår förbättrade inte kliniskt utfall

Vakuumassisterad sårbehandling förbättrade inte det kliniska utfallet hos patienter med akuta konfliktrelaterade extremitetsskador. Det visar en randomiserad kontrollerad prövning gjord på två civila sjukhus i Jordanien och Irak. (0 kommentar)

Vårdutveckling

Utrymme för förbättringar vid akutbesök för epilepsianfall

Patienter med ett epileptiskt anfall fick som regel snabbt och adekvat akut medicinskt omhändertagande, men dokumentationen av missbruk och information om bilkörning kan bli bättre. Det visar ett europeiskt kvalitetsprojekt om vårdkvalitet vid akutbesök för epileptiska anfall, där sex svenska sjukhus deltagit.(0 kommentar)

Rapport

Allt fler kvinnor i fertil ålder tar antidepressiva läkemedel

Andelen svenska kvinnor i fertil ålder som förskrivs antidepressiva läkemedel har ökat kraftigt det senaste decenniet, men kunskapen kring antidepressiva läkemedels farmakokinetik vid graviditet är begränsad. För de flesta preparat finns enbart ett fåtal, små studier tillgängliga. (2 kommentar)

Ersättningsmodeller för vårdcentraler kan förbättras

Trots att det saknas vetenskapliga studier av hur ACG-systemet fungerar som ersättningssystem för vårdcentraler används det i 14 av 21 regioner. En granskning av över 4 500 journalanteckningar påvisade ett mycket stort antal icke relevanta diagnosregistreringar.(1 kommentar)

Originalstudie

Var femte rektalcancer missas efter rektoskopi i primärvården

En studie av patienter som fått diagnosen rektalcancer visar vikten av att följa upp patienter med rektalblödning enligt standardiserat vårdförlopp vid misstänkt kolorektalcancer.(1 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Inget skäl att undvika sertralin vid behandling med levotyroxin

Det finns ingen anledning att avråda från introduktion av sertralin till levotyroxinbehandlade patienter, men det förefaller rimligt att rekommendera observans på hypotyreossymtom och monitorering av TSH-nivåer efter insättning.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF